لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت غذا دادن روزانه گوساله توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت غذا دادن روزانه گوساله قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nدر هنگام تولد معده ئ گوساله از۴ قسمت تشكيل شده؛ نگاري و شكمبه و هزارلا و شيردان.

nشيردان تنها قسمت فعال معده مي باشد.

nشكمبه تنها قسمت از دستگاه گوارش است كه مسئول تخمير دانه هاست.

اسلاید ۲ :

nدر زمان تولد شكمبه فاقد جمعيت ميكروبي است.

n

nآنزيم هاي هضمئ از شيردان و روده ئ كوچك ترشح ميشوند(كيموسين،پپسين،رنين،اسيد هيدروكلريدريك).

n

nمايعات از طريق ناودان مري به شيردان مي ريزند.

n

nشكل گيري ناودان مري…

اسلاید ۳ :

nرشد و توسعه ئ شكمبه از دو جهت صورت مي گيرد:

اندازه ئ فيزيكي اندام

افزايش طول پاپيلا و ضخامت ديواره ئ شكمبه

n

nتغزيه فقط با شيرشكمبه ئ كوچكعدم نشخوار صحيح

n

nدر نتيجه،افزايش ماده ئ خوراكي خشبي از هفته ئ اول افزايش توسعه ئ شكمبه.

اسلاید ۴ :

lعلت: محصول نهايي هضم علوفه بيشتر اسيد استيك است و ديواره شكمبه نمي تواند از آن براي رشد و توسعه ي پاپيلا استفاده كند.

l

lاما اسيد بوتريك و پروپيونيك كه محصول هضم دانه هاست، باعث تحريك توسعه ي شكمبه مي شود.

l

lاهميت مصرف آب در گوساله ها…

l

lنتيجه گيري: تغذيه ي زودرس با دانه هاتوسعه ي زودرس شكمبههاز شيرگيري زودرس و… 

l

اسلاید ۵ :

فاكتورهاي موثر بر غلظت Ig و كيفيت آغوز:

حجم آغوز توليد شده.

وضعيت ايمني مادر و سابقه ئ بروز بيماري و سطح واكسيناسيون.

غلظت آنتي بادي هايي كه در ۳الي ۴ هفته ئ آخر دوره ئ خشكي از خون وارد آغوز ميشود.

تغذيه ئ گاو خشك.

سن كاو

نژاد

فصل زايمان

چگالي آغوز؛ محدوده ممتاز ۱۴۰_۵۰      mg ⁄mlومحدوده متوسط۵۰_ ۲۰ mg ⁄ ml و محدوده ضعيف زير ۲۰ mg ⁄ ml

اسلاید ۶ :

nآغوز اضافي در مواردي كه آغوز تازه در دسترس گوسالۀ نوزاد نيست، استفاده ميشود.

n

nنگهداري در يخچال در دماي ˚۳۳ _۳۵←Fبه مدت ۲۴ ساعت

n

nنگه داري دراز مدت در دماي˚۵  F-

n

nآغوز به ۳روش خورانده ميشود: بطري، سطل و Esophageal feeding

n

n

اسلاید ۷ :

nبراي خوراندن آغوز به گوساله هاي ضعيف از روش esophageal feeding  استفاده مي كنيم.

n

nروش كار:

n

تعيين طول مجراي esof براي داخل كردن به دهان گوساله كه حدود ۲۰ اينچ در هلشتاين است.

گرم كردن مجرا تا دماي بدن.

لغزنده كردن تيوب.

داخل كردن مجرا به مري گوساله و اطمينان از عدم ورود آن به ناي.

گرم كردن آغوز براي جلوگيري از شوك به گوساله.

نگه داشتن گوساله به حالت ايستاده و خوراندن آغوز.

اسلاید ۸ :

nگوساله از ۳ روزگي از غذاي مايع و خشك (دانه ها) بايد استفاده كند.

n

nبراي تشويق گوساله به مصرف مادۀ خشك بايد از مواد خوشخوراك استفاده كرد.

n

nسطل خوراك ۱ تا ۲ بار در روز بايد تعويض شود.

n

nگوساله را در سن ۴ تا ۶ هفتگي يا در هنگامي كه ۱٫۵ تا ۲ پوند غذاي خشك مصرف مي كند مي توان از شير گرفت.

n

nاضافه كردن علوفه بعد از شيرگيري افزايش رشد لايه هاي ماهيچه اي اطراف شكمبه.

n

nمصرف زياد علوفهپر كردن حجم دستگاه گوارشاز بين رفتن اشتهاكاهش مصرف خوراككاهش جذب مواد مغذيكاهش سرعت رشد.

اسلاید ۹ :

lتغذيه مناسب و مراقبت صحيح از گوساله،اولين قدم براي بالا بردن سطح سلامت گوساله ها است.

l

l

lدر اختيار گذاشتن استارتر خوشخوراك از سه روزگي توسعه شكمبه را تحريك مي كند.

l

l

lمواد مغذي خوراك تنها فاكتور لازم براي رشد وسلامت گوساله نيست .

l

l

lجايگاه تميز و خشك كه گوساله را از آفتاب گرم وسرمائ سخت حفظ كند نيز لازم است.

l

l