دانلود پاورپوینت قوس در راهسازی

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت قوس در راهسازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت قوس در راهسازی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هندسه قوسها

مسیر راه را میتوان با یک خط شان داد که آن را محور راه مینامند. هنگامی که راستاهای مسیر بدست آمد در محل برخورد آنها قوسهای دایرهای طراحی مینمایند. در نمای ۱ قرارگیری قوس بین دو راستای مسیر نشان داده شده است.

اسلاید ۲ :

قوس‌‌ها از دیدگاه هندسی بخشی از پیرامون دایره میباشند که آنها را قوسهای ساده یا دایرهای مینامیم. در نمای ۲ اجزای ساده هندسه قوسها و در نمای ۳ اجزای فرعی قوسها نشان داده شده است که از فرمول زیر بدست میآیند:

اسلاید ۳ :

در پارهای از کشورها همانند آمریکا، طراحی قوس بر پایه روش درجهبندی قوس D یا α میباشد و برابر است با زاویه مرکزی روبروی کمان ۱۰۰ft (30.48متر) که به طور قراردادی برابر است با:

(با تبدیل رادیان به درجه)D=100ft/R

(شعاع به متر)D=1746.37/R

(شعاع به فوت)D=5729.578/R

منظور از درجه قوس، میزان انحنا یا تیزی قوس (سختی) میباشد. هرچه D یا α کمتر باشد (شعاع قوس بیشتر گشته)، قوس ملایمتر و نرمتر است و رانندگی در این قوسها آسانتر است. هرچه D بیشتر باشد، قوس تیزتر و رانندگی بر روی این قوس دشوارتر (با کاهش سرعت) میباشد.

اسلاید ۴ :

قوسهای آمیخته

اینگونه قوسها بیشتر در جادههای فرعی و یا در برشگاهها (تقاطعهای غیرهمسطح) استفاده میشود. هنگامی که بین دو قوس هیچگونه مسیر مستقیم نباشد و دو قوس در کنار همدیگر قرار گرفته باشند، بطوری که انتهای یک قوس، ابتدای قوس دیگر باشد، آنها را قوس آمیخته یا قوسهای مرکب مینامند. مرکز یکی از قوسها باید روی شعاع دیگری باشد. بهتر است از این قوسها برای راههای اصلی کشور چشمپوشی گردد، زیرا امکان اجرای بر بلندی و قوسهای پیوندی (کلوتوئیدی) در اینگونه قوسها پردردسر و غیراصولی میباشد. در بیشتر موارد خودرو هنگام پیمودن این قوسها باید سرعت خود را کاهش دهد.

اسلاید ۵ :

این آمیختگی قوسها میتواند به گونههای زیر باشد:

الف) دو قوس پیاپی: دو قوس با شعاعهای نابرابر به دو حالت میتواند کنار همدیگر باشند (قوس با شعاع بزرگتر در ابتدا و یا قوس کوچکتر در ابتدا).

ب) سه قوس پیاپی: سه قوس با شعاعهای نابرابر و یا برابر به چندین حالت میتواند کنار همدیگر قرار گیرند که چگونگی قرارگیری آنها در کنار هم بستگی به کاربرد آنها دارد. این قوسها برای یال شبدری در برشگاهها بیشتر استفاده میشود که سرعت اتومبیل از مسیری که میآید تا به زیرگذر یا روگذر برود، متغیر است. روش قرارگیری قوسها میتواند بر پایه اندازه شعاع قوس (از بزرگتر به کوچکتر یا برعکس) باشد.

حالت دیگر اینگونه قوسها، قرارگیری سه قوس پیاپی که دو قوس با شعاع برابر در طرفین یک قوس میانی قرار گیرد. از آنها میتوان بجای قوس پیوندی در راههای درجه دو استفاده کرد.

اسلاید ۶ :

ج) چهار قوس پیاپی: کاربرد این گونه قوسها نیز همانند حالت سه قوس میباشد.

د) قوسهای برگردان: اینگونه قوسها نیز همانند بند الف بوده، با این تفاوت که مرکز یکی از قوسها بر روی شعاع قوس دیگر قرار نگرفته است، ولی باید در راستای شعاع قوس دیگر باشد.

ه( قوسهای مارپیچی (سر پانتین): اینگونه قوسها در جائی که امکان اجرای قوس با شعاع بزرگتر فراهم نباشد و یا اینکه بخواهیم شیب طولی بین دو نقطه را هماهنگ کنیم و یا اینکه ناهمواری کوهستانی، طرح را مجبور کند جایگاه قوس را جابجا کند، مورد استفاده قرار میگیرد.

اسلاید ۷ :

قوسهای پیوندی

پس از طراحی قوسهای ساده دایرهای، از قوسهای پیوندی برای بهبود فرم هندسی مسیر استفاده میگردد. بدین گونه که بین قوس دایرهای و مسیر مستقیم، قوس پیوندی نیز طراحی مینماییم. این قوسهای پیوندی را ترانزیت یا قوسهای اتصال میتوانند سهمی درجه ۳، درجه ۴، لامینسکات و یا کلوتوئید باشتد. در این نوشتار فقط به قوسهای کلوتوئیدی پرداخته خواهد شد (شکل زیر) از دیگر انواع قوسهای پیوندی چشمپوشی میشود.

اسلاید ۸ :

شعاع قوس پیوندی کلوتوئیدی همواره متغیر میباشد. در نقطه TS شعاع کلوتوئید برابر و در نقطه SC برابر شعاع قوس میانی RC (قوس ساده دایرهای) میباشد. اگر انحنا را برابر ۱/R درنظر بگیریم، اندازه انحنای کلوتوئید دارای تغییراتی همانند نمای ۲ میباشد. پس از طراحی قوس کلوتوئید، قوس میانی کاهش مییابد. این کاهش قوس میانی برابر ∆-۲θ میباشد. به غیر از کاهش درازا، قوس میانی را به اندازه p به سمت درون قوس جابجا مینماییم تا با دو قوس پیوندی کنار پیوستگی ایجاد نماید. پس قوس ساده دایرهای. حال به سه قوس پیوسته تبدیل میگردد. یک قوس کلوتوئید، یک قوس میانی و سپس قوس کلوتوئید دوم جایگزین قوس اده میگردد (شکل ۳).

اسلاید ۹ :

کاربرد قوسهای پیوندی با سه انگیزه زیر انجام میگیرد:

ایجاد افزایش تدریجی نیروی گریز از مرکز از صفر در TS تا اندازه  در SC به گونهای که رفاه و آسایش سرنشینهای خودرو فراهم گردد.

فراهم نمودن امکان ساخت بر بلندی

دید بهتر راننده، بدین گونه که راننده در مسیر مسقیم دید بهتری داشته و در قوسهای دایرهای دید او دشوار میگردد. ایجاد قوس پیوندی اندکی از این دشواری میکاهد.

اسلاید ۱۰ :

اجزای کلوتوئید

چون شعاع کلوتوئید یکسان نمیباشد، درجه سختی قوس (D) نیز در طول آن یکسان نیست. برای نمونه در نقطه P (در فاصله L از TS) شعاع برابر R و درجه قوس برابر D است. پس همواره تساوی زیر برقرار است:

K یک عدد ثابت میباشد که آن برابر K=A2 درنظر میگیرند. با جایگزینی در فرمول بالا خواهیم داشت:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
دقت کنید پاورپوینت خرید شده حداکثر در 4 ساعت برای شما ارسال خواهد شد
در صورتی که مایل هستید هر چه سریعتر برای شما ارسال شود لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید.
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد