لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شکمبه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شکمبه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

جاذبه و تحرک نگاري – شکمبه اي براي ايجاد جريان انتخابي مواد خاص در خارج ازشکمبه ترکيب مي شود.

مواد بلع شده در شکمبه لايه اي هستند و با تاثير جاذبه و تحرک نگاري اي – شکمبه اي تفکيک مي شوند . کارهايي که تغذيه علوفه را دريافت مي کنند نواحي قابل تشخيص دارند يا مراحل مجزا از مواد بلع شده شکمبه وجود دارد. در شکمبه خلفي کلاهک گازي ايجاد شده با گازهاي تخميري وجود دارد. در پايين ناحيه جامد شکلي از ذرات به هم بافته شده از علوفه تخميري وجود دارند ناحيه جامد گاهاً حصير شکمبه به دليل ماهيت درهم بافته شده يا به هم تابيده شده ذرات آن گفته مي شود.

اسلاید ۲ :

ناحيه جامد با نيروي شناوري ايجاد شده با هواي محبوس شده در ذرات ماده غذايي و همچنين با حباب هاي کوچک گازهاي تخميري که در اطراف باکتري ها تشکيل مي شود زماني که تخمير روي مي دهد به مواد گياهي مي چسبند شناور نگه داشته مي شوند. در پايين شکمبه بخش مايع با يکنواختي شبيه مايع وجود دارد. بخش بين نواحي جامد و مايع بخش آبکي است. ناحيه آبکي مغزهايي نامشخص دارد و پيوستار يکنواختي از ناحيه مايع به جامد تشکيل مي دهد. اين چهار ناحيه اصلي اصولاً با تأثير جاذبه ايجاد مي شوند. دو بخش کارکردي اضافي با الگوهاي تحرک ايجاد مي شوند. اين نواحي بيرون راني و بخش گريز نهايي هستند که نواحي پشتي و شکمي را به ترتيب از نگاري و کيسه قدامي تشکيل مي دهد.

اسلاید ۳ :

گرانش خاص کارکردي سرعتي که با آن مواد جامد از طريق بخش هاي نگاري ـ شکمبه اي جابه جا مي شوند تعيين مي کند.

زماني که علوفه به وسيله نشخوارکنندگان مصرف مي شود، اجزاي آن نسبتاً با جويدن اوليه تجزيه مي شود. سپس به شکمبه به صورت بولوس جويده شده و در هم پيچيده شده از تکه هايي نسبتاً قوي علوفه مي رسد. بولوس جاذبه خاص کمتر از يک دليل محبوس شدن مواد به داخل و بين ذرات غذايي دارد. به دليل جاذبه خاص پايين بولوس در بخش خروج تا زماني که انقباض نگاري رخ مي دهد، شناور مي ماند. وقتي فشار به وسيله نگاري ايجاد مي شود، انقباض شکمبه بولوس را از نگاري به داخل بخش جامد در کيسه خلفي شستشو مي دهد يا دفع مي کند.

اسلاید ۴ :

در کيسه خلفي باکتري ها به ذرات علوفه مي پيوندند و تخمير شروع مي شود. زماني که تخمير انجام مي گيرد، حباب هاي کوچک از گازهاي تخميري تشکيل مي شود و به جاذبه خاص پايين ذرات کمک مي کند. حرکات در کيسه خلفي مواد بلعيده شده در ناحيه جامد برعکس عقربه هاي ساعت مخلوط مي کند. اين تحرک در طرف چپ حيوان مشاهده مي شود. وقتي مواد بلعيده شده مخلوط مي شوند، ذرات به دليل تخريب تخميري کربوهيدرات هاي ساختاري در گياهان تجزيه مي شود. وقتي عمل تخمير پيش مي رود، اندازه ذرات کاهش مي يابد و هوا محبوس مي شود. و سرعت تشکيل گازهاي تخميري پايين تر است. به دليل اين رويدادها جاذبه خاص ذرات مواد غذايي افزايش مي يابد.

اسلاید ۵ :

زماني که جاذبه خاص افزايش مي يابد، ذرات در داخل ناحيه آبکي بين بخش هاي مايع و جامد شکمبه فرو مي روند و تفکيک مي شوند. که تخمير بيشتر و کاهش اندازه رخ مي دهد. در کيسه شکمي ( الگوي حارکات جابه جايي مواد بلعيده شده در جهت گردش عقربه هاي ساعت به وجود مي آورد ) چون مواد بلعيده شده شنار در مقابل ستون فوقاني شکمبه جا به جا مي شود، موادي جاذبه خاص کارکردي نسبتاً پايين دارند در بخش آبکي به حالت سوسپانسيون باقي مي مانند و در توده هاي در حال جريان در داخل کيسه شکمي نگهداري مي شوند. موادي که نسبتاً متراکم هستند در بالاي ستون فوقاني در داخل کيسه فوقاني و سپس در داخل بخش گريز پتانسيل نزول مي کنند. طي انقباضات کيسه فوقاني مواد متراکم مي توانند به داخل شکمبه جابجا شوند که از اين طريق مي توانند از طريق منفذ نگاري ـ هزار لا از شکمبه خارج شوند.

اسلاید ۶ :

سودمندي سيستم تفکيک اجرا در شکمبه با در نظر گرفتن اندازه ذرات در نقاط مختلف در فرايند گوارشي درک شد. مواد علوفه اي طويل با عمل جويدن اوليه به ذرات يک تا دو سانتي متر يا کوتاه تر کاهش مي يابد. اندازه ذرات بيشتر مواد موجود در شکمبه خلفي مشابه هستند. اندازه ذرات بيشتر در بخش هاي شکمي شکمبه کاهش مي يابد. بيشتر ذرات که از طريق منفذ نگاري ـ هزار لا جابجا مي شوند به طول ۲ تا ۳ ميلي متر هستند. انتخاب ذرات کوچک براي عبور به داخل هزار لا و منفذ نگاري ـ هزار لا رخ مي دهد.

 وقتي براي عبور مواد غذايي متسع مي شود، احتمالاً به قطر ۲ سانتي متر است که نشان مي دهد که تخمير اندازه بر اساس عمل غربال گري در اين منفذ نيست.

اسلاید ۷ :

خصوصيات فيزيکي و گوارش پذيري غذا تاثير مهمي در ميزان عبور ذرات در شکمبه ميزان مصرف خوراک دارد. همانطور که در بحث قبلي نشان داده شده زماني که خوراک به ذرات کوچکتر تجزيه مي شود از شکمبه خارج مي شود. عمل ميکروبي جويدن مجدد ( بعداً مورد بحث قرار مي گيرد ) در ابتدا براي کاهش اندازه ذرات در شکمبه و ميزان تجزيه فيبر اصولاً در نتيجه هضم پذيري آن انجام مي گيرد.

 فيبر با گوارش پذيري کم براي تجزيه کامل در ورود به بخش گريز پتانسيل در مقايسه با فيبر  با گوارش پذيري بيشتر مدت زمان بيشتري طول مي کشد. به اين معني که فيبر با گوارش پذيري کوتاه مدت بيشتري نسبت به فيبر با گوارش پذيري بيشتر در شکمبه مي ماند.

اسلاید ۸ :

چون محدود ثابتي براي ظرفيت شکمبه وجود دارد. سرعت مصرف خوراک نمي تواند فراتر از سرعت خروج مواد بلعيده شده فراتر رود. بنابراين مصرف خوراک با هضم پذيري کم هميشه کمتر از مصرف خوراک با هضم پذيري بالا است.

آماده سازي خوراک به اين دليل مي تواند در اين رابطه تاثير کند. خرد کردن و  آسياب کردن علوفه با گوارش پذيري کم سرعت عبور از شکمبه را به دليل نياز براي کاهش کم اندازه ذرات قبل از اين قطعات بتوانند از هزارلا عبور کنند افزايش مي دهد. خرد کردن و آسياب کردن معمولاً مقدار مواد کم حيوان مي تواند مصرف کند. به دليل افزايش ظرفيت شکمبه افزايش مي يابد. با اين وجود گوارش پذيري اغلب با خرد کردن يا آسياب کردن علوفه به دليل کاهش عمل ميکربي در نتيجه عبور سريع غذا از طريق شکمبه کاهش مي يابد.

اسلاید ۹ :

 از اين رو شکل فيزيکي ( طول ) و گوارش پذيري هر کدام در ميزان عبور از شکمبه و همچنين مصرف خوراک تاثير دارند. به طور کلي مواد علوفه اي با گوارش پذيري نسبتاً بالا نيمه عمر شکمبه اي تقريبا ۳۰ ساعت دارد و درحالي که نيمه عمر مواد با قابليت هضم کم بيشتر از ۵۰ ساعت است.

نشخوار و جويدن نشخوار تاثير مهمي در کاهش اندازه ذرات و جابجايي مواد جامد از طريق شکمبه دارد. نشخوار عمل جويدن مجدد لقمه بالا آورده شده از شکمبه است. عمل اول نشخوار بالا آوري غذا به دهان است که درست قبل از شروع انقباض اوليه شکمبه رخ مي دهد. وقتي بالا آوري غذا به دهان رخ مي دهد، انقباض پيش از حد نگاري وجود دارد که درست قبل از انقباض دو مرحله اي منظم نگاري رخ مي دهد.

اسلاید ۱۰ :

که مرحله اوليه شروع مي شود همزمان با انقباض بيش از حد نگاري دهانه معده در استراحت است و چرخه تنفسي با چاکناي بسته شده وجود دارد. عمل پاياني فشار منفي را در داخل قفسه سينه ايجاد مي کند و به جابجايي غذا در داخل مري کمک مي کند. وقتي خوراک وارد مري مي شود موج حرکات دودي معکوس مواد را به طرف داخل و بالا به داخل دهان پيش مي برد. به محض اينکه بولوس غذا به دهان مي رسد آب اضافي با عمل زبان بيان مي شود. آب بلعيده مي شود و جويدن مجدد شروع مي شود. مدت جويدن مجدد به وضعيت رژيم غذايي بستگي دارد که مواد درست به مدت زمان بيشتري براي جويدن مجدد نسبت به مواد دانه ريز يا غذاي داراي گوارش پذيري بالايي دارد. مواد بالا آوري شده براي جويدن مجدد از بخش پشتي نگاري حاصل مي شود که در آن اندازه ذرات و جاذبه خاص کاربردي خصوصيات بخش آبکي هستند.