لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كلیله و دمنه ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كلیله و دمنه ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

آشنایی كلی با كتاب و بررسی سیر پیدایش آن

 • از كتاب كلیله و دمنه ترجمه ها و پیرویهای متعددی صورت گرفته است: ترجمۀ پهلوی، ترجمۀ سریانی، ترجمۀ عربی، ترجمۀ بهرامشاهی كه همین كتاب است، ترجمۀ بخاری (داستانهای بیدپای)، كلیله و دمنۀ منظوم قانعی طوسی، انوار سهیلی و عیار دانش.
 • كلیله و دمنۀ بهرامشاهی: معروفترین ترجمه و تهذیب كلیله و دمنه، ترجمه ای است كه از سوی نصر الله بن عبدالحمید منشی به نثر شیرین و استادانه به فارسی درآمده است

اسلاید ۲ :

بخش اول
باب بُرْزُویَهَ الطَّبیب

 • سطر ۱: چنین گوید برزویه، مقدّمِ اطبّای پارس
 • مقدّم: رئیس، پیشرو، پیشوا // پارس: نام قومی از اقوام ایرانی آریایی كه در قسمت جنوب ایران ساكن بودند؛ بعدها تمام كشور ایران پارس نامیده شد
 • سطر ۱و۲: و مادر من از خانۀ علمای دین زردشت بود
 • خانه: در مفهوم «بیت» عربی = خانواده، خاندان

اسلاید ۳ :

 • سطر ۳: و اول نعمتی كه ایزد، تعالی و تقدّس، بر من تازه گردانید
 • تازه گردانید: ارزانی داشت، بخشید
 • سطر ۴: و به مزید تربیت و ترشُّح مخصوص گشت
 • مزید: افزونی// ترشح: پرورده شدن // گشت: گشتم (عطف فعل سوم شخص به اول شخص)

اسلاید ۴ :

 • سطر ۷: و در معرض معالجت بیماران آمدم
 • مَعْرِض: محل عرضه، محل نمایش // معنی: به درمان بیماران پرداختم
 • سطر ۸: میان چهار كار كه تگاپوی اهل دنیا از آن نتواند گذشت
 • تگاپو (تكاپو): جستجوی بسیار، كوشش // نتواند گذشت: تجاوز نمی كند

اسلاید ۵ :

 • سطر ۹: ذكر سایر و ثواب باقی
 • ذكر سایر: نام و آوازه ای كه به همه جا برسد
 • سطر۱۲: از جهت ذخیرت آخرت مواظبت نماید
 • مواظبت: در اینجا مداومت // كه: حرف ربط تعلیلی = برای آنكه
 • سطر۱۳: و رستگاری عقبی مدَّخر گردد
 • مدخر: ذخیره شده

اسلاید ۶ :

 • سطر۱۶: معالجت او بر وجه حِسْبَت بر دست گرفتم
 • حسبت: ثواب، اجری كه خدا دهد // بر دست گرفتم: شروع كردم
 • س۱۸- و تمنی مراتب این جهانی بر خاطر گذشتن گرفت و نزدیك آمد كه پای از جای بشود
 • گرفتن: پس از مصدر، در معنی شروع كردن به كار می رود // پای از جای بشود: بلغزم

اسلاید ۷ :

 • س۱۹- میان منافع و مضار خویش فرق نمی كنی
 • مضارّ: ج. مضرّت، زیانها
 • س۲۰- رنج و تبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع اندك
 • تبعت: نتیجه و عاقبت، جزای گناهان // استمتاع: تمتع بردن، برخوردار شدن

اسلاید ۸ :

 • س۲۱- فكرت شافی واجب داری حرص و شره این عالم فانی به سر آید.
 • شافی: راست، درست // واجب داری: واجب شمری // شره: طمع، آز
 • س۲۴- همت بر اكتساب ثواب مقصور گردان
 • مقصور: كوتاه، منحصر

اسلاید ۹ :

 • س۲۱- فكرت شافی واجب داری حرص و شره این عالم فانی به سر آید.
 • شافی: راست، درست // واجب داری: واجب شمری // شره: طمع، آز
 • س۲۴- همت بر اكتساب ثواب مقصور گردان
 • مقصور: كوتاه، منحصر

اسلاید ۱۰ :

 • س۲۶- كه بِنْیَتِ آدمی آوندی ضعیف است
 • بنیت: نهاد، آفرینش، بنا // آوند: ظرف
 • س۳۱- با این همه درد فراق براثر
 • براثر: به دنبال