لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت علفهاي هرزوكنترل ان د رشرايط ديم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت علفهاي هرزوكنترل ان د رشرايط ديم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعريف علف هرزومشخصات واهميت ان

 • معمولاًد وتعريف براي علف هرز وجوددارد: علفهاي هرز به عنوان گياهاني هستند كه به طورناخواسته خارج ازمكان اصلي خود ميرويند ودرتعريف ديگرعلفهاي هرزرابه عنوان گياهاني كه كاربردشان هنوز شناخته نشده است معرفي ميكنند.
 • طبق تعريف اول: بين علفهاي هرزواقعي و گياهاني كه تنها مزاحمتهاي اتفاقي به وجود مي اورند تفاوت چنداني وجود ندارد.

اسلاید ۲ :

 • مثلاً اگردر مزرعه سويا گياه ذرت پيدا شد مطمئناً ذرت درغير مكان خودبه طور ناخواسته روئيده است.اما هيچگاه خسارتي راكه علفهاي هرزي مثل پيچك وتوق دارند نمي توانند داشته باشند.
 • براساس تعريف دوم: اگر بتوان كاربردي براي علف هرزيافت ان گياه ديگر علف هرزمحسوب نميشود. درواقع قياق كه يكي ازبدترين علفهاي هرزدنيا شناخته شده به عنوان يك گياه علوفه اي واردامريكا شد ولي

اسلاید ۳ :

ويژگي هايي كه علف هرز رااز گياهان ديگر متمايز ميكند:

 • توليد بذر فراوان- حفظ قوه ناميه بذرها- توانايي دراشغال سريع مكانهايي كه بشر درانها دست برده است.
 • پس علف هرز گياهي است رقيب؛ مقاوم ومضر كه باعث ايجاد اختلال درفعا ليت هاي بشر شده است.

اسلاید ۴ :

طول دوره زندگي

 • به طوركلي دوره زندگي يك گياه عبارت است از مدت زماني كه ازجوانه زني شروع شده وپس از ريشه دادن و تغذيه و رشد و توليد مثل ودر نهايت ازبين رفتن ان پايان ميپذيرد
 • وبر اين اساس علفهاي هرز را به سه گروه: يكساله، دوساله وچند ساله تقسيم مي كنند.

اسلاید ۵ :

 • گونه هاي يك ساله: مثل شقايق كه كمتر از۱ سال مثلاً از طريق گرماي زياد از بين مي روند.
 • گونه هاي دوساله: مثل شنگ و هويج وحشي.كه در سال اول توليد بذروگسترش ريشه هاوذخيره مواد غذايي در خود ودر سال دوم توليد گل.
 • گونه هاي چند ساله: طول دوره زندگي بيش از۲ سال ولي هرساله بعد از توليد مثل از بين نمي روند. علاوه بر بذر به وسيله طوقه وغده وپيازو….. تكثير ميابند.

اسلاید ۶ :

شكل ظا هري

 • علفي، خشبي، راست، پيچان
 • علفي: اندامهاي هوايي چوبي نبوده ونرم است كه هر ساله از بين ميروند.
 • خشبي:اندامهاي هوايي چوبي بوده كه هرساله جوانه زده وگل ميدهند ولي نوع يكساله هيچگاه مجدداً جوانه زني نخواهد كرد.
 • راست وپيچان: بدون اتكا به گياه ديگر رشد كرده ويا اينكه براي رشد نياز به قيم دارند.

اسلاید ۷ :

راههاي انتشاروهجوم علف هرز

 • دردرجه اول كشاورزان عامل اصلي الودگي مزارع به علفهاي هرز هستند. مشخص ترين راه ورود به يك مزرعه ازطريق استفاده ازبذر الوده است كه با استفاده ازبذرهاي گواهي شده ميتوان اين مشكل را حل كرد. استفاده از كودهاي گوسفندي درحالي كه در مناطق الوده چرا كرده باشندو درصورتيكه خوب پوسيده نشده باشند باعث انتقال بذرالوده به مزارع ديگرخواهدشد
 • علفهاي هرزي كه درحاشيه مزرعه هستند نيز منبعي براي انتقال الودگي به قسمتهاي ديگر مزرعه است. تاخيردرعمليات شخم وبرداشت نيزباعث الوده كردن مزرعه خواهد شد.

اسلاید ۸ :

نحوه خسارت

 • علفهاي هرزبا روئيدن در ديمزارها مستقيماً ايجاد خسارت كرده وبا گسترش ريشه وساقه وبرگ خود قسمتي از محل رشدگياهان زراعي رااشغال مي كند.اين رقابت ازنظراب-نور-موادغذايي
 • مي باشدوبه اين طريق شرايط محيطي را به نفع خود تغييرميدهد
 • درضمن علف هرز پناهگاه مناسبي براي افات وبيماري ميباشد
 • وبه اين ترتيب علف هرز در افت وكيفيت محصول تاثيرخواهد
 • داشت.

اسلاید ۹ :

مبارزه با علفهاي هرزدرديمزارها

 • بسياري ازگياهان زراعي نمي تواننددرديمزارهاباعلف هرز رقابت كنند. ازبين بردن علف هاي هرز،به منظور جلوگيري از رقابت سرسختانه انها با محصولات زراعي ازنظر مصرف ا ب وعناصرغذايي ونور امري ضروري است. وقتي كه سطح خاك خشك ويا كاملاً باگياه پوشيده شده است خروج اب از خاك عمدتاً ازطريق تعرق صورت مي گيرد. دربسياري از خاكها اتلاف تبخيري ابهاي ذخيره شده دراعماق بيشتر خاك ناچيزو همچنين كند بوده است وجذب رطوبت به وسيله گياه واتلاف تعرقي اب به مراتب از تبخير اب از سطح خاك بيشتر مي باشد.

اسلاید ۱۰ :

 • اين امر نشان مي دهد كه مبارزه با علفهاي هرز در ديمزارها از الويت خاصي بر خورداراست. بنا براين مبارزه با علفهاي هرز مهمترين نقش مفيد عمليات شخم درديمزارهاست. به كمك شخمهاي عميق تابستانه مي توان پارهاي از علفهاي هرز ريشه بلند راازبين برد. اگردانه بندي خاك مناسب باشد ، هدف از شخم درديمرازها فقط به مبارزه با علفهاي هرز واداره بقاياي گياهي موجود در سطح خاك محدود ميشود. اگر زمين زراعي فاقد علف هرز باشد ويا باروشهاي شيميايي باانها مبارزه شود انجام شخم ضروري نمي باشد زيرا كه نتايج ازمايشات به دفعات