لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

نگاهي به گذشته، حال و آينده شوراي سياست گذاري

دو مصوبه اخير شورا:

  الف) منشور حقوق بيمار

  ب) حاکميت باليني

اسلاید ۲ :

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي:

 • شوراي سياست‌گذاري
 • شوراي معاونين
 • شوراي عالي سلامت
 • ۱) واحد سياست گذاري و اصلاح نظام سلامت:

  • دبيرخانه شوراي سياست گذاري
  • دبيرخانه مديريت و نظارت بر برنامه هاي توسعه
  • دبيرخانه هماهنگي برنامه هاي بين المللي(JPRM)
  • دبيرخانه نشست هاي تخصصي سياست گذاري

  ۲) دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي

  ۳) دبيرخانه هيئت هاي امناء

  ۴) دبيرخانه اجلاس روساي دانشگاه هاي علوم پزشکي

  گروه اقتصاد و فناوري سلامت (معاونت سلامت)

  دبيرخانه عوامل اجتماعي سلامت(معاونت سلامت)

  • دبيرخانه شوراي هماهنگي تحقيقات کاربردي
  • مرکز اسناد و اطلاعات راهبردي سلامت
  • مؤسسه ملي تحقيقات سلامت
  • مرکز مديريت آمار و فناوري اطلاعات

 

اسلاید ۳ :

 • دبيرخانه کميسيون دائمي در حوزه معاون هماهنگي
 • دبيرخانه کميسيون فرعي سلامت (معاونت سلامت)
 • دبيرخانه کميسيون فرعي امنيت غذايي(معاونت سلامت با همکاري

 معاونت غذا و دارو)

 • تعداد جلسات کميسيون دائمي تا کنون ۱۲ جلسه
 • تعداد مصوبات پيشنهادي از کميسيون ويژه به شورايعالي تا کنون ۷۹ مصوبه
 • تعداد مصوبات شورايعالي سلامت و امنيت غذايي تا کنون ۶۹ مصوبه
 • تعداد مصوبات شوراها يا كارگروههاي استاني ۳۴۶ مصوبه

 

اسلاید ۴ :

 • سازمان غذا و دارو
 • هيأتهاي امناء
 • آموزش مداوم گروه پزشكي
 • متكلف شدن دولت در سلامت مردم و محدوديت خصوصيسازي در نظام سلامت طرح نيروي انساني
 • مديريت بيمارستان دولتي
 • توان بخشي در سطح سوم
 • راهكار ارتقاء بودجه براي ارتباط با صنعت
 • تجهيزات پزشكي
 • آموزش پزشكي
 • عدالت در بهداشت و درمان
 • تفاوت هزينههاي درماني در بيمارستانهاي آموزشي نسبت به بيمارستانهاي درماني و اثرات آن بر بيمار
 • تعامل سيستم با انجمنهاي علمي تخصصي نظام پزشكي و فرهنگستان علوم پزشكي

اسلاید ۵ :

 • برنامههاي اجرايي فرهنگي دانشگاهها
 • اداره خوابگاههاي دانشجويي
 • تشكيل آژانسهاي خدمات پزشكي
 • ساماندهي جذب بيمار از خارج از كشور
 • ساماندهي صدور خدمات فني به خارج از كشور
 • بودجه پژوهش در GNP
 • تروماسنتر
 • سياستهاي صرفه جويي در وزارت بهداشت
 • ايجاد رشتههاي ميان رشتهاي با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • اورژانس
 • رسيدگي به مشكلات پزشكان عمومي
 • جذب نخبگان
 • رشتههاي تخصصي مورد نياز براساس جمعيت و جنسيت
 • عادلانه كردن سهم مردم از درمان

اسلاید ۶ :

 • نحوه انتخاب اعضاء هيأتهاي ممتحنه دانشنامه تخصصي
 • نحوه ارزيابي بخشها و گروههاي باليني
 • بررسي نيازهاي پايه دانشجويان
 • نحوه تشويق پژوهشگران
 • فعال كردن مراكز تحقيقاتي موجود
 • تعريف جايگاه هاي هر مركز در نظام توسعه ملي كشور
 • تشويق تحقيقات پايه
 • بيمه روستائي
 • بررسي شيوة توزيع بودجه تحقيقات به مراكز تحقيقاتي موجود
 • سلامت و دين
 • ارتقاء جايگاه مديريتي زنان در بخش سلامت
 • طرح كارانه نظام نوين
 • بررسي ادغام

اسلاید ۷ :

 • عملياتيكردن برنامه چهارم توسعه
 • برنامه كشوري اطلاعرساني و آموزش ايدز و رفتارهاي مخاطرهآميز براي جوانان
 • تجويز منطقي دارو
 • اقلام مصرفي پزشكي و آزمايشگاهي
 • ميزان ساعت كار و نسيت پيراپزشكان در بيمارستانهاي خصوصي
 • ميزان رعايت اصول ايمني مراقبت از خود بيماران و رعايت دستورارت پزشك توسط پرستاران
 • شرايط حرفة پيراپزشكان
 • طرح رسيدگي به مشكلات پيراپزشكان
 • بررسي جايگاه سوپروايزران آموزشي در مراكز بهداشتي درماني
 • ساعت كار ، حقوق و دستمزد و نسبت پرستاران و پيراپزشكان به تخت در ايران
 • طرح سطحبندي خدمات مادر و نوزاد
 • عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر سلامت

اسلاید ۸ :

معاونت غذا و دارو:

طراحي روش ارزيابي ميزان آنتروتوکسين هاي استافيلوکوکوس آرئوس در نمونه هاي شير خشک نوزادان و انجام مطالعه پايلوت در شهر مشهد

مطالعه و راه اندازي سيستم اندازه گيري ترکيبات فتالاتها و باقيمانده مونومر ها در بسته بندي مواد غذايي، ظروف PET  و اسباب بازيهاي کودکان

تعيين اولويت هاي تحقيقات کاربردي معاونت غذا و دارو

بررسي شاخص هاي کارآمدي نظام دارويي کشور

بررسي تطبيقي اقلام دارويي موجود در فهرست دارويي با بيماريهاي شايع در کشور و پايلوت آن در استان آذربايجان غربي

بررسي مقايسه اي هزينه اثر بخشي درمان پيشگيرانه با فاکتور هاي انعقادي در بيماران هموفيلي نسبت به شيوه هاي رايج درماني

بررسي شيوع مصرف دارو هاي روان گردان در دانش آموزان دبيرستاني تهران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶

معاونت آموزشي :

ادغام، معني، علل و پيامد هاي آن از ديدگاه موافقين و مخالفين آن

تعيين اولويت هاي تحقيقات کاربردي معاونت آموزشي

بررسي عوامل موثر بر موفقيت دانشجويان اعزامي به خارج از کشور سالهاي ۸۲ تا ۸۶

تعيين اولويت هاي تحقيقات کاربردي معاونت آموزشي

تعيين اولويت نيازهاي آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي

طراحي معيار هاي وضعيت کمي و کيفي مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي

تعيين مدل برآورد تعداد نيروي انساني در رشته هاي گروه پزشکي

معاونت تحقيقات و فناوري :

 شناسايي روش هاي موجود براي تعيين اثرات اقتصادي پژوهش هاي سلامتي و تطابق آن با شرايط کشور ايران

اسلاید ۹ :

 • كدهاي اخلاق پزشكي
 • نظام رعايت حقوق بيمار
 • تدوين درس اخلاق پزشكي
 • طرح جامع سلامت روان كشور
 • پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد
 • تشكيل گروه اخلاق پزشكي
 • تشكيل كميته اخلاق پزشكي در بيمارستانها و رعايت مفاد منشور اخلاق پزشكي و حقوق مشتريان نظام سلامت
 • ابلاغ راهنماهاي اخلاق در پژوهش
 • ابلاغ شش سياست محوري براي معماري و زيرساخت طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت
 • حمايت از بيمارستانهاي ارايه كننده خدمت به معتادان
 • گسترش پوشش بيمهاي بيماران معتاد
 • متمركز كردن سياستگذاري در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • تدوين و راهاندازي دورههاي آموزشي
 • حمايت از پژوهشهاي مرتبط
 • تعهدات خدمتي اعضاي هيئت علمي
 • ساماندهي به وضعيت انتقال خون
 • تدوين آئيننامه شوراي عالي سلامت (بند الف ماده ٨٤ قانون برنامه چهارم توسعه)
 • E Health، پرونده الكترونيك بيمار
 • خريدمجلات الكترونيك

اسلاید ۱۰ :

 • انتظار ميرفت دانشگاهها در بررسيهاي خود موارد زير را در نظر داشته باشند:

موضوع را كشوري ببينند

چالشها و راهحلها را در سطح ملي بررسي و پيشنهاد كنند