لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت صل ۱ : مفاهيم ومعيار هاي توسعه بخش ۴ : توسعه اقتصاد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت صل ۱ : مفاهيم ومعيار هاي توسعه بخش ۴ : توسعه اقتصاد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

رشد و توسعه

 • رشد يك مفهوم كمي كه به معناي افزايش توليد است مي باشد . يعني هنگامي كه در يك جامعه توليدات يك دوره نسبت به دوره قبل افزايش يابد ان جامعه داراي رشد اقتصادي بوده است ، اما توسعه مفهومي كيفي است و علاوه بر افزايش توليد ، شامل تحول در شيوه توليد هم مي شود . يعني به كارگيري روش هاي بهتر و فناوري مناسب تر كه سبب مي شود از منابع و امكانات خويش به شكل بهتري استفاده كنيم و از منابع ثابت توليد بيشتريبه دست اوريم .
 • پس مفهوم توسعه بر رشد هم دلالت دارد .

اسلاید ۲ :

 • ولي هر افزايش توليدي را نمي توان دليلي براي توسعه دانست . ولي افزايش ناشي از استخدام كارگربيشتر يا مصرف مواد اوليه بدون تغيير كيفيت حصول رشد به حساب مي ايد ، از سوي ديگر نتايج حاصل از رشد اقتصادي را در كوتاه مدت مي توان مشاهده كرد .
 • در حالي كه نتايج حاصل از توسعه اقتصادي در زمان طولاني تري قابل مشاهده است . بنابر اين توسعه اقتصادي فرايندي بلند مدت است .

اسلاید ۳ :

مفاهيم و معيار هاي توسعه ( سوالات تستي )

 • ۱- اگر در جامعه اي ميزان توليد در دوره اي معين نسبت به دوره قبل افزايش يابد مي گوييم در ان جامعه چه صورت گرفته است ؟
 • الف ) رشد ب) توسعه كمي ج) افزايش كمي       د) افزايش درامد سرانه
 • ۲- دو واژه رشد و توسعه چه تفاوتي با يكديگر دارند ؟
 • الف) رشد مفهوم كيفي دارد ،اما توسع مفهوم كمي
 • ب) رشد و توسعه هر دو مفهوم كمي دارند
 • ج) رشد و توسعه هر دو مفهوم كيفي دارند
 • د) رشد مفهوم كمي دارد ، توسعه مفهوم كيفي .
 • ۳- افزايش محصول در نتيجه افزايش سطح زير كشت و تامين صنايع جديد ، بيانگر كدام مفهوم است ؟
 • الف ) توسعه اقتصادي ب) رشد اقتصادي ج ) رشد و توسعه   د) پيشرفت اقتصادي

اسلاید ۴ :

 • ۴- كدام مورد نشانه حركت در مسير توسعه نيست ؟
 • الف ) ايجاد رشد ب )افزايش تدريجي درامد سرانه
 • ج) ايجاد تحول كيفي د) درباره توسعه ان نمي توان اظهار نظر كرد.
 • ۵- كدام گزينه صحيح است ؟
 • الف ) رشد همواره توسعه را به دنبال دارد.
 • ب) رشد و توسعه همزمان با هم صورت مي گيرند.
 • ج ) توسعه معمولا رشد را همراه دارد . د) هيچ گونه ارتباطي بين رشد و توسعه وجود ندارد.
 • ۶-رشد اقتصادي يك مفهوم :
 • الف) كمي است ب) كيفي است ج) غير قابل اندازه گيري است   د) غير قابل مقايسه است
 • ۷- از نتايج اصلي توسعه اقتصادي در هر كشور افزايش كدام مورد زير است ؟
 • الف) منابع توليد ب) ظرفيت توليدي ج)منابع انرژي و انساني      د)حجم توليدات

اسلاید ۵ :

۸-از نشانه هاي توسعه يافتگي كدام است ؟

الف) افزايش توليد گندم     ب) افزايش نرخ رشد    ج)كاهش بيسوادي          د)كاهش واردات

۹- امروزه براي طبقه بندي كشور هاي مختلف كدام معيار بسيار رايج است ؟

الف) نوع نظام حكومتي                                               ب) سطح توسعه يافتگي

ج) ميزان رشد توليد اقتصادي                                     د) منطق جغرافيايي

۱۰- امروزه يكي از معيار هاي بسيار رايج براي طبقه بندي كشور هاي مختلف دنيا كدام است ؟

الف) سطح توسعه يافتگي                                   ب) عامل(( سلطه))

ج)شكل (( نظام سياسي))            د)شكل (( نظام فرهنگي و ايدئولوژي))

۱۱- درامد سرانه ي كشور ها را بر حسب كدام واحد پول مقايسه مي كنند؟

الف) برحسب دلار                                              ب) بر حسب طلا

ج) بر حسب يورو                                            د) بر حسب پول داخلي

اسلاید ۶ :

۱۲- ميزان كدامين مورد در كشور ها ي توسعه يافته به نسبت ((كم )) است؟

الف) اميد به زندگي          ب) بازدهي بخش كشاورزي

ج)جمعيت قادر به كار كردن    د) اختلاف سطح درامد در شهر و روستا

اسلاید ۷ :

پاسخ نامه سوالات تستي

سوال  ۱   = گزينه  الف

سوال ۲    = گزينه   د

سوال ۳   = گزينه   ب

سوال  ۴   = گزينه   د

سوال   ۵  = گزينه   ج

سوال   ۶  = گزينه   الف

سوال  ۷   = گزينه   ب

سوال ۸    = گزينه   ج

سوال   ۹  = گزينه   ب

سوال ۱۰   = گزينه   الف

سوال ۱۱   = گزينه   الف

سوال ۱۲   = گزينه   د

اسلاید ۸ :

سوالات تشريحي مربوط به رشد و توسعه

۱- نقطه اي اغاز توسعه در جهان چه پديده ايست ؟     ج = ص ۹۱

۲- رشد و توسع اقتصادي را جداگانه تعريف كنيد ؟   ج = ص ۹۲

۳- چه تفاوتي ميان نتايج حاصل از رشد و توسع وجود دارد؟ ج = ص ۹۳

۴- چرا اقتصاد دانان ميزان رشد و توسعه كشور ها را با معيار كمي اندازه     مي گيرند؟    ج = ص۹۳

۵- بهترين معيار سنجش رشد را نام برده  ،سپس شرح دهيد؟ ج = ص ۹۳

۶- چرا استفاده از درامد سرانه به عنوان شاخص توسعه به تنهايي درست نيست؟  ج = ص ۹۵

اسلاید ۹ :

سوالات تشريحي مربوط به رشد و توسعه

۱- نقطه اي اغاز توسعه در جهان چه پديده ايست ؟     ج = ص ۹۱

۲- رشد و توسع اقتصادي را جداگانه تعريف كنيد ؟   ج = ص ۹۲

۳- چه تفاوتي ميان نتايج حاصل از رشد و توسع وجود دارد؟ ج = ص ۹۳

۴- چرا اقتصاد دانان ميزان رشد و توسعه كشور ها را با معيار كمي اندازه     مي گيرند؟    ج = ص۹۳

۵- بهترين معيار سنجش رشد را نام برده  ،سپس شرح دهيد؟ ج = ص ۹۳

۶- چرا استفاده از درامد سرانه به عنوان شاخص توسعه به تنهايي درست نيست؟  ج = ص ۹۵

اسلاید ۱۰ :

۷- درامد سرانه چگونه محاسبه مي شود؟  ج = ص ۹۴

۸- براي هريك از نشانه هاي رشد و توسعه سه نمونه مثال بزنيد؟

ج = ص  ۹۲

۹- طبقه بندي بر اساس سطح توسعه يافتگي كشور ها را به دو گروه تقسيم مي كنند ، توضيح دهيد؟ ج = ص  ۹۵

۱۰- با توجه به شاخص توسعه يافتگي ، ژاپن وموزامبيك را مقايسه كنيد؟  ج = ص  ۹۴