لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدل برنامه‌ريزي استراتژيک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدل برنامه‌ريزي استراتژيک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

شرايط خاص صنايع و شرکت‌هاي داخلي

 • تلاش براي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO)،
 • واردات محصولات و خدمات بين‌المللي با تعرفه‌هاي كاهشي،
 • تغيير مقررات بازرگاني كشور،
 • خطر رقابت با شركت‌هاي بين‌المللي،
 • بقاء و رشد توليدکنندگان و در رأس آنان قطعه‌سازان،
 • برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزي بلندمدت، برنامه‌ريزي استراتژيک
 • عارضه‌هاي مقطعي و موقتي که سازمان‌ها را دچار بحران‌هاي مقطعي مي‌سازد

اسلاید ۲ :

مدل‌هاي نسل اول برنامه‌ريزي استراتژيک

üمدل فيليپس

üمدل اسپيس (SPACE)

üمدل فريمن (Freeman)

üمدل رونالد روسن

üمدل پورتر

üمدل پرو

üمدل‌هاي پورتفوليو (BCG و GE)

ü

 

اسلاید ۳ :

شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت مدل‌ تدوين

استراتژي براي شرکت‌هاي ايراني

ü کفايت اجزاي مدل-مدل مناسب فرمولاسيون استراتژي بايد تمامي ارکان يک مدل کامل برنامه‌ريزي استراتژيک را در بر داشته باشد

ü بنا شدن مدل بر پيش‌فرض‌هاي منطقي- هر مدل تدوين استراتژي بر مبناي يک‌ سري پيش‌فرض استوار است که بسته به شرايط زماني و مکاني مي‌تواند منطقي يا غير منطقي باشد

ü قابليت اجرا و زيرساخت‌ها-به گفته مايکل پورتر، يکي از علل اساسي شکست برنامه‌هاي استراتژي اين است که در تدوين برنامه‌هاي استراتژي به قابليت اجراي آن‌ها توجه نمي‌شود شرايط فرهنگي و زيرساخت‌ها نيز در موفقيت مدل‌هاي استراتژي نقش منحصر به فردي دارد.

 

اسلاید ۴ :

سنجش مدل‌هاي نسل اول در قبال عوامل کليدي موفقيت

ديدگاه ديويد در مورد مدل با اجزاي کافي:

v تدوين بينش و بيانيه مأموريت

v  انجام آناليز خارجي و شناسايي فرصت‌ها و تهديدات در محيط دور و نزديک

v  انجام آناليز داخلي و شناسايي نقاط قوت و ضعف

v  تعيين اهداف کيفي و کمّي.

v انتخاب و اولويت‌بندي استراتژي‌ها

v شکستن پروژه‌ها و اجرايي کردن آن‌ها.

اسلاید ۵ :

سنجش مدل‌هاي نسل اول در قبال عوامل کليدي موفقيت

مدل پورتر

vبر اين پيش‌فرض استوار است که ساختار اقتصادي صنعت مي‌تواند به تنهايي شرايط رقابت‌پذيري بنگاه را مشخص کند

vاين مدل با صرفنظر از نقش شايستگي محوري در ايجاد مزيت رقابتي پايدار، تنها به وجه ساختار رقابتي توجه داشته است

vدر اين مدل به سينرژي واحدهاي مستقل و وابستگي‌ متقابل آنها براي تدوين پورتفوليوي کلي شرکت توجه نشده است

مدل BCG

vسهم نسبي بازار، لزوماً نشانگر موقعيت رقابتي نيست

vاعتبار منحني چرخه عمر محصول نيز مورد ترديد است

v فرض ماتريس اين است که تابع توليد يک سازمان تجمعي است، در حالي که در واقع غير تجمعي است

اسلاید ۶ :

سنجش مدل‌هاي نسل اول در قبال عوامل کليدي موفقيت

ماتريس GE

vاگر SBUهاي تحت پوشش بنگاه، با هم ارتباط متقابل داشته باشند و مستقل از هم عمل نکنند، کار را با مشکل مواجه مي‌سازند

vفرض ديگر ماتريس آن است که متغيرهايي که براي تعيين قوت تجارت و جذابيت صنعت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، فراگير و کاملند

vاين ماتريس، صرفاً استراتژي‌هاي کلان و هنجار را ارايه مي‌دهد

مدل رونالدروسن

vبيشتر جنبه تشريحي و مفهومي داشته و در آن کمتر به متدولوژي انجام هر يک از گام‌هاي مدل اشاره شده است

vتمايز ميان استراتژي‌هاي سطوح مختلف (سطح بنگاه، سطح کسب و کار و سطح وظيفه‌اي) مشخص نيست

vنگرش مبتني بر منابع در آن جايگاه ضعيفي دارد

اسلاید ۷ :

مدل SPACE

v کفايت دو عامل کلي در تبيين و تشخيص شرايط صنعت و محيط کلان، مورد ترديد است

vفرض مي‌کند که پارامترهاي برآورد کننده صنعت و محيط، کافي باشند

فيليپس، فريمن و پرو

vمعيارهاي مناسبي که بتوان با آنها به تحليل علمي ذي‌نفعان پرداخت،

v بر رويکردهاي صرفا برون‌نگر بر تدوين استراتژي متکي هستند

اسلاید ۸ :

vتمامي مدلهاي نسل اول، تاکيد ويژهاي صرفاً بر فرمولاسيون استراتژي دارند

vمدلهاي نسل اول براي سازمانهاي توسعه يافته و بالغ غربي طراحي شده است

vدر توسعه اين مدلهاي غربي، مطالعات بسيار اندکي در متناسبسازي آن با شرايط خاص فرهنگي و علمي کشورهاي مختلف جهان (خصوصاً کشورهاي در حال توسعه) انجام شده است

vدر تئوريهاي اقتضايي، بر ضرورت متناسبسازي تئوريهاي مديريتي با شرايط خاص تأکيد شده است.

بعضي از شرايط خاص سازمانهاي ايراني در آن زمان:

گرفتار شدن بسياري از سازمانهاي ايراني در روزمرگي،

 • نبود برنامههاي ميانمدت و حتي کوتاهمدت،
 • حرکت کشور در راستاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و مهيا نبودن زيرساختها،
 • عارضههاي مقطعي و موقتي که سازمانها را دچار بحرانهاي مقطعي ميسازد

اسلاید ۹ :

 • يکي از مدل‌هاي ايراني که از مطالعه و تركيب اجزاء مدل‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك معتبر بين‌المللي چون:

(BCG)، (Space) ، (Porter)، (Portfolio)، (Freeman)،          (Ronald Rosen)، (Philips)، (ADL) و (Pro) در‌ سال ۱۳۷۶، طراحي،   ارائه و ارزيابي شده، مدل تركيبي ۱CMS است {۱}.

 • ارزيابي عملي مدل با تدوين برنامه‌هاي استراتژي براي شركت‌هاي داخلي {۲}.

 
 

                                            Combinational Model of Strategic formulation 1

اسلاید ۱۰ :

۱۴- تعيين موقعيت شرکت در منحني دوره عمر.

۱۵- تعيين موقعيت شرکت در دوره عمر پورتفوليو،

۱۶- تدوين استراتژي و برنامه‌هاي عملي با استفاده از ماتريس ADL.

۱۷- تدوين استراتژي با استفاده از ماتريس SWOT.

۱۸- جمع‌آوري استراتژي‌هاي اوليه حاصل از ماتريس ADL‌.

۱۹- تهيه جدولETOP به منظور پيش‌بيني آينده عوامل محيط بيروني.

۲۰- بررسي اثر روندهاي محيطي بر استراتژي‌هاي انتخاب شده.

۲۱- تهيه جدولSAP براي پيش بيني روند آتي عوامل دروني شرکت.

۲۲- سنجش استراتژي‌هاي انتخاب شده با روند آتي عوامل دروني شرکت.

۲۳- اولويت‌بندي استراتژي‌ها با استفاده از ماتريس  کمّي عملكرد برنامه‌هاي استراتژيک (QSPM).

۲۴- ارائه استراتژي‌هاي نهايي.

۲۵- تدوين برنامه‌هاي عملي جهت اجراي استراتژي‌ها .