لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

DNA پلیمراز I

دارای دو قطعه بزرگ و کوچک:

۱- قطعه بزرگ (klenow fragment) : 79کیلو دالتن

                                              دارای پایانه کربوکسیل – دارای یک شکاف ۲نانومتری که درونش با بار

                                              های + مفروش است ومحل مناسبی برای اتصال BDNA است .

دارای فعالیت :پلیمرازی ۵ به ۳

                  اگزونوکلئازی ۳ به ۵

خاصیت پلیمرازی اش در انتهای C ترمینال وخاصیت اگزونوکلئازی اش در انتهایN  ترمینال است .

اسلاید ۲ :

۲- قطعه کوچک : ۳۵ کیلو دالتن

                      دارای پایانه N

                      فقط خاصیت اگزونوکلئازی ۵ به ۳

                      اعمال : – حذف پرایمر 

                                – ترمیم برشی (Excision Repair)

                                – پر کردن gap (Nick translation)

اسلاید ۳ :

۲- کمپلکس گاما( clamp loader ): شامل :گاما-δ- χ- δ́- φ در تشکیل clamp loader فعالیت          دارد.این باعث میشود انزیم روی رشته راحت حرکت کند.

    گاما به coreانزیمی که رشته پیرو را می سازد متصل وقابلیت سنتز قطعات اکازاکی مجزا را به       ان می دهد. لذا چون هلوانزیم فقط یک کمپلکس گاما پس نامتقارن است.

    کمپلکس گاما مسئول اضافه شدن دایمرهای ßبه هررشته  DNAوالدینی است.

 

اسلاید ۴ :

۴- یک جفت Τ (تاو):

     دوتا Coreانزیم رابهم متصل می کند.لذا این کمپلکس در پایداری ساختاری که دایمراست دخالت          میکند.

گفته می شود که این زیرواحد با DnaB (هلیکاز اصلی) در ناحیه چنگال همانندسازی متصل و این اتصال باعث افزایش فعالیت هلیکازی میشود.

اسلاید ۵ :

– پروتئین متصل شونده به تک رشته   : (SSBP)

به صورت تترامر (نوع یوکاریوتی تریمراست)

اتصال بهDNA تک رشته که توسط هلیکاز ایجاد شده وساختارتک رشته را ثبات می بخشد. فقط دو زیرواحد ان با DNA از طریق برهم کنش الکتروستاتیک باسرهای فسفات برهم کنش می کند.

وقتی این پروتئین ها به تک رشته چسبیده اند هانندسازی ۱۰۰ برابر سریع تر است.

اسلاید ۶ :

 DNA –گیراز:

DNA توپوایزومرازIIپروکاریوتی

اجازه چرخش یک رشته حول دیگری را به عنوان یک حلقه گردان می دهد.

اسلاید ۷ :

توپوایزومراز پروکاریوتی:

توپوایزومراز I :

 نام قدیم:پروتئین امگا  

 ایجاد شکاف در یک رشته و بطورموقت یک پیوند کووالانت مابین انتهای فسفات DNA وعاملOH تایروزین توپوI ایجاد میشود (باندفسفوتایروزین) . چون شکاف در یک رشته ایجاد شده رشته دیگر میتواند خود را از ورای این شکاف بیرون کشد و یک پیچ کم شود. بعد ازعبوررشته رشته دوم ازورای شکاف , شکاف رشته اول توسط لیگاز پر میشود.

 توپوI  برای عمل خود نیاز به صرف ATP ندارد.

اسلاید ۸ :

نام دیگر در E.Coli:DNA  گیراز

اکر به هرعلتی یک فراپیچ مثبت کنار یک فراپیچ منفی ایجاد شود, مثل حالتیکه درهمانندسازی درجلوی چنگال ایجادمیشود,توپوII ابتدا پیچ مثبت را ازبین می برد وحالت relaxایجادمیشود و چون  relaxپایدار نیست تبدیل به سوپرکویل منفی میشود.

توپوII برای انجام عملش نیاز به صرف ATP دارد.زیرا توپوII بعد عمل تبدیل سوپرکویل به استراحت برای بازیابی شکل اولیه اش نیازبه ATP دارد.

اسلاید ۹ :

DnaA:

تترامر-اولین فاکتوری که رویOriC  مینشیند.مونومرهای ان با نواحی mer9 اتصال و با کمک ATP کمپلکس ابتدایی میسازندوشروع به باز کردن DNA از mer13 میکند.

DnaA تا زمانی که زنجیره DNA به صورت فراپیچ منفی در نیامده نمی تواند روی باکس DnaA بنشیند وعمل باز شدن DNA را اغاز کند.

اسلاید ۱۰ :

– Dna B:

انزیم هلیکاز اصلی – معمولا به صورت یک هگزامر- دورشته را باز میکند.

پس از انکه DnaA روی سایتش مینشیند وشروع به باز کردن تعدادی نوکلئوتید میکند, حال نوبت DnaB است که بیاید ونوکلئوتیدهای بیشتری رابازکند.

عمل هلیکازی با صرف ATP است.

– Dna C:

پروتئین یک بخشی – نقش حامل DnaB را برعهده دارد.

هر۶ مولکول DnaB یک هگزامر  DnaCرا حمل میکند.