لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

موضوعات عمومی در جامعه شناسی  کار و بیکاری

Øصعود و افول جامعه شناسی کار: مسائل انقلاب صنعتی، در مقابل مسائل جهانی شدن

Øمعنای کار، ماهیت بازارهای اقتصادی : ساخت بازار کار و مقایسه آن با سایر بازارها

Øروندها در نظام اشتغال

Øتقسیم کار و وابستگی اقتصادی (نظام های تولیدی تیلوریسم و فوردیسم)

Øتغییرات در کار (ظهور پست فوردیسم، تولید منعطف، تولید گروهی، چند مهارتی ، نقد فوردیسم)   

اسلاید ۲ :

موضوعات عمومی در جامعه شناسی  کار و بیکاری

Øمسائل زنان  در بازار کار: رشد فعالیت های روز افزون زنان، جنسیت و نابرابری، نابرابری و خشونت بر علیه زنان در محیط های کار، جایگاه زنان در اقتصاد غیر رسمی

Øکار و خانواده ، چالش های خانواده و ماهیت کار ، روند تحولات خانه و خانواده و نظام و ماهیت کار

Øظهور دولت رفاه و رهیافت های مختلف به کار و بیکاری

Øظهور جامعه اطلاعاتی و مساله کار و حرفه

Øبیکاری، تحلیل بیکاری و روندهای بیکاری

اسلاید ۳ :

موضوعات عمومی در جامعه شناسی  کار و بیکاری

Øنا امنی شغلی ( آثار و پیامدها ) و سقوط اهمیت کار

Øسرمایه اجتماعی و خروج از بیکاری

Øکار و بیکاری

Øتاثیر رشد جامعه فراغتی در ماهیت کار

Øموقعیت روابط کار و قانون کار در ایران

Øآرمان ها و نگرش های شغلی در میان جوان ایرانی

Øچشم انداز جامعه شناختی سیاستهای اشتغال در برنامه های توسعه ( بازارکار، سیاستهای اشتغال، عملکرد و شاخص های ارزیابی تحولات بخش منابع ایجاد اشتغال، تسهیلات اشتغالزایی و عملکرد سیاستهای برنامه)

Øچالشهاي اقتصاد ايران در عصر جهاني شدن اقنصاد: اقتصاد دانش محور در برنامه چهارم توسعه و مساله آینده کار و بیکاری

Ø

Ø

اسلاید ۴ :

سوالات اساسی جامعه شناسی کار

Øچرا کار قدیم از کار جدید به نحو جامعه شناختی متقاوت شده است؟

Øآیا در جامعه مدرن می توان بدون تقسیم کار عمل کرد؟

Øچرا برخی فعالیت ها کار بحساب نمی ایند؟ معیار ما چیست؟

Øاگر نظام های تولیدی گذشته چون تیلوریسم و فوردیسم کارا بودند چرا روبه زوال رفتند؟

Øچالش بین “کار و خانواده” در دینای جدید چیست؟ آیا چنین چالشی واقعی است؟

Øاگر کار امروزی لازم است چند مهارتی باشد برای گرفتن کار این مساله کفایت می کند؟

Øتغییرات کار چه تاثیراتی بر نهادهای آموزشی گذاشته است؟

اسلاید ۵ :

تاثیر جهانی شدن بر کار وسرمایه

Øچه ویژگی جهانی شدن بر کار و سرمایه تاثیر گذاشته است؟

Øریسک های جدید چه هستند؟

Øفناوری های جدید بر بازار کار چه تاثیری می گذارند؟

Øبرای پاسخ به این سوالت باید جهانی شدن را شناخت

Øجهان رهاشده ، آنتونی گیدنز

اسلاید ۶ :

مسائل جهانی شدن و کار

Øبرای فهم تحولات کار در عصر جدید فهم جهانی شدن ضروری است

Øچگونه جهانی شدن تعادل سرمایه و نیروی کار را بهم می زند؟

Øتاثیر جهانی شدن بر انواع سرمایه چگونه است؟

Øتاثیر جهانی شدن بر نیروی کار چگونه است؟

Øآیا نیروی کار می تواند مانند سرمایه تحرک داشته باشد؟

Øمنبع : جهان رها شده ، آنتونی گیدنز

اسلاید ۷ :

کار چیست؟

Øکار دستمزدی غیر دستمزدی؟

Øاقتصاد غیر رسمی اقتصاد رسمی

Øویژگی های کار:

Ø۱٫ پول

Ø۲٫ سطح فعالیت

Ø۳٫ گوناگونی

Ø۴٫ ریتم دادن به زندگی

Ø۵٫ برخوردهای اجتماعی

Ø۶٫ هویت شغلی

اسلاید ۸ :

تغییرات کار و زندگی اقتصادی

Øپدیده مرگ حرفه ها ، مرگ فاصله ها، پایان سیاست ، پایان خانواده، پایان ملت – دولت

Øمرگ حرفه ها و ادغام شرکتهای بزرگ

Øتغییرات در کار چه تاثری بر زندگی اقتصادی داشته است؟

ØRichard Sennett: مقایسه انریکو پدر و ریکو پسر

Øپدر کارگر یدی، مهاجر، کار ثابت نظافت، محل ثابت ،حمایت اتحادیه

Øهدف کار پدر: حمایت از خانواده

Øپسر: در حرکت، فعالتر، نقش متغیر، تعهد موقتی، همسایه های موقتی

ØSennett, R.,1998, the Corrosion of Character: the personal consequences of work in the New capitalism

اسلاید ۹ :

برخی دلایل تغییر در بازار کار و ساخت اقتصادی

Øورود مستمر labour saving machinery

Øرشد صنعت در کشورهای غیر غربی : خاور دور

Øتسلیم اقتصاد غرب در مقابل هزینه پایین اقتصاد خاور دور

Øرقابت جهانی : نفع رساندن به سرمایه به قیمت هزینه کار و کارگر؛ نفع رساندن به سرمایه مالی به قیمت ضرر سرمایه ثابت

Øسرمایه از کار متحرک تر، سرمایه مالی از همه متحرک تر

Øنابودی وفاق بر سردولت رفاهی کلاسیک

اسلاید ۱۰ :

روند متناقص در الگوی اقتصاد جدید

Øنیاز اقتصاد امروز به مهارت ، لذا روند بالارونده در سطوح مهارت

Øانتقال از کار یدی به غیر یدی

Øقطب بندی شدن مهارت : رشد شغل های ساده : رستوران

Øناپدید شدن کارهای نیمه مهارتی

Øرشد کارهای مدیریتی و حرفه ای

Øرشد کارهای موقتی  در نتیجه گسترش بخش خدمات