لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت محيط سازمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت محيط سازمان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

nدر تئوري مدرنيست سازمان ،‌محيط سازماني به عنوان موجوديتي كه خارج از مرزهاي سازمان قراردارد مفهوم سازي مي شود يعني محيط با تحميل محدوديتها و الزام سازمان به انطباق با محيط به عنوان بهاي ادامه حيات بر آن اثر مي گذارد .

nانديشمندان نمادين تفسيري در مقايسه با مدرنيست ها محيط را نوعي ساخت اجتماعي تصور ميكنند يعني محيط ها سازه هايي نظري تصور مي شوند كه بر اساس باورهايمان نسبت به وجود آنها شكل گرفته مانند تئوري وضع واقعيت كارل ويك ؛ از اين ديدگاه محيط ها تبعات مادي دارند اما اساساً‌ نمادين اند .

اسلاید ۲ :

 

nتئوري سازمان پست مدرن رويكردهاي متعددي در خصوص رابطه سازمان ها و محيط ارائه مي دهد .

nمسأله ساز كردن ( زير سوال بردن مرز بين سازمان و محيط ) تمركز دارد . ايده هاي اين راستا سازمان بدون مرز ، مدل شبكه اي و سازمان مجازي را مي توان نام برد .

nنقد تئوري روابط سازمان و محيط از نگاه مدرنيست كه به زعم پست مدرنيستها ضد محيطي اند .از آن جهت كه بهره برداري از منابع طبيعي كمياب را براي كسب مزيت رقابتي توجيه مي كنند .

اسلاید ۳ :

 

   تعريف محيط سازماني در نگاه مدرنيست ها محيط سازماني نوعاً‌ بر اساس عناصر شكل دهنده آنها تعريف مي شوند سه شيوه طبقه بندي معمول عبارتند از :

nشبكه بين سازماني  

nمحيط عمومي

nمحيط بين المللي و جهاني

اسلاید ۴ :

شبكه بين سازماني :

   شبكه بين سازماني:  هر سازماني با ديگر اجزاي محيط خود در تعامل است و شبكه بين سازماني متشكل از عرضه كنندگان مواد اوليه مشتريان ،‌رقبا ،‌موسسه هاي قانوني – نظارتي و ذينفع هاي خاص .

ذينفع هاي خاص : متشكل از افراد ، گروهها يا سازمان هايي هستند كه تلاش مي كنند از طريق فشارهاي سياسي اقتصادي يا اجتماعي بر فعاليت هاي سازمان تأثير بگذارند مانند گروههاي حفظ محيط زيست نظير صلح سبز و نيروهاي فعال حامي مصرف كننده نظير سازمان رالف ندر .

اسلاید ۵ :

تحليل شبكه: شبكه بين سازماني را به عنوان بافتة پيچيده اي از روابط نشان مي دهد كه در آن گروههايي از سازمانها جاي مي گيرند كه سازمان شما الزاماً‌ در مركزيت شبكه نمي باشد . مركزيت در شبكه بر اساس تعداد حلقه هاي ارتباطي يك سازمان با ديگر اجزاي شبكه نشان داده مي شود .

از نظر نظريه پردازان مدرن سازمان چالش اصلي در انجام تحليل شبكه اي مشخص كردن مرزي معقول بين سازمان و محيط است و از آنجا كه بيشتر سازمانها سيستم هاي باز هستند پس تصميم گيري در مورد نقش آفرينان محيطي يك سيستم مي تواند تا اندازه اي قضاوتي و اختياري باشد .

مديران با قراردادن سازمان خود در مركز شبكه و افزودن سازمانهايي كه مستقيماً‌ با آنها در تعامل اند و رقباي اصلي خود اين مسأله را حل مي كنند .

راه حل مديريتي سازمان را در مركز تحليل قرار مي دهد كه اين كار مي تواند تحليل را نامتعادل كند نتيجه اين امر مركزيت ناحق در شبكه است كه با مشكلات زير روبرو مي شود :

مديران گرايش پيدا مي كنند تا اطلاعاتي را كه خارج از محدوده تعيين شده شبكه موجود قرار دارد مورد بي توجهي قرار دهند

 راه حل مديريتي گرايش به سوق دادن اطلاعات به سمت و سوي نقطه مركزي مدل يعني سازمان و مديريت عالي دارد .

اسلاید ۶ :

nبخش اجتماعي محيط :

     با ساختار طبقاتي جامعه ، تركيب جمعيت ، الگوهاي تحرك اجتماعي ،‌ سبك هاي زندگي و نهادهاي سنتي اجتماعي از جمله نظامهاي آموزشي ، رسوم مذهبي و … سر و كار دارد.

nبخش فرهنگي :

    حول پديده هايي از قبيل تاريخ ، سنت ها ، انتظارات رفتاري و ارزشهاي جوامعي كه سازمان در آن فعاليت مي كند . مانند بخش فرهنگي در سازمانهاي آمريكايي كه شامل تأكيد بر رهبري ،‌ عقلانيت و ثروت مادي مي باشد .

nبخش قانوني :

    اشاره به قوانين اساسي و ساير قوانين كشورها و همينطور رويه هاي قانوني دارد . اين بخش حلقه هاي ارتباطي تنگاتنگي با روندهاي اجتماعي و فرهنگي دارد نظير قانون فرصت هاي برابر استخدام و قانون ضد تبعيض در آمريكا .

اسلاید ۷ :

محيط عمومي :  

nبخش سياسي :

     معمولاً‌ در قالب توزيع و مركزيت قدرت و ماهيت نظام هاي سياسي در حوزه هايي از جهان كه سازمان در آن فعاليت مي كند توصيف مي شود كه پيوند تنگاتنگي با بخش قانوني دارد .

nبخش اقتصادي :

    اين بخش بازارهاي كار ،‌بازارهاي مالي و بازارهاي كالا و خدمات را در بر مي گيرد ؛ اين بخش مي تواند اثرات شديدي بر ساير بخش هاي محيط عمومي داشته باشد .

nبخش فن آوري :

     اين بخش دانش و اطلاعات را در قالب پيشرفتهاي علمي فراهم مي كند كه سازمان مي تواند آنها را به دست آورده و براي توليد كالاها و خدمات خود به كار گيرد .

     برخي از پيشگامان تفكر پست مدرن نظير ژان فرانسوا ليوتار ، دانيل بل و ديويد هاروي معتقدند كه تغييرات در بخش فن آوري چنان تأثير شگفتي بر دنياي غرب داشته كه دائماً‌ در تمام جنبه هاي آن تغيير ايجاد مي كند .

nبخش طبيعي يا فيزيكي :

    اين بخش شامل طبيعت و منابع طبيعي است .

اسلاید ۸ :

تئوري هاي روابط سازمان و محيط :

nتئوري اقتضايي :‌سازمان هاي ماشيني و ارگانيك

n

         تعيين اينكه در چه زماني از ساختار ماشيني و در چه زماني ارگانيكي استفاده شود جوهره تئوري اقتضايي را شكل مي دهد كه نظريه پردازان اوليه اقتضايي نظير دو جامعه شناس انگليسي تام برونز و جورج استاكر در تئوري سازمان ايفا كرده اند كه شرايط محيطي مختلف سبكهاي سازماندهي مختلفي را مي طلبد .

         سازماندهي ماشيني در محيط هاي با ثبات كه از نظر تخصصي بودن و رسميت و سلسله مراتب در حد بالايي قرار دارند .

         سازماندهي ارگانيك در محيط هاي متغير كه از نظر تخصصي بودن و رسميت و سلسله مراتب در حد پاييني قرار دارند . كه در اين سازمان ارتباطات افقي و مورب بيشتري به چشم مي خورد.

اسلاید ۹ :

تئوري هاي روابط سازمان و محيط :

nتئوري وابستگي منابع

n

         اين تئوري تقريباً‌  به طور كامل توسط جفري پفر ، جرالد سالانيك در سال ۱۹۸۸ ارائه شد كتاب آنها تحت عنوان كنترل خارجي سازمانها بود اين تئوري بر اين پيش فرض استوار است كه سازمانها از طريق محيط كنترل مي شوند ولي مديران نيز مي توانند بياموزند كه چگونه محيط خود را كنترل كنند.

         مديريت وابستگي ها مستلزم ايجاد قدرت مقابله كننده در برابر عناصر محيطي است كه سازمان به آنها وابسته است اين بدان معني است كه :‌

         نخستين گام در راه به كار گيري نگاه وابستگي به منابع درك دقيق شبكه سازماني از نظر حياتي بودن و كميابي منابع است .

        گام دوم يافتن راه هايي براي رهايي از وابستگي يا وابسته كردن ديگر نقش آفرينان محيطي به سازمان است .

اسلاید ۱۰ :

چند راه براي جلوگيري از وابستگي منابع :

nاستفاده از چندين عرضه كننده مواد اوليه

nاستراتژي هاي تملك يا ادغام

nسرمايه گذاري هاي مشترك با عرضه كنندگان خنثي

nتشكيل انجمن هاي تجاري

nاعزام دلالان سياسي به حوزه هاي قانونگذاري  و  . . .