لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت محيط زيست وحفاظت از آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت محيط زيست وحفاظت از آن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

محيط زيست مجموعه پيچيده اي است از عوامل متعدد است كه با يكديگر در ارتباطند

اسلاید ۲ :

بخش هاي اصلي محيط زيست

nآب

nخاك

nهوا

nحيات بيولوژيك

nانرژي

اسلاید ۳ :

آلودگي هوا وپيشگيري از آن

nهوا ونقش آن درطبيعت

هوايي كه ما تنفس مي كنيم،مجموعه از۲۱درصداكسيژن ،۷۸ درصدازت ،۱درصد سايرگازها و موادي مثل co ،آب،گازهاي كمياب مثل كريپتون، نئون،گزنون،آرگون و…… است

اسلاید ۴ :

نقش هوا عبارت است از

nتنفس

nشركت در به چرخش درآوردن آب

nجلوگيري از ورود تابش هاي مضر خورشيدي

nمحيط واسطه براي تبادل مواد وانرژي توسط جانداران

nمحيط واسطه براي تخليه وتزريق آلاينده ها

nتامينco2براي فتوسنتز گياهان

nماده اوليه صنعت،خنك كننده موتورها درصنايع

اسلاید ۵ :

 

اسلاید ۶ :

آلودگي هوا ومنابع آلوده كننده آن

oآلودگي هوا عبارت است از:ورود يك ياچند ماده آلوده كننده گاز،مايع وجامد به هواي آزاد به مقدار ومدتي كه كيفيت هوا را به نحوي تغيير دهد كه براي انسان وموجودات زنده ديگر همچنين آثار وابنيه مضرباشد

اسلاید ۷ :

منايع آلوده كننده هوا

(۱منابع سيار:اتومبيل،هواپيما،قطارو….

(۲منابع ثابت:كارخانجات،كارگاهها،مدرسه

(۳منابع متفرقه:انفجار،سوزاندن زباله، تخريب  ساختمان

(۴منابع طبيعي:آتشفشان ها

(۵عنل اقيانوس ها:دائما مقدار نمك ازسطح اقيانوس ها

 به داخل اتمسفر پاشيده

(۶فرسايش خاك:وزش بادمي تواندذرات خاك رابه هوا بلندكند

اسلاید ۸ :

انواع آلاينده هاي هوا

(۱كربن واكسيدهاي ان(coTco2)

(۲اكسيدهاي گوگرد

(۳اكسيدهاي نيتروژن

(۴گاز ازن

(۵دود مه فتوشيميايي

(۶ذرات معلق در هوا

(۷سرب

اسلاید ۹ :

پيشگيري از آلودگي هوا

vمهمترين اقدام براي پيشگيري

 از الودگي،به حداقل رساندن توليد الاينده هاست

اسلاید ۱۰ :

آلودگي صوتي

|

oازنقطه نظر روانشناسي سروصدا عبارت است ازيك صوت نامطلوب،ناخوشايند وناخواسته است واز نظر علمي سروصدا مخلوطي است از صوت هاي مختلف با طول موج ها وشدت هاي متفاوت كه تركيب مشخص ومعيني نداشته وبراي گوش ناخوشايند است

n

n