لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طراحی الگوریتمها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طراحی الگوریتمها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nFoundations of algorithms

     By: Richard Neapolitan; Kumarss Naimipour

   ترجمه: سید حجت ا… جلیلی

n

nIntroduction to algorithms

     By:Thomas Cormen; Charles Leiserson; Ronald Rivest; Clifford Stein

   ترجمه: گروه مهندسی پژوهشی خوارزمی

nComputer algorithms

     By: Ellis Horowitz; Sartaj Sahni; Sanguthevar Rajasekaran

     ترجمه: امیر علیخانزاده

n

nطراحی الگوریتم ها

     نوشته: دکتر محمود نقیب زاده

اسلاید ۲ :

nالگوریتم: مجموعه محدودی ازدستورالعملها که اگر دنبال شوند حاصل کار موجب حل مسأله خاصی می شود. شرایط:

¨ورودی

¨خروجی

¨قطعیت

¨محدودیت

¨کارایی

nاعتباردهی الگوریتم: لازم است که یک الگوریتم به ازاء تمام مقادیر معتبرورودی تست وجواب صحیح برای آن دریافت شود.

nآزمون برنامه:

¨اشکال زدایی: اجرا بر روی مجموعه داده های نمونه و تعیین نادرست بدن برنامه

¨سنجش اجرا (ارزیابی کارایی): اجرای برنامه صحیح برروی مجموعه ای از داده ها و اندازه گیری زمان و حافظه لازم

n

اسلاید ۳ :

nمثال: دنباله فیبوناچی     ۰,۱,۱,۲,۳,۵,۸,۱۳,…

fo=0

f1=1

fn=fn-1+fn-2    ,  n³۲

با روش بازگشتی:

int fib(int n)

{  if (n<=1)

       return n;

    else

   return fib(n-1)+fib(n-2);

اسلاید ۴ :

سری فیبوناچی با روش تکرار:

int fib(int n)

   int f1=0 , f2=1;

   if (n<=1)

       return n;

   else

     for (i=2;i<=n;i++)         T(n) µ n

        { f2=f1+f2;

          f1=f2;

        }

   return f2;

}

اسلاید ۵ :

nکارایی الگوریتم به عنوان تابعی از اندازه ورودی با تعیین تعداد دفعات انجام برخی عملیات اصلی تعیین می شود.

nعمل مبنایی: دستور یا دستوراتی که کل عملیات انجام شده توسط الگوریتم با تعداد دفعاتی که این دستورات در الگوریتم اجرا می شوند متناسب باشند.

n

nمثال: جمع عناصر آرایه

int sum(int n, int s[ ])

{

 int i,r=0;

 for(i=1;i<=n;i++)

      r+=s[i];

 return r;

}

اسلاید ۶ :

۱)n3ÎW(n2)

                         c=1, n0=1,n ³ ۱ : n3 ³ ۱´ n2

۲)۶´۲n+n2ÎO(2n)

                         c=7, n0=4 , n ³ ۴ :  ۶´۲n+n2 £ ۷´ ۲n:

۳)nÏq(n2)        

              برهان خلف: n ÎW(n2) Þ n³c n2 , n£۱/c

              بنابراین نامساوی برای همه مقادیرn ³ n0 درست نمی باشد.

۴)۲n22n+n lg n Îq(n22n)

۵)n! ÎO(nn)

۶)۶n3/(lg n+1) ÎO(n3)