لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت فیزیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت فیزیک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

pكار

pهمه روزه با افرادي كه در حال كار كردن هستند مواجه مي شويم . نجار را مي بينيم كه در حال اره كردن است . در فعاليت هاي ساختماني كارگران مصالح را از محلي به محل ديگر حمل مي كنند و… البته بعضي از كار ها توسط ماشين هاي مخصوص انجام  مي شود.

اسلاید ۲ :

مطابق شکل اگر به جسم نیرویی برابر ۳۰ نیوتون وارد شود و آن را به اندازه ۵ متر بالا ببرد چه مقدار کار انجام می شود؟

حل:

w=fd

W= = 5×۳۰ ۱۵۰J

اسلاید ۳ :

در شکل نیرویی ۵ نیوتونی را تحت راویه ۶۰ درجه به جسم وارد می کنیم . کار نیرورا در ۶ متر جابه جایی حساب کنید:

حل:

Wf=Fd cos

Wf×۵× ۶=  cos 60

Wf = 15J

اسلاید ۴ :

 و نیروی برآیند را محاسبه کنید. F در مثال قبل کار نیروی

حل:

و جابه جایی صفر است (شکل پ) در نتیجه F زاویه نیروی

   است. Fh برابر F کار نیروی

است. در نتیجه : F-mg برایند نیروهای وارد بر جسم برابر

W)=برآیندF-mg)h cos0

W)=برآیندF-mg)h

اسلاید ۵ :

برابر F همان طور که در در مثال ۵ دیدیم که کار نیروی

است و همان طور که در مثال ۴ دیدیم کار نیروی وزن Fhو

در نتیجه ، کار برآیند نیروها را می توان -mgh برابر با

با جمع کردن کار هر یک نیروها نیز به دست آورد. این نتیجه برای بک مثال خاص اثبات شد ولی می توان نشان داد که در حالت کلی هم برقرار است.

 

اسلاید ۶ :

با توجه به شکل مطلوبست :

F الف- کار نیروی

ب- کار نیروی اصطکاک جنبشی

ج- کار نیروی عمودی تکیه گاه

د- کار نیروی وزن

 

اسلاید ۷ :

فرض کنید در شکل مثال ۲ جسم را همان جا نگه دارد در این صورت چه مقدار کار انجام می دهد؟

حل: در این حالت آن برای نگه داشتن جسم نیرویی برابر با وزن آن به جسم وارد می کند. ولی چون جابه جایی صفر است کار او برابر است با:

W=Fd=mg =0× ۰

یعنی برای نگهداری جسم کاری انجام نمی دهد.

اسلاید ۸ :

شخصی با سرعت ثابت در حال حرکت است و سطل آبی به  جابه جا می کند. اوبرای حملd را حمل وبه اندازه m جرم

سطل چقدر کار انجام می دهد؟

حل: شخص برای این که سطل را نگه دارد باید نیرویی برابر با وزن سطل رو به بالا وارد کند. چون سطل با سرعت ثابت حرکت می کند شخص نیرویی در جهت افقی وارد نمی کند. زاویه بین نیرو و جابه جایی ۹۰ است در نتیجه:

W=mgd cos0=90

یعنی شخص برای حمل سطل با سرعت ثابت کاری انجام نمی دهد.