لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شيمي عمومي ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شيمي عمومي ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nپرتو كاتدي ،پرتو مثبت ، تابشهاي الكترومغناطيسي ، نظريه هاي كوانتومي ، طيف گسيلي(نشري) هيدروژن،

n

n مدل اتمي بور ، ماهيت دوگانه الكترون ، معادلعه شرودينگر ، اعداد كوانتومي.

n

n جدول تناوبي ، الكترون خواهي، الكترونگاتيوي، بار الكترون ، ساختار اتم ، ايزوتوپ و ايزوبار.

n

اسلاید ۲ :

تاريخچه اتم

 

– توجه به ايده اتم و پيدايش آن

– ايده اوليه يونانيان قديم(B.C 400)

– كوچكترين جزء هر عنصر كه تمام ويژگيهاي آن را داراست.

اسلاید ۳ :

– تمامي اجسام از چهار عنصر ساخته شده اند

-آتش- گرمي

-هوا– سبكي

– خاك- سردي

– آب- رطوبت

-با آميختن اين عناصر به نسبتهاي گوناگون ، تمامي

 اجسام حاصل مي شوند.

اسلاید ۴ :

n١)ماده از ذره هاي تجزيه نا پذيري به نام اتم ساخته شده است

n٢) همه ي اتم هاي يك عنصر مشابه يكديگرند.

n٣ )اتم ها نه به وجود مي آيند و نه از بين مي روند.

n٤)همه ي اتم هاي يك عنصر جرم يكسان و خواص شيميايي مشابه اي دارند.

n٥)اتم ها به هم متصل مي شوند و مولكول ها را به وجود مي آورند.

n٦) در هر مولكول همواره نوع و تعداد نسبي اتم هاي سازنده ي آن يكسان است.

n7) واكنش هاي شيميايي شامل جابه جايي اتم ها يا تغييردر شيوه ي اتصال آن ها در مولكول ها است. در اين واكنش ها اتم ها خود تغييري نمي كنند.

n

اسلاید ۵ :

آزمايشهاي لوله اشعه كاتدي را اصلاح و نسبت بار به جرم اين ذرات (الكترونها) را با قرار دادن و انحراف آنها در ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي تعيين نمود.

                    evH= eE →     v = E/H           

F = evH = mv2/r  →r = mv/eH                    

                                                  e/m = E/rH2

اسلاید ۶ :

nبا طراحي لوله كاتدي و انجام آزمايشات تامسون  وجود ذرات ريز اتمي اثبات گرديد.

n

nاگر لوله كاتدي به اندازه كافي تخليه گردد، جريان الكتريسيته از طرف كاتد به طرف آند  بصورت جرياني از الكترونها بر قرار مي شود.

n

nجريان حاصل از كاتد ،هم توسط ميدان الكتريكي و هم توسط ميدان مغناطيسي منحرف مي شود.

اسلاید ۷ :

nبراساس اين ويژگيها تامسون نشان داد كه اشعه كاتدي جرياني از ذرات باردار منفي است و او اين ذرات را الكترون ناميد.

n

nتامسون توانست نسبت بار به جرم الكترون را به دست آورد.

nm/e = 5/69* 10 -9  g/coul               

nنسبت  m/e مستقل از نوع گاز داخل لوله بوده و ثابت است، اين واقعيت نشان مي دهد كه الكترون يك ذره بنيادي و مشترك درتمام  اتمهاست.

اسلاید ۸ :

nرادفور در سال ۱۹۲۰ پیشنهاد کرد که برای توزیع جرم کل اتم باید ذره بدون بار الکتریکی در هسته وجود داشته باشد.شناسایی نوترون به دلیل اینکه بار الکتریکی نداشت و نیزبدست آوردن پارمترهای آن بسیار مشکل بود.در سال ۱۹۳۲  جیمز چادویک وجود این ذرات را اثبات کرد و آن را نوترون(به معنی خنثی) نامید.او همچنین جرم نوترون را براساس بعضی از واکنش های هسته ای که مولد نوترون هستند بدست آورد و برابر  ۲۴-۱۰ ۱/۶۷۴۹* است.

n

اسلاید ۹ :

n– A عدد جرمي

n – Z عدد اتمي

n تعداد پروتونها Z =

n

nتعداد پروتونها+ تعداد نوترونهاA =

n

nدر يك اتم خنثي تعداد پروتونها برابر تعداد الكترونهاست.

n

n

اسلاید ۱۰ :

nبمباران قطعه كوچك و نازكي از طلا با باريكه اي از ذرات آلفا.

n

nنشان دادن ميزان پراكندگي ذرات توسط صفحه فلوئورسان سولفيد روي.

n

nاغلب ذرات آلفا ،بدون تغيير و پراكنده شدن ،از صفحه نازك طلا عبور كرده و فقط تعداد كمي با انحراف زياد از  هسته عبور كرده يا بطور كامل مي گردند.