لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ضرورت برنامه ريزي استراتژيك،تعاريف و تفاوت با ديگر برنامه ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ضرورت برنامه ريزي استراتژيك،تعاريف و تفاوت با ديگر برنامه ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعريف مديريت استراتژيك  (۲)
دهه  ۱۹۷۰

استراتژي، تعيين هدفهاي بلند مدت سازمان واتخاذ مجاري

تصميم گيري و تخصيص منابعي است كه براي تحقق آن

هدفها ضرورت دارد.

اسلاید ۲ :

.۱مديريت استراتژيك را يك امر درون سازماني مي دانستند.

.۲نقش محيط را در تعاريف خود صراحتا؛ نمي گنجاندند.

.۳برنامه ريزي خوب رامبتني بر تجربيات گذشته مي دانستند.

اسلاید ۳ :

دهه ۱۹۸۰ به بعد(۱)
تعريف مديريت استراتژيك:

      هنر و علم تدوين ، اجراء و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چند گانه كه سازمان را قادر ميسازد به هدف هاي بلند مدت خود دست يابد

      

اسلاید ۴ :

دهه ۱۹۸۰ به بعد( ۲ )
تعريف مديريت استراتژيك:

مديريت استراتژيك برداشت جامعي است در جهت مسئوليت خطير و روز افزون مديريت عمومي كه

به موجب آن سازمان در ارتباط با محيط ، حركت و

جايگاه خود را طوري تعيين مي كند كه موقعيت مستدام آن را تامين كند و مانع از غافلگيري آن در چالش وقايع شود.

اسلاید ۵ :

 مجموعه اي از تصميمات و اقداماتي كه منجر به فرموله

كردن و عملي كردن استراتژيها تنظيم شده براي تحقق

اهداف سازمان مي گردد كه شامل :

 برنامه ريزي، هدايت، سازماندهي و كنترل تصميمات استراتژك است.

اسلاید ۶ :

مديريت استراتژيك  (۴) :

استراتژي ؛ برنامه ريزي امكانات است كه شامل تشخيص و آرايش توانمنديها ي

سازماني براي استقرار پيروزمندانه آن در شرايط محيطي است.

اسلاید ۷ :

ويژگيهاي تعاريف دهه ۸۰:

Øداشتن تصويري جامع از محيط برون سازماني

Øداشتن هدفهاي بلند مدت

Øاحتراز از غافلگيري

Øاتخاذ استراتژي به عنوان وسيله اي براي تحقق اهداف

Øنگرش بلند مدت در تخصيص منابع و تصميم گيري

اسلاید ۸ :

برنامه ريزي استراتژيك چيست ؟

برنامه ريزي استراتژيك ، آماده سازي سازمان

براي پاسخگوئي مناسب و بهنگام در مقابل تغييرات محيطي داخل و خارج سازمان مي باشد

 و بهمين جهت از پويائي و ديناميسم برخوردار است .

اسلاید ۹ :

سطح بندي مديريت استراتژيك

lسطح كلي و كلان سازمان مثل هيئت امنا و هيئت رئيسه دانشكده

Ú corporate level

lسطوح مياني و واحدهاي تجاري استراتژيك مثل سطوح معاونت و مديران

ÚDivisional level

ÚStrategic busuness level

lسطح عملياتي و اجرائي مثل بيمارستان و مراكز ارائه خدمات بهداشتي درماني

ÚFunctional level

اسلاید ۱۰ :

برنامه ريزي استراتژيك در كجا ؟

۱- هر جائي كه محيط دروني و بيروني سازمان شرايط خاص دارد

۲- هر جائي كه اختيارات خاص دارد

۳- هر جائي كه توان تصميم گيري و اجرا دارد

۴- هر جائي كه در آن درونداد هائي طي فرآيندي

تبديل به برونداد ميشود