لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت فرهنگ و شخصیت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت فرهنگ و شخصیت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 Discover whether concepts of personality that are revalent in one culture are also  applicable in other cultures .

كشف وبررسي در زمينه اينكه ايا مفاهيم شخصيتي كه در يك فرهنگ ممنوع شده اند در فرهنگهاي ديگر قابل اجرا مي باشند.

l

اسلاید ۲ :

Discover whether cultures differ in the levels of particular personality traits.

بررسي در اين زمينه  كه ايا فرهنگها در سطوح ويژگيهای شخصيتي خاص متفاوت مي باشند.

 Discover whether the factor structure of personality traits varies across cultures.

بررسي در اين زمينه كه ايا ساختار يك خصیصه فرهنگي در ميان فرهنگها متفاوت مي باشد.

اسلاید ۳ :

Discover whether certain features of personality are universal.

كشف اين حقيقت كه ايا مشخصات خاص شخصيتي درهر فرد مي تواند به صورت جامع وكلي باشد.

Three key approaches to the interface of culture and personality: Evoked culture, transmitted culture, cultural universals.

سه روش اصلي مداخله گر بين فرهنگ وشخصيت: فرهنگ فراخوانده شده –انتقال فرهنگها-و جامع بودن فرهنگي

اسلاید ۴ :

Cultural Violations—An Example :

تفاوتهاي فرهنگي-به عنوان مثال:

 Some aspects of personality are highly variable across cultures.

بعضي از جنبه هاي شخصيتي دربین فرهنگها بسیار تغییر پذیر ميباشند.

 Other aspects are universal—features are shared by people everywhere.

سايرجنبه هاي شخصيتي ويژگيهاي انها در بين تمام مردم جهان مشترک  ميباشد.

اسلاید ۵ :

What is Cultural Personality Psychology?

روان شناسي فرهنگي شخصيت چيست؟

Culture: Local within-group similarities and between-group differences of any sort—physical, psychological, behavioral, attitudinal .                  

فرهنگ: مشابهت هاي محلی بين چندين گروه وهمچنين تفاوتهاي متداول بين چند گروه ازهر نوعی اعم از: جسمی -روان شناسي- رفتاري و نگرشی

Cultural differences also are termed cultural variations.

تفاوتهاي بين فرهنگها در اصطلاح به عنوان اختلافات فرهنگي شناخته مي شوند.

Cultural personality psychology has three goal .

 روان شناسي  فرهنگي شخصيت سه هدف مهم دارد:

اسلاید ۶ :

Discover principles underlying cultural diversity .

بررسی اصول تحت  پوشش گونا گوني فرهنگها

Discover how human psychology shapes culture.

 بررسی وجستجو  در اين مورد كه چگونه روان شناسي انساني در بين فرهنگها شكل مي گيرد.

Discover how cultural understandings shape psychology.  

بررسی در اين زمينه كه چگونه فرهنگ از ديدگاه روان شناسي درک مي شود.

اسلاید ۷ :

Three Major Approaches to Culture Evoked Culture .                                                      

سه دیدگاه اصلي فراخوانده شده در فرهنگ

Evoked culture refers to a way of considering culture that concentrates on phenomena that are triggered in different ways by different environmental conditions.

درفراخواندن فرهنگ  به روشی از ملاحظه ی فرهنگ که بر روی پدیده ها در شرایط محیطی مختلف تمرکز می کند اشاره می شود

اسلاید ۸ :

Two ingredients are needed to explain evoked culture .

دوعامل اصلي كه براي توضيح فراخواندن فرهنگ ضروري به نظر مي رسند.

l

اسلاید ۹ :

 A universal underlying mechanism .

جامع بودن تحت نظریک مکانیسیم

 Environmental differences in activation of underlying mechanisms Evoked Cooperation (Food Sharing).

اختلافات محیطی تحت مکانیسم های فراخوانده شده در همکاریها فعال می شود.( بهره ی غذایی)

Cultural differences in degree to which groups share food depend. in part, on external environmental conditions, notably the variance in the food supply.

تفاوتهاي فرهنگي  در درجه گروهایی وابسته به بهره غذایی بستگی دارد, در این قسمت شرایط محیط خارجی بطور برجسته در بهره ی غذایی سهیم است.

اسلاید ۱۰ :

When variance in food supply is high, more sharing Early Experience and Evoked Mating Strategies.

هنگاميكه گوناگونی فراهم کردن غذایی بالا است سهم تجربه زودرس وفراخوانده شده در استراتژی جفت گیری بیشتر است.