لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت قواعد عربي ( ۳ ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت قواعد عربي ( ۳ ) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ازميان ۸ واحد قواعد عربي كه دانشجويان رشته زبان
و ادبيات فارسي مي خوانند ۴ واحد آن به صرف
(شناخت انواع كلمه و دگرگوني هاي آن) اختصاص دارد كه قواعد۱ و ۲ به آن مي پردازد. و قواعد عربي ۳و۴ به نحو اختصاص دارد.

ازآن ميان قواعد عربي ۳ در۲۴ فصل به مرفوعات، منصوبات و مجرورات مي پردازد.

اسلاید ۲ :

علم نحو:

علم نحو علمي است كه از حالات اواخر كلمات هنگام تركيب كلمه اي با كلمه ي ديگر بحث مي كند. موضوع علم نحو، كلمه و كلام است.

كلمه لفظي است كه وضعا دال بر معني است و لفظ عبارت است ازچيزي كه منطوق انسان است. لفظ مستعمل را كلمه گويند .

كلام لفظي است مركب از دو يا چند كلمه كه نسبتي بين آنها برقرار باشد.

اسلاید ۳ :

معرب و مبني:

كلمه وقتي كه با كلمه ي ديگر تركيب مي شود از نظر حالت آخر آن بر ۲ قسم است :

– يك قسم از كلمه آخرش هم از لحاظ حركت و هم ازلحاظ حرف بر يك حالت ثابت مي ماند كه آن را مبني مي گويند.

– يك قسم ديگر آخرش يا از لحاظ حركت ويا از لحاظ حرف متغير است كه آن را معرب مي خوانند.

اسلاید ۴ :

اعراب و بناء

اعراب به تغيير حرف آخر و يا حركت حرف آخر كلمه به اقتضاي موقعيتي كه از نظر معني در جمله پيدا مي كند گفته مي شود.

  مثال:  

  1. جاءَ عليٌ
  2. رَايْتُ علياً
  3. مَررْتُ بِعَليٍ

«علي» در مثالهاي فوق به ترتيب فاعل و مرفوع، مفعول و منصوب  و مجرور به حرف جر است، چون«علي» معرب است اعراب مختلف بر آن ظاهر شده است.

اسلاید ۵ :

 بناء :

عبارت است از حالت ثبات و عدم تغييري است كه حرف آخر كلمه هم از لحاظ حركت و هم از لحاظ حروف داراست.
به مثالهاي زير توجه كنيد :

.۱جاءَ هذا الرجُلُ 

.۲اِشَريْتُ هذا الكتابَ

  1. مَرَرْتُ بِهذا الرجُلِ

« هذا » در مثال اول فاعل و در مثال دوم مفعول و در
مثال سوم مجرور به حرف جر است. امّا اعراب فاعل كه رفع واعراب مفعول به كه نصب و اعراب مجرور به حرف جر، جراست در هذا ظاهر نشده است.

اسلاید ۶ :

كلمات معرب و مبني:

بعضي از كلمات معرب و بعضي ديگر مبني هستند .

از سه قسمت كلمه، حروف تماماً مبني هستند و از افعال به جز دوازده صيغه از فعل مضارع بقيه مبني هستند.

 اما بيشتر اسمها معربند و اسمهاي مبني به نسبت اسمهاي معرب كم اند.

 لازم است اسمهاي مبني كه كمتر هستند شناخته شوندتا معلوم گردد اسمهاي معرب كدامند ؟

اسلاید ۷ :

اسمهاي مبني:

اهم اسمهاي مبني عبارتند از:

.۱ضماير  ۲٫ موصولات

  1. اسماء اشاره ۴٫اسماء استفهام
  2. اسماء شرط ۶٫ بعضي از ظروف
  3. اسماء افعال ۸٫ كنايات
  4. اعداد مركب

اسلاید ۸ :

عوامل نصب فعل مضارع:

فعل مضارع بعد از حروف ناصبه(اَنْ – لَنْ – كَيْ – اِذَن) منصوب است.

.۱اََنْ:« اُريدُ اَنْ تكونَ عاقلاً »

اگر « اَنْ » بعد از فعل مفيد علم و يقين بيايد حرف مشبه به فعل مخفف است و فعل مضارع در اين صورت منصوب نيست.

مانند:  « علمتُ اَنْ ترجِعُ عندي » .

اسلاید ۹ :

  1. لَنْ: برسر فعل مضارع عامل نصب و نفي است. يعني هم مضارع را منصوب و هم منفي مي كند.

 مانند:

  لَنْ يَجُودَ البخيلُ.    هرگز بخيل بخشيده نمي شود.

  1. كَيْ و گاهي لِكَيْ گفته مي شود عامل نصب مضارع و براي بيان تعليل است.

 مانند:

اِجْتَهِدْ لِكَيْ تَنجَحْ       یعنی بكوش تا رستگار شوي .

اسلاید ۱۰ :

۴٫اِذَنْ وقتي فعل مضارع  را نصب مي دهد كه در ابتداي
جمله ي جوابيه قرار گيرد.

مانند:

« اِنْ تََاتَني اِذَنْ اُكْرِمَكَ »

 از جهت عمل براي اِذ َن چند شرط است:

.۱به معني اسقبال باشد .

.۲در صدر كلام واقع شود .

.۳بين آن و فعل مضارع  كلمه ي فاصله نشود.