لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كلياتي پيرامون مشاوره و اهميت آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كلياتي پيرامون مشاوره و اهميت آن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

تعريف مشاوره :

¨مشاوره فرايند ياري رساندن است كه درطي تعامل و ارتباطي دوطرفه و مبتني براعتماد و احترام متقابل و با توجه به در ك نيازها ، احساسات و افكار مراجع ( داوطلب ) كه مستلزم رازداري نيز هست با اهداف زيرانجام مي گيرد :

¨اتخاذ يك تصميم معقول و مناسب .

¨كشف راه حل مناسب .

¨مواجهه با يك بحران .

¨مشاوره ارتباطي دو طرفه بين يك مراجع ( داوطلب ) و يك مشاور است كه در آن نيازها ، دانش و نگرش مراجع (داوطلب ) به تناسب موضوع مورد ارزيابي قرار گرفته و مشاور برآن اساس به مراجع         ( داوطلب ) در تصميم گيري صحيح و عمل به آن كمك مي نمايد .

 

اسلاید ۲ :

¨مشاوره يك جريان ارتباطي دو جانبه است .

¨مشاوره فقط يك ملاقات ساده و معمولي نيست .

¨مشاوره پند دادن و نصحيت كردن نيست .

¨مشاوره فرايند بيان احساسات ، عقائد و نكته نظرات مراجع است .

¨مشاوره پيدا كردن راه حل و يا حل مشكل مراجع نيست .

¨مشاوره كمك دادن به مراجع جهت كسب اطلاعات و بالابردن سطح آگاهي وي در خصوص موضوع مورد مشاوره است .

¨مشاوره كمك به مراجع جهت اتخاذ تصميم مناسب و تصميم سازي صحيح توسط شخص مراجع است .

¨مشاوره مستلزم رازداري حرفه اي است .

¨مشاوره واجد خصوصيات تفاهم ، احترام و اعتماد متقابل ، ارتباطي دوستانه و نگرش مثبت به مراجع است .

 

اسلاید ۳ :

¨مشاوره يك رابطه ياورانه منحصر به فرد است كه در آن  به مراجع فرصت ياد گرفتن ، احساس كردن ، فكركردن ، تجربه كردن و تغيير به طريقي ارائه                         مي شود كه به نظر مراجع مناسب اوست .

 

اسلاید ۴ :

¨۱- تغيير رفتار :

¨كمك به فرد جهت بهبود و تغيير رفتار جهت عملكرد بهتر و رضايتمندي بيشتردر زندگي.

¨اين تغيير در روند زندگي ساخت وسيعتري از مفهوم خود و سازگاري بهتر و واقعي تر را در رابطه با خانواده و جامعه بوجود مي آورد.

¨ ۲- بهبود كارائي شخصي :

¨ انسان كارا تعهد عمل بيشتري دارد .

¨در وقت و انرژي صرفه جوئي مي كند.

¨مخاطرات معمول زندگي در ابعاد اقتصادي ، رواني و ..را                          مي پذيرد .

¨داراي شخصيتي پايدار ، تفكري خلاق  و كنترل دروني است .

¨

اسلاید ۵ :

ويژگيهاي يك مشاور :

¨مشخصه هاي شخصيتي :

¨مشاور بايد برخوردي گرم ، دوستانه ، مسئولانه ، همدلانه و بدون قضاوت داشته باشد .

¨ مشاور بايد انگيزه قوي براي كمك به ديگران ، افكاري باز و علاقمند به يادگيري باشد .

¨دانش و اطلاعات :

¨مشاور بايد پيرامون موضوع مورد مشاوره اطلاعات و دانش مناسب و كافي داشته باشد .

¨مشاور بايد نقش باورها ، ارزشها و اعتقادات را نيز حائز اهميت بداند.

اسلاید ۶ :

¨

¨مهارت برقراري ارتباط بين فردي :  

¨هرچند ويژگيهاي شخصيتي ، داشتن دانش و اطلاعات كافي شرط لازم براي انجام مشاوره است .

¨ وليكن توجه نمودن به ويژگيهاي مراجع ، سطح آگاهي ، شرائط خانوادگي و… و نحوه ارتباط و رفتار مشاوربا آن مي تواند تاثير جدي ( مثبت / منفي ) بر جر يان مشاوره داشته باشد.

¨

اسلاید ۷ :

¨۱- هماهنگي ( همخواني ) CONGRUENCE :

¨مشاور بايد خودش باشد و نقش بازي نكند .

¨نقشهاي ساختگي مي تواندبوسيله مراجعين كشف شود و رابطه مشاوره اي را تحت الشعاع خودش قرار دهد و موجب سلب اعتماد مراجع از مشاور گردد .

¨۲- احترام مثبت بدون قيد و شرط (UNCONDITIONED POSITIVE REGARD):

¨پذيرش مراجع بصورت غير داورانه است .

¨مراجع را به همان صورتي كه هست با تمام كاستيها ، نقاط ضعف و قوتش                         مي پذيريم .

¨اين توجه براحتي بدست نمي آيد .

¨براي دستيابي به اين مهم بايد جهان را از ديد مراجع نگريست .

¨اگر براي مراجع به اندازه خودم ارزش قائل باشم بهتر مي توانم فردي پذيرا و به دور از داوري و قضاوت عمل نمايم .

¨بعبارت ساده تر اينكه همه انسانها بدون توجه به رفتارشان داراي شان و ارزش هستند .

¨

اسلاید ۸ :

¨۳ فهم توام با همدلي (EMPATHY) :

¨همدلي با همدردي SYMPATHYمتفاوت است .

¨مشاور با مراجع همحسي و همدلي مي كند نه همدردي .

¨همدلي يعني همراه بودن با مراجع .

¨ همدلي دو جز دارد :

¨ جزء شناختي كه شامل درك روانشناسانه مراجع هست .

¨ جزء عاطفي كه همان احساس عاطفي مشاور نسبت به مراجع است.

¨ ۴- اعتماد (TRUST):

¨ اعتماد به پيوستگي رفتاري مشاور بستگي دارد.

¨ در سايه اعتماد است كه مراجع احساس مهم بودن و در امان بودن مي كند.

¨ در مورد خصوصي ترين اسرارو دروني ترين احساساتش هرچند              درد ناك براي مشاور بازگو مي كند .

¨

¨

¨

اسلاید ۹ :

 

۱- ناحيه آزاد يا بارز :

¨ دراين ناحيه رفتار و انگيزه هاي فرد هم براي خود او و هم براي ديگري معلوم است .

۲ – ناحيه كور :

¨دراين ناحيه رفتارو انگيزه هاي فرد براي ديگري معلوم و براي خود فرد ناشناخته است .

۳- ناحيه پنهان :

¨دراين ناحيه رفتارو انگيزه هاي فرد براي خود فرد روشن و آشكاراست ولي براي ديگري نامعلوم است .

۴- ناحيه ناشناخته:

¨دراين ناحيه رفتارو انگيزه هاي فرد براي خود فرد و ديگري نامعلوم است .

¨

¨

¨

 

اسلاید ۱۰ :

¨مراجعين غالباٌ خواهان پند و اندرزند .

¨تمايلي به نصحيت ندارند.

¨اگر به مشاور مراجعه مي كند براي آنست كه صحبت كنند و احساسات دروني خود را برون ريزنمايند كمتر براي

¨گوش دادن به حرف مشاور است .

¨ بنابراين :

¨يك مشاور در درجه اول يك شنونده است .

¨مشاور با خوب گوش دادن به حرفهاي مراجع قادر خواهد بود به او كمك نمايد .

¨نكته مهم ديگر تمركز روي حرفهاي مراجع مي باشد .