لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طراحي ماشينهاي الكتريكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طراحي ماشينهاي الكتريكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

موتورهاي تك فاز نسبت به موتورهاي سه فاز داراي سيم پيچي بيشتري هستند و منبع انرژي بايد بين تمام فازها به طور همزمان تقسيم شود كه در مورد موتورهاي سه فاز به صورت زير شرح مي‌دهيم:

(۸-۱)

ex و ixبه طوريكه x=a,b,c مربوط به EMF هاي برگشت و جريانها مربوط به موتورهاي سه فاز a,b,c هستند.

EMF هاي برگشت رابطه خطي بار w دارند.EMF هاي برگشت در رابطه ۱-۸ را مي‌توان به صورت زير نوشت.

ex=kxw

Kx برابر است با سرعت مستقل به شكل EMF برگشت كه هر واحد            برابر         است به اين ترتيب مي‌توان به صورت زير نوشت:

اسلاید ۲ :

بدين حالت EMFهاي برگشت و جريانها به طور وضوح نشان داده مي شوند.

در موتورهاي سه فازبا سيم بندي بالانس، EMFهاي برگشت و جريانها از سه فاز به يك شكل اما داردي جبران ساز                     و          از هر. می باشد.

اغلب به يك موتور مغناطيسي، پایدار همزمان برگردانده مي‌شود. در اينجا موتورهاي غير مغناطيسي مورد بررسي قرار مي‌گيرند. به طور كلي توليدات گشتاور با هم برابرند، گرچه داراي نمايش رياضياتي متفاوتي و موتور با يكديگر داشته باشند. Historically از لحاظ تاريخي اين دو از دو بخش مختلف مي‌باشند.

اسلاید ۳ :

واژه موتور DC بدون جاوزيك در حقيقت از اينست كه به طور تقريبي عملكرد موتور DC بدون جاروبك از جارويك مغناطيس پايدار موتور DC با گرفتن مكان الكترونيك قدرت از (جاروبك ها) مي‌آيد.

واژه مغناطيس پايدار موتور همزمان شرح داده شده از موتور همزمانAC از ميدان القايي مغناطسي پايداربه وجود آمده است.

به دليل اين منشاهاي مختلف، ۲ موتور به صورت اشتباه نيست به نوع ديگر فرض شده‌اند. چه اختلافي بين رياضيات به طور عادي برحسب شرح انها وجود دارد؟ جاروبكهاي موتور DC در واژه‌ي مانند گشتاور ثابت و محتوي EMF برگشت شرح داده شده اند. اگرچه موتور همزمان مغناطيسي پايدار در واژه هايي مانند فاصله هوايي MMF چرخان شرح داده شده است.

در بخش‌هايي كه دنبال كردايم هر كدام از انواع موتورها مي‌خواهند به خوبي فرم‌هاي عمومي و نرمالي كه EMF برگشت به صورت سري‌هاي فوريه نشان داده شده است مورد بحث قرار بگيرد.

اسلاید ۴ :

توليدات گشتاور ايده‌ال: همانطور كه قبلاً گفتيم يك موتور DC بدون جاروبك به طور عمومي موتوري را كه EMF برگشت چند ضلعي نامتقارن مي‌باشد را شرح مي‌دهد. براي اين حالت جريانهاي فازي كه داريا پالسهاي مستطيلي هستند بعضي مواقع داراي جريانهاي با موجهاي مربيع نامشخص مي‌باشند. كه (۳-۸) مي‌تواند برحسب توليدات گشاور براي اين موتور شرح داده شود. اين گروه شكلها سه فاز A,B,C  شكل
 ۲-۸ مشخص تر هستند.

در اين شكل EMF برگشت i و e كه به وسيله سرعت جدا شده‌اند. ۲/۳ سيكل شكل نامنظم را شامل مي‌شوند.

كه براي هر          شكل EMF برگشت          مي‌باشد.

اسلاید ۵ :

ثابت موتور: گشتاور ايده‌ال داده شده در (۹-۸) و ارزش Rms از جريان فاز                ثابت موتور Km از درايو موتور AC سنكرون ايده‌ال هست:

(۸-۱۰)

بنابراين براي شكل EMF برگشت همين دامنه، ثابت موتور براي درايو موتور AC همزمان در حدود ۸۷% است كه از درايو موتور DC بدون جاروبك ايده ال با توجه به رابطه ۷-۸ بدست مي‌آيد.

در حاليكه اين ممكن است تمام خصوصيات سودمند از درايو موتور AC همزان را نداده باشد، اين افت در ثابت موتور ظاهر مي‌شود زيرا درايو موتور DC بدون جاروبك بيشتر به صورت ثابت هارمونيكي در هر دو EMF برگشت و جريان به گشتاور توليدي استفاده می شود.

اسلاید ۶ :

پس از بيان تحيلي براي شكل EMF برگشت و جريان براي درايو موتور همزمان AC وجود دارد. آن است كه به بررسي آناليز ريپل گشتاور پرداخت شود.

آنها هستند يك تعدادي از نقصهاي ممكن در EMF برگشت و جريان كه منجر به ريپل گشتاور مي‌شوند اول، در نظر گرفتن وضعيت اينكه آيا يك دامنه EMF برگشت با يك دامنه جريان در فازهاي ديگر رياضيات نيست بلكه به صورت اينست كه دامنه EMF برگشت با جريان از فاز a يك فاكتور از (۱+ D ) بيشتر از ايده‌ال مي‌باشد در اين مورد (۹-۸) به صورت ۱۱-۸ بازنويسي مي‌شود.

اسلاید ۷ :

بنابراين، گشتاور ثابت توليدي به (۳+D)KpIp/2 افزايش مي‌يابد و واژه ريپل گشتاور در هارمونيك دوم از فركانس الكتريكي اساسي با دامنه            ظاهر شده است.

سرعت از دامنه از ريپل گشتاور به گشتاور ثابت توليدي به صورت روبرو است:

(۸-۱۲)

استفاده كردن اين اصطلاح ، يك خطاي ۳% دامنه در يك فاز توليد يك پيك ريپل گشتاور از حدود %۱ مي‌كند.

اسلاید ۸ :

به عنوان حالت قبل، يك موتور سكرون AC با شكل EMF.Sin برگشت، كه در آن شكل EMF برگشت هست تنظيم EMF برگشت بر سرعت W در radm.

در اين مورد،‌اگر EMF برگشت و شكل جريان از فاز A به ترتيب به صورت زير نوشته شود:

با قرار دادن در رابطه (۳-۸)

(۸-۹)

اسلاید ۹ :

با درايو موتور DC بدون جاروبك ايده‌آل، گشتاور ثابت بدون هيچ ريپل گشتاور توليد مي‌شود اينجا شكل EMF برگشت Sin باشيم. با يك تراز وسط جريان سينوسي يا در فاز با EMF برگشت كه منجر به گشتاور ثابت با دامنه خطي متناسب با دامنه جريان Ip است. در مقايسه با جريانهاي ناپيوسته پالس مستطيلي براي پيكربندي درايو موتور DC بدون جاروبك، مورد نياز است.

جريان‌هاي Sin در پيكربندي موتور همزمان AC پيوسته و بي‌نهايت مشتق پذير هستند.

در نتيجه، بطور كلي آن آسانتر  به توليد جريانهاي Sin و بنابراين آسانتر به ريپل گشتاور نسيم در اين مورد مي‌باشد. از سوي ديگر توليدات از جريانهاي Sin مورد نياز داراي موقعيت اطلاعات بيشتر نسبته به توليدات ۳ سنسور اثر Hall مي‌باشد.

اسلاید ۱۰ :

در مورد موتور همزمان AC ، اطلاعات موقعيت مورد نياز هست اگرچه، دوره الكتريكي فقط در شش نقطه تبديل در درايو موتور DC بدون جاروبك نيست.

به طور قديمي، اين موقعيت اطلاعات به وسيله يك برطرف كننده يا موقعيت رمزگذاري ارائه شده است هزينه و پيچيدگي وارده با استفاده از تصميم‌گيري و يا رمزگذاري است كه براحتي در برنامه‌هاي كنترل موقعيت كه در آن سنسور موقعيت،‌فراهم مي‌كند بازخورد براي مقاصد كنترل و همچنين توجيه مي‌شود. در كاربرد كنترل سرعت، نياز براي اين سنسورهاي فيزيكي اغلب مي‌تواند با استفاده از الگوريتم‌هاي پردازش،‌سيگنال‌هاي ديجيتال را به اطلاعات مربوط به موقعيت تخميني از دقت كافي حذف شود.

به صورت                         هستند به ازاي                                      مخالف صفر و برابر ۳ براي ۶q+1=n به ازاي هر q>0.