لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مایعات و الکترولیت ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مایعات و الکترولیت ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

مایعات بدن: تشکیل دهنده ۶۰% حجم

nآب بزرگترین ترکیب به تنهایی است.

nبا افزایش سن مقدار آن کم می شود بطوری که در سالمندان بین ۴۵ تا ۵۰% می باشد

nتفاوت های بر اساس سن، جنس و میزان چربی وجود دارد

n80% وزن نوزادان را آب تشکیل می دهد

اسلاید ۲ :

بخش های عمده مایعات بدن

nمایعات داخل سلول

nاکثر مایعات بدن در این قسمت است

nتقریباً ۴۰%  وزن بدن

nدر سالمندان کاهش می یابد

nمایعات خارج سلول

nخارج سلول

nمایع داخل عروق (۵%)

nمایع میان بافتی (۱۵%)

nمایعات خاص

nمایع سینوویال

nمایع مغزی نخاعی

nمایع پریکارد

n

 

اسلاید ۳ :

الکترولیت ها

nموادی که هنگام حل شدن در یک محلول به یون ها تفکیک می شوند و می توانند جریان الکتریسته را حمل بکنند

nکاتیون:: الکترولیت با بار الکتریکی مثبت

nآنیون:: الکترولیت با بار الکتریکی منفی

nبه شکل عمومی با واحد میلی اکی والان در لیتر (mEq/L) اندازه گیری میشوند

 

اسلاید ۴ :

میلی اکی والان (mEq)

nواحد اندازه گیری الکترولیت

nوزن اکی والان مقداری از الکترولیت است که می تواند با مقدار مشخصی از هیدروژن واکنش نشان دهد

nیک اکی والان از کاتیون با یک اکی والان از آنیون واکنش می دهد

اسلاید ۵ :

اسمز

nحرکت حلال یا آب از یک طرف غشاء به طرف دیگر آن

nاین امر باعث به تعادل رسیدن غلظت یون ها در طرفین غشاء می شود.

nدر اسمز حلال به طرفی از غشاء حرکت می کند که ماده حل شونده با غلظت بیشتر وجود دارد و نمی تواند از غشاء عبور کند

اسلاید ۶ :

فشار اسمزی کلوئید یا فشار اُنکوتیک

nفرم خاصی از فشاز اسمزی است

nاین نوع فشار اسمزی توسط مولکول های با وزن مولکولی بالا ایجاد می شود

اسلاید ۷ :

ایزوتونیک

nبه این معنی است که محلول های دو طرف غشاء به حالت تعادل رسیده اند

nهر محلولی که به بدن وارد می شود و اسمولالیته آن مشابه پلاسمای خون است مانند محلول کلرید سدیم ۹/۰% یا محلول دکستروز ۵%

n

اسلاید ۸ :

محلول های هیپرتونیک و هیپوتونیک

nهیپرتونیک

nمحلول با فشار اسمزی بالا

nسدیم کلراید ۳% یک نمونه است

nاگر به خون انفوزیون شود. گلبول های قرمز آب از دست داده و چروکیده می شوند

nآب از سلول ها خارج می شود

 

اسلاید ۹ :

طبقه بندی محلول های تزریقی IV

nکریستالوئید

nکلوئید

nلیپید

nخون و فرآورده های خونی

اسلاید ۱۰ :

کریستالوئید

nمانند نرمال سالین، رینگر لاکتات، دکستروز و پلاسما لایت

nبرای جایگزینی مایع و جبران کمبود نامحسوس مایع

nکریستالوئید ها فاقد مولکول های بزرگ همچون پروتئین ها بوده و می توانند از رگ ها خارج شده وارد بافت ها و سلول شوند