لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدارهاي الكتريكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدارهاي الكتريكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقاومت الکتريکي

nواحد اندازه گيري آن اهم مي‌باشد.

nبين جريان و ولتاژ آن هميشه قانون اهم برقرار است:

V=R I

کهR  مقاومت، I  جريان و V ولتاژ است.

اسلاید ۲ :

خازن

nواحد اندازه گيري آن فاراد مي باشد.

nرابطه ولتاژ و بار الکتريکي خازن بصورت زير مي باشد:

n

که C ظرفيت، q بار الکتريکي و v ولتاژ خازن مي باشند.

اسلاید ۳ :

روابط خازن

nI جريان و v ولتاژ خازن مي باشند:

i =c (dv/dt )

اسلاید ۴ :

سلف (القاگر)

nواحد اندازه گيري آن هانري (H) ميباشد.

nروابط آن بصورت زير ميباشد که L القاکنايي، w انرژي، i جريان و v ولتاژ سلف ميباشد.

nنکته: جريان سلف تغيير ناگهاني ندارد.

n

 

اسلاید ۵ :

منابع ولتاژ

nمنابع ولتاژ همواره داراي ولتاژ ثابتي هستند و ولتاژ آنها بستگي به ميزان جريان آنها ندارد.

nمنابع ولتاژ بر دو نوع هستند، منابع ولتاژ مستقل و منابع ولتاژ وابسته.

nميزان ولتاژ منابع ولتاژ وابسته، بستگي به جريان يا ولتاژ قسمت ديگري از مدار دارد.

اسلاید ۶ :

منابع جريان

nمنابع جريان همواره داراي جريان ثابتي هستند و جريان آنها بستگي به ميزان ولتاژ آنها ندارد.

nمنابع جريان بر دو نوع هستند، منابع جريان مستقل و منابع جريان وابسته.

nميزان جريان منابع جريان وابسته، بستگي به جريان يا ولتاژ قسمت ديگري از مدار دارد.

n

اسلاید ۷ :

اصل جمع آثار

nدر مدارهايي که چند منبع ولتاژ وجود دارد، هر بار تنها يکي از آنها را در نظر گرفته و با صفر کردن بقيه منابع، پاسخ مدار محاسبه ميشود. اين عمل براي همه منابع انجام ميشود و در نهايت همه پاسخهاي محاسبه شده با هم جمع ميشوند تا جواب نهايي بدست آيد.

nمنظور از پاسخ مدار، مجهولي است که در مسأله خواسته شده است.

n

اسلاید ۸ :

حل

nبراي حل مسأله با توجه به موازي بودن مقاومتهاي ۴۰K، ابتدا مداربصورت روبروساده مي شود.

nبراي مدار جديد با استفاده از روابط تقسيم کننده ولتاژ مي توان نوشت:

Vx=10*20/(10+20)=6.67V

اسلاید ۹ :

مدار تقسيم کننده جريان

nمدار تقسيم کننده جريان ازترکيب يک منبع جريان و مقاومتهاي موازي تشکيل شده است.

nبراي بدست آوردن رابطه روبرو، ابتدا ولتاژ مدار محاسبه و سپس جريان هر يک از مقاومتها بدست مي آيد.

nمنظور از Gi هدايت الکتريکي مقاومت iام و برابر با ۱/Ri ميباشد.

n

اسلاید ۱۰ :

مثال

n

n

nدر مدار روبرو با استفاده از روابط تقسيم کننده جريان مقدار جريان iX را بدست آوريد.