لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت لايه فيـــــــــــــــــزيکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت لايه فيـــــــــــــــــزيکی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعريف:

nسخت افزاری ترين لايه شبکه است.

nمباحث مربوط به انتقال بيتهای خام را در بر می گيرد.

n

n

اسلاید ۲ :

چگونگی انتقال داده:

nبيت، سيگنالی است که از طريق خط ارتباطی منتقل می شود.

nسيگنال ممکن است به صورت تغيير ولتاژ و يا فرکانس باشد.

nمثال نمايش کد A (توسط اختلاف ولتاژ):

n01100010

اسلاید ۳ :

تعريف

n:Baud Rate:

nتعداد نمونه (نماد) هايی که در هر ثانيه ساخته می شوند.

nبا هر Baud يک نماد ارسال می شود.

nيک نماد می تواند نشان دهنده چند بيت باشد.

nBit Rate:

nحداکثر تعداد بيتهای انتقالی از خط ارتباطی در واحد زمان

nBit Rate=Lg N2 * BaudRate

* N تعداد انواع نمادهای ممکن

اسلاید ۴ :

تعريف…

nمثال ۱:

qاگر N=2 باشد (۲ نوع نماد مختلف وجود داشته باشد)، آنگاه:

qهر سطح سيگنال (هر نماد) بيانگر ۱ بيت است (۰ يا ۱).

qاگر Baud Rate برابر ۲ باشد، داريم:

Bit Rate=1*2=2 bps

qمثال ۲:

qاگر N=4 باشد، آنگاه:

qهر سطح سيگنال (هر نماد) بيانگر ۲ بيت است.

qاگر Baud Rate=2 باشد. در نتيجه:

Bit Rate=2*2=4 bps

اسلاید ۵ :

رسانه های انتقال:

nهدايت شده:

nسيم مسی

nفيبر نوری

nهدايت نشده:

nامواج راديويی

اسلاید ۶ :

رسانه های هدايت شده:

nرسانه های مغناطيسی

nکابل جفت تابيده

nکابل هم محور

nفيبر نوری

اسلاید ۷ :

فيبر نوری(Fiber Optic)

nاز پالسهای نوری برای انتقال بيتها استفاده می شود.

nاين سيستم سه مولفه زير را داراست:

n

اسلاید ۸ :

فيبر نوری…

nفرستنده بيتهای ۰و۱ را به وجود يا عدم وجود نور تبديل می کند.

nفتو ديود، نور را به ولتاژ تبديل می کند.

nفيبر از يک هسته شيشه ای تشکيل شده که در دور آن يک لايه شيشه ای ديگر نيز وجود دارد.

nقطر هسته ۵۰ تا ۱۰۰ ميکرون است.

nپهنای باند اسمی فيبر ۵۰۰۰۰ Gbps است.

nفتو ديودها يکی از عوامل محدود کردن پهنای باند هستند.

nپهنای باند واقعی فيبر در حدود ۱Gbps است.

اسلاید ۹ :

کاربردهای فيبر نوری:

nدر انواع شبکه ها، از جمله شبکه های محلی کاربرد دارد.

nبيشتر به عنوان Backbone زير شبکه (در شبکه های WAN) کاربرد دارد.

nدر شبکه های پرسرعت مانند ATM يک نياز اصلی است.

nپروژه بين المللی شانگهای- پاريس(عبور آن از ايران).

اسلاید ۱۰ :

انتقال داده ها از طريق موج(Wireless)

nامواج الکترومغناطيس با سرعت ۱۰۸*۳ در خلا پخش می شود.

nطيف اين امواج از ۱۰۴تا ۱۰۲۴ را در بر دارد.

nقسمتهای مختلف اين موج که به صورت زير است، کاربردهای  متفاوتی دارد: