لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت لايه اتصال داده ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت لايه اتصال داده ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

وظائف کلی اين لايه:

nقاب بندی(Framming)

nکنترل خطاهای انتقال

nکنترل جريان(تنظيم سرعت فرستنده و گيرنده)

nکنترل دستيابی به خط(Mac)

nخدمات اين لايه می تواند ”اتصال گرا“ يا ”بدون اتصال“ باشد.

اسلاید ۲ :

قاب بندی(Framing)

nبرای کنترل خطا لازم است بيتها در قالب ”قاب“ باشد.

nقاب بندی، شکستن جريان بيتی به قابهای مجزا و محاسبه سرجمع برای هر يک است.

nکنترل خطا با استفاده از سرجمع روی هر قاب انجام می شود.

n

اسلاید ۳ :

روشهای قاب بندی:

nدرج فواصل زمانی

nفوق العاده پر خطا و نامطمئن

nارسال طول قاب در ابتدای قاب(بر حسب بايت)

nبا خطا دار شدن شمارنده، کل قابهای بعدی جابجا می شوند.

nاستفاده از کارکترهای خاص برای شروع و پايان

nممکن است کارکترهای مرزی، در متن وجود داشته با شند.

nراه حل استفاده از Character stuffing

nطول قاب ضريبی از بايت است.

اسلاید ۴ :

روشهای قاب بندی…

nاستفاده از الگوی بيتی خاص در ابتدا و انتهای قاب.

nقابهايی که طول آنها ضريبی از بايت نيست می توانند منتقل شوند.

nدنباله ای از بيتها (مثلاً ۰۱۱۱۱۱۱۰) به عنوان علامت شروع و پايان قاب در نظر گرفته می شود.

nاز روش ”درج بيت“ برای ارسال داده های مشابه الگو استفاده می شود(Bit Stuff).

nدر گيرنده عکس طرف فرستنده عمل می شود.

nمخالفت با کدها (سيگنالهای) لايه فيزيکی

n

اسلاید ۵ :

کنترل خطا:

nنرسيدن قاب به گيرنده:

nاستفاده از زمان سنج برای کشف خطا در فرستنده

nميزان زمان ، زمان سنج بايد بر اساس ترافيک شبکه باشد.

nآسيب رسيدن محتوای داده های قاب در بين راه:

nبرای  کشف اين خطا از تکنيک ”سرجمع“ (Checksum) استفاده می شود.

nقابهای مضاعف:

nوقتی Ack خيلی دير به فرستنده برسد رخ می دهد.

nبرای رفع مشکل به هر قاب يک شماره اختصاص می يابد تا گيرنده اشتباه نکند.

اسلاید ۶ :

تشخيص و تصحيح خطا

nتشخيص خطا (Error Detection)

nاطلاعات ضميمه شده به داده ها امکان تشخيص خطای قاب را فراهم می کنند.

nتصحيح خطا(Error Recovery)

nاگر داده های تشخيص خطا کامل باشد، امکان تحصيح محدود خطا  نيز وجود دارد.

nبه علت نرخ خطای پايين خطوط(۱۰-۵)، روش تشخيص خطا متداولتر است.

اسلاید ۷ :

تشخيص و تصحيح خطا…

nبيت توازن(Parity Bit)

nفاصله همينگ(Hming Distance)(d)

nقانون ۱:

nبرای تشخيص d بيت خطا فاصله همينگ d+1 نياز است.

nقانون ۲:

nبرای تصحيح n بيت خطا فاصله همينگ ۲d+1 نياز است.

اسلاید ۸ :

قرارداد نمونه لايه پيوند داده

nفرستنده اطلاعات کنترل خطا به قاب اضافه می کند و در هنگام ارسال يک زمان سنج را روشن می کند.

nفرستنده منتظر يکی از رخدادهای زير می ماند:

nخاموش شدن زمان سنج

nدريافت تصديق از گيرنده

nدريافت تصديق منفی از گيرنده (قاب ارسالی خطا داشته)

nاين قرارداد بايد دارای امکان کنترل جريان نيز باشد.

اسلاید ۹ :

روشهای کنترل جريان(Flow Cntrl):

nايست و انتظار(Stop and Wait)

nقرارداد پنجره لغزان(Sliding Window)

nاندازه پنجره  ارسال

nبه اندازه يک پنجره به فرستنده اجازه ارسال بدون Ack  را می دهد.

nبا دريافت Ack مربوط به اولين بسته ارسالی، اجازه ارسال يک بسته ديگر داده می شود.

nدر پنجره لغزان امکان Pipeline وجود دارد.

اسلاید ۱۰ :

مشکل نرسيدن قاب در پنجره لغزان:

nاگر گيرنده به قاب خطا داری برخورد کند، برای قابهای بعدی به ۲ روش ممکن است عمل کند:

nبرگشت به عقب(Go Back N):

nهمه قابها بعدی دور ريخته می شوند.

nدر شرايطی که فضای بافر کافی نباشد، استفاده می شود

nتکرار انتخابی(Selective Repeat):

فقط قاب آسيب ديده تقاضا می شود و بقيه نگهداری می شوند.

nمفهوم پنجره دريافت…

nPiggybacking: ادغام Ack با بسته داده ارسالی بعدی