لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت عقل از دیدگاه قران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت عقل از دیدگاه قران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

عقل از دیدگاه قرآن

در فصل قبل باختصار از زبان های قرآن سخن گفتیم و تذکر دادیم که قرآن برای

ابلاغ پیامش از دو زبان کمک می گیرد که عبارتند از استدلال منطقی و احساس.

هر یک از این دو زبان مخاطبی مخصوص به خود دارد که برای اولی عقل است و

برای دیگری دل . در این بخش به بررسی نظر قرآن دربارة عقل می پردازیم .

باید ببینیم آیا عقل از نظر قرآن سند است و به تعبیر علمای فقه و اصول آیا عقل

حجت است یا خیر ؟ و این بدان معنی است که اگر دریافتی واقعاً دریافت صحیح

عقل باشد آیا می باید بشر بدان احترام بگذارد و بر طبق آن عمل کند یا نه؟

اسلاید ۲ :

و اگر عمل کند و احیاناً در مواردی مرتکب خطا شود آیا خداوند او را معذور

می دارد یا معاقب خواهد داشت ؟ و اگر عمل نکند آیا خداوند باین دلیل که

چرا با اینکه عقلت حکم می کرد ، عمل نکردی . او را مجازات خواهد کرد
یا خیر ؟

دلائل سندیت عقل

مسئله سندیت و حجیت عقل از نظر اسلام در جای خودش ثابت است.

و علمای اسلام نیز از ابتدا تاکنون – جز گروهی اندک – هیچ کدام در سندیت

عقل تردید نداشته اند و آن را جزو منابع چهارگانة فقه به حساب آورده اند.

اسلاید ۳ :

۱- دعوت به تعقل از طرف قرآن

ما چون دربارة قرآن گفتگو می کنیم لازمست دلائل حجیت عقل را از خود قرآن

استخراج نمائیم. قرآن به انحاء مختلف به خصوص تأکید می کنم که بانحاء

مختلف سندیت عقل را امضاء کرده است. تنها در یک مورد می توان از حدود

شصت، هفتاد آیه قرآن نام برد که در آنها به این مسأله اشاره شده است که ؛

این موضوع را طرح کرده ایم تا درباره آن تعقل کنید. بعنوان مثال از یک تعبیر

شگفت انگیز قرآن برایتان نمونه می آورم. قرآن می فرماید :

ان شرالدواب عندالله الصم البکم الذین لا یعقلون

  ( سوره انفال آیه ۲۲ )

اسلاید ۴ :

بدترین جنبنده ها کسانی هستند که کر و گنگ و لایعقلند. البته واضح است

که منظور قرآن از کر و لال ، کر و لال عضوی نیست ، بلکه منظور آن دسته

از مردم است که حقیقت را نمی خواهند بشنوند و یا می شنوند و به زبان

اعتراف نمی کنند. گوشی که از شنیدن حقایق عاجز است و صرفاً برای شنیدن

مهملات و خزعبلات آمادگی دارد . از نظر قرآن کر است. و زبانی که تنها برای

چرند گویی بکار می افتد به تعبیر قرآن لال است.

لایعقلون نیز کسانی هستند که از اندیشه خویش سود نمی گیرند. قرآن این گونه

افراد را که نام انسان زیبنده آنها نیست ، در سلک حیوانات و بنام چهار پایان

مخاطب خویش قرار می دهد.

اسلاید ۵ :

در یک آیة دیگر ضمن طرح یک مسأله توحیدی در مورد توحید افعالی و توحید

فاعلی می فرماید :

و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله  ( سورة یونس آیة ۱۰۰)

هیچ کس را نرسد که ایمان بیاورد مگر باذن الهی

بدنبال طرح این مسئله غامض که هر ذهنی ظرفیت تحمل و درک آن را ندارد و

براستی انسان را تکان می دهد ؛ آیه را چنین دنبال می کند :

و یجعل الرجس علی الدین لایعقلون  ( سورة یونس آیة ۱۰۰)

بر آنان که تعقل نمی کنند پلیدی قرار می دهد.

اسلاید ۶ :

در این دو آیه که بعنوان نمونه ذکر کردم ، قرآن باصطلاح اهل منطق بدلالت

مطابقی دعوت به تعقل نموده است. آیات بسیار دیگری نیزی وجود دارند که قرآن

بدلالت التزامی سندیت عقل را امضاء می کند . بعبارت دیگر سخنانی می گوید که

پذیرش آنها بدون آنکه حجت عقل پذیرفته شده باشد امکان پذیر نیست.

مثلاً از حریف استدلال عقلی می طلبد :

قال هاتوا برهانکم  ( سورة بقره آیة ۱۱۱)

بدلیل  التزام می خواهد این حقیقت را بیان کند که عقل سند و حجت است و یا

اینکه رسماً برای اثبات وحدت واجب الوجود قیاس منطقی ترتیب می دهد :

اسلاید ۷ :

لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا  ( سورة انبیاء آیة ۲۲)

در اینجا قرآن یک قضیة شرطیه تشکیل داد ، مقدم را استثنا کرده و تالی را

نادیده گرفته است. قرآن با این همه تأکید بر روی عقل می خواهد این حرف

بعضی از ادیان را که می گویند ایمان با عقل بیگانه است و برای مؤمن شدن

باید فکر را تعطیل کرد و تنها قلب را بکار انداخت تا نور خدا در آن راه یابد.

ابطال نماید.

۲- استفاده از نظام علی و معلولی

دلیل دیگری که نشان می دهد قرآن برای عقل اصالت قائل است اینست که

مسائل را در ارتباط علی و معلولی آنها بیان می کند. رابطة علت و معلول و اصل

اسلاید ۸ :

علیت پایة تفکرات عقلانی است و قرآن خود آن را محترم شمرده و بکار می برد.

با آنکه قرآن از جانب خدا سخن می گوید و خداوند نیز آفریننده نظام علت و

معلولی است و طبعاً سخن از ماورائیست که علت و معلول مادون آن قرار دارند

با این همه از این موضوع غفلت نمی کند که از نظام سبب و مسببی عالم یاد کند

و وقایع و پدیده ها را مقهور این نظام بداند. بعنوان مثال، این آیه را در نظر بگیرید

که می فرماید :

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم   ( سورة رعد آیة۱۱)

می خواهد بگوید درست است که همة سرنوشت ها با ارادة خداست ولی خداوند

سرنوشت را از ماورای اختیار و تصمیم و عمل بشر او تحمیل نمی کند و کار گزاف

اسلاید ۹ :

انجام نمی دهد. بلکه سرنوشت ها هم نظامی دارند و خدا سرنوشت هیچ

جامعه ای را خود بخود و بی وجه عوض نمی کند، مگر آنکه آنان خودشان ،

در آنچه که مربوط به خودشان است ، مانند نظام های اخلاقی واجتماعی و..

و آنچه مربوط به وظائف فردیشان است، تغییر دهند.

از سوی دیگر قرآن مسلمان را تشویق می کند تا به مطالعه در احوال و

سرگذشت اقوام پیشین بپردازند ، و از آن درس عبرت بگیرند. بدیهی است

که اگر سرگذشت اقوام و ملت ها و نظام ها براساس گزاف و تصادف بود

و اگر سرنوشت ها از بالا به پائین تحمیل می گردید. دیگر مطالع و پند آموزی

معنی نداشت.

اسلاید ۱۰ :

قرآن با این تأکید می خواهید تذکر دهد که بر سرنوشت اقوام نظامات واحدی

حاکم است. باین ترتیب اگر شرایط جامعه ای مشابه شرایط جامعه دیگر باشد.

سرنوشت همان جامعه در انتظارش خواهد بود. در آیة دیگری می فرماید :

فکاین من قریه اهلکناها و هی ظالمه فهی خاویه علی عروشها و بئر معطله و

قصر مشید. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون

بها …  (سورة حج آیات ۴۵ و ۴۶ )

چه بسیار شهر و دیاری که ما اهلش را در آن حال که بظلم و ستم مشغول

بودند بخاک هلاک نشاندیم و اینک آن شهرها از بنیاد ویرانست و چه چاه و

قنات های آب که معطل بماند و چه قصرهای عالی که بی صاحب گشت.