لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت قارچ های زنگ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت قارچ های زنگ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nزیر شاخه بازیدیومیکوتا          Fungi with Basidia

nرده بازیدیومیست ها           Class Basidomycetes

nراسته یوریدینال                       Order Uredinales

nقارچ های زنگی                                Rust Fungi     

اسلاید ۲ :

ویژگی ها :

nقارچ هایی که به راسته یوردینال تعلق دارند معمولا به قارچ های زنگ مربوط می شوند.

اسلاید ۳ :

nزنگ هاانگل هایی بامیزبان ویژه هستندکه به ساقه هاوبرگ های سرخس وگیاهان دانه دارحمله می کنند.

اسلاید ۴ :

nازنظراقتصادی بااهمیت ترین گونه شاخه بازیدیومست ها هستند چراکه تمامی آنها عامل بیمارگردرگیاهان بوده واغلب بیشترین خسارت رابه گیاهان زراعتی وارد می کنند.

nازجمله بیماریهایی که خسارت عمده دارند:

n -1زنگ سیاه ساقه غلات

n-2زنگ تاولی کاج سفیدرامی توان نام برد.

nگروههای دیگری ازبیماری زنگ که درقسمت های مختلف دنیاخسارت واردمی کنندشامل نگ قهوه،زنگ مارچوبه ،زنگ لوبیا،زنگ گالی سرو- سیب ،زنگ بادام زمینی ،زنگ میخک ،زنگ گل میمون ،زنگ گالی کاج وسایرزنگ هارانام برد.

n

اسلاید ۵ :

nهیف های نفوذ کننده بین یاخته های گیاه میزبان قرارمی گیردومنفذ دیواره عرضی ساده است.

اسلاید ۶ :

 

ا

nمعروف ترین گونه قارچها زنگ غلات puccina graminis است که به شکل های متعددی دیده می شود:

n -1شکل خاص tritici که فقط به گندم( triticum) حمله می کند.

np.graminis-2 شکل خاص secali فقط به چاودار (Secale ) حمله میکند.

nبیش از۲۵۰شکل خاص ونژادمختلف P.graminis در حال حاضرشناخته شده است.

سلاید ۷ :

چرخه زندگی قارچ:

nبیشتر قارچهای زنگ زندگی پیچیده ای دارند و با دو میزبان گیاهی وسه نوع یابیشتراسپورعلاوه بر بازیدیوسپورهمراه می باشند.

nقارچ های زنگ اندام های جنسی اختصاصی تولیدمی کنندواین ساختارهادرون بافت گیاه به وسیله میسلیوم های اولیه جورهستند ناشی ازبازیدیوسپورها ایجادمی گردد. هرسلول حاوی یک هسته هاپلوییدی است طی هم آمیزی ساختارهای جنسی میسیلیوم های ۲هسته ای هاپلویید خواهیم داشت. 

اسلاید ۸ :

nبیشترقارچ های زنگ گیاهان میزبان رانمی کشندگرچه آلودگی شدید ومکرردرمیزبان های چوبی چندساله مثل سیب وقهوه وآلودگی مزمن درکاج دربعضی ازمواقع مرگ ناگهانی درگیاهان رادارد.

اسلاید ۹ :

نشانه های آلودگی:

nبعضی آلودگی هاباتغییرشکل بافت مواجه می شوند که براثرگال های کشیده یامتورم ، لکه های بافت مرده ، شانکرورشدغیرمعمول شاخه هاتولیدمی شودویاتوقف رشدکلروز(سبززردی) است.

اسلاید ۱۰ :

nاین شکل عجیب قسمتی از چرخه زندگی درخت ارس-سیب است که به Gimnosporangium juniperi-virginiae معروف است.