لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كشاورزي پايدار وتوليد محصول سالم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كشاورزي پايدار وتوليد محصول سالم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

كنفوسيوس انديشمند چنين نقل مي كند كه:

lهرگاه من حاكم جهان باشم اولين كاري كه انجام مي دهم اين است كه معاني واژه هـــــا را برابر واقعيت هايشان تثبيت مي كنم.

اسلاید ۲ :

شاخص پايداري زيست محيطي

lشاخص پايداري محيط زيست، قابليت حفظ محيط زيست در كشورها و ملل گوناگون را در طي دهه‌هاي آينده بررسي مي‌كند

lشاخص پايداري زيست محيطي ابزاري قوي براي ارزيابي ميزان سرمايه گذاري دولتها در افق بلند مدت براي بهينه سازي الگوهاي مصرف، حفاظت از سرمايه‌هاي طبيعي، بهبود وضعيت بهداشتي و سلامتي شهروندان است

اسلاید ۳ :

ازسال ۱۹۹۱، اصول توسعة كلان كشورها با واژة پايدار همراه شده است. توسعة پايدار در برگيرندة توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي همراه با حفظ محيط زيست است. از سال ۱۹۹۱ همة كشورهاي دنيا برنامه‌هاي توسعة خود را براساس مفاهيم توسعة پايدار ايجاد كرده اند. همة فعاليت‌هاي توسعه كه امروزه در جهان، حتي در كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده، انجام مي‌شود براساس مفهوم توسعة پايدار است. اگر ما خودرويي را توليد مي كنيم بايد به پايدار بودن اين توليد توجه كنيم. خودروي پايدار، خودرويي است كه صددرصد قابل بازيابي باشد. بر اساس مفهوم جنگل پايدار نمي توان درخت‌ها را بريد مگر اينکه هر درختي را كه مي‌بريد جاي ان دو درخت ديگر بکاريد. مديريت پايدار و توليد پايدار نيز بر همين اساس تعريف شده‌اند.

اسلاید ۴ :

شاخص پايداري زيست محيطي ابزاري قوي براي ارزيابي ميزان سرمايه گذاري دولتها در افق بلند مدت براي بهينه سازي الگوهاي مصرف، حفاظت از سرمايه‌هاي طبيعي، بهبود وضعيت بهداشتي و سلامتي شهروندان است

l21 شاخص زيست محيطي  در اجلاس داووس ۲۰۰۵ ارائه شد

.۱كيفيت هوا (با ۴ متغير)

.۲تنوع زيستي (با ۵ متغير)،

.۳سرزمين (با ۲ متغير)،

.۴كيفيت آب (با ۴ متغير)،

.۵كميت آب (با ۲ متغير)،

.۶كاهش آلودگي هوا (با ۵ متغير)،

.۷كاهش تنشهاي اكوسيستمي (با ۲ متغير)،

.۸كاهش رشد جمعيت (با ۲ متغير)،

.۹كاهش فشار بر مصرف آب و كاهش فاضلاب (با ۳ متغير)،

.۱۰كاهش تنشهاي آبي (با ۴ متغير)،

.۱۱مديريت منابع طبيعي (با ۵ متغير)،

.۱۲سلامت محيط زيست (با ۳ متغير)،

.۱۳پايداري نيازهاي اساسي بشري (با ۲ متغير)،

.۱۴كاهش آسيب پذيري از بلاياي طبيعي (با ۲ متغير)،

.۱۵حكومت زيست محيطي (با ۱۲ متغير)،

.۱۶كارآيي اكوسيستمي (با ۲ متغير)،

.۱۷مسئوليت پذيري بخش خصوصي (با ۶ متغير)،

.۱۸صنعت و علوم (با ۵ متغير)،

.۱۹شركت در مجامع عمومي بين‌المللي (با ۳ متغير)،

.۲۰انتشار گازهاي گلخانه‌اي (با ۲ متغير) و

.۲۱كاهش فشارهاي زيست محيطي فرامرزي (با ۲ متغير).

اسلاید ۵ :

در ادامه با تجزيه به عاملها، ۲۱ شاخص به ۵ جز به شرح زير كاهش يافتند:

l

  • در جز سيستمهاي زيست محيطي كشوري پايدار تلقي شده است كه سيستمهاي زيست محيطي حياتي آنها در سطوح سالم باقي مانده و يا در حال بهبودي مي‌باشند (۵ شاخص).
  • در جز كاهش استرسهاي محيطي كشوري پايدارتر تلقي شده است كه تنشهاي انسان ساز به حد كافي در سطح پاييني قرار داشته و هيچ صدمه‌اي به سيستمهاي زيست محيطي شان نداشته باشند (۶ شاخص).

lدر جز كاهش آسيب پذيري انساني كشوري پايدار تلقي شده است كه جمعيت و سيستم اجتماعي آن آسيبي به محيط زيستي كه تاثير بر تندرستي بشر دارد، وارد نمي آورد. كاهش آسيب پذيري به اين معني است كه آن جامعه در راه پايداري بيشتر قدم برميدارد (۳ شاخص).

lدر جز ظرفيت‌هاي صنعتي و اجتماعي كشوري پايدارتر تلقي شده است كه الگوهاي مهارتي، گرايشها و زير ساختهاي اجتماعي و صنعتي در جهت بهبود چالشهاي زيست محيطي باشد (۴ شاخص).

lدر جز همكاريهاي جهاني كشوري پايدارتر تلقي شده است كه همكاري بيشتري در حل مسائل زيست محيطي مشترك داشته باشد و اثرات زيست محيطي فرامرزي را به حد زير آستانه خطر رسانيده باشد

l(3 شاخص).

 

اسلاید ۶ :

تعريف                                            

lكشاورزي پايدار بايد از نظر اكولوژيكي مناسب ، از نظر اقتصادي توجيه پذير و از نظر اجتماعي مطلوب باشد . در كشاورزي پايدار دو اصل كليدي وجود دارد كه در آن استفاده از كودهاي شيميايي به خصوص آفت كش ها و كودها بايد به حداقل برسد و مزرعه به صورت جامع نگريسته شود . بعضي از متخصصين كه بر جنبه هاي اكولوژيكي سيستم زراعي تاكيد مي كنند آن را كشاورزي، بيولوژيك ، اكولوژيك ، طبيعي و يا جايگزين مي نامند .

lكشاورزي پايدار يك فرايند بيولوژيكي است ولي عملكرد حداكثر از اهداف آن است . كشاورزي پايدار باعث پيچيدگي اكوسيستم زراعي مي شود ، كارايي چرخش عناصر غذايي در اين نوع كشاورزي افزايش مي يابد و از خورشيد به عنوان منبع اصلي انرژي براي به حركت درآوردن سيستم بهره برداري مطلوب مي شود .