لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مديريت امور دفتری:

 

مجموعه اصول و روشهايی است که ناظر بر دريافت و ثبت، تهيه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کليه سطوح سازمانی می باشد.

امور دفتری يا سيستم گردش نامه های اداری

دريافت،ثبت، ارجاع ،پيگيری وصدور می شودو هر کدام از مداحل مذکور نيز از اقدامها و مراحل جزيی تری برخوردارمی باشد.      

اسلاید ۲ :

دبير خانه:

 

دبيرخانه و دفاتر مديريتها به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری انجام وظيفه می نمايند و در واقع مرکز کنترل و هماهنگ کننده سيستم اموردفتری و گردش نامه های اداری می باشد.

اسلاید ۳ :

نامه های اداری:

يک وسيله مکتوب اداری است که در اجرای وظايف اداری تهيه و يا دريافت می شود. از ارکان نامه های اداری می توان به شماره، تاريخ و امضاء اشاره کرد. نامه های اداری که فاقد سه مشخصه فوق باشد در دفاتر و دبير خانه ها ثبت نمی شود و برای اصلاح بازگشت داده می شود.

اسلاید ۴ :

انواع نامه های اداری از نظر علوم اداری:

۱- وارده          ۲- صادره 

.۱ شخصی

.۲ اداری

.۳ محرمانه

               ۱- محرمانه   

               ۲- خيلی محرمانه

               ۳- سری

               ۴- کلی سری 

اسلاید ۵ :

انواع نامه های اداری از نظر امور دفتری

دسته نامه های بازگشتی يا عطفی،پيرو وابتدا به ساکن تقسيم می شود.

اسلاید ۶ :

عوامل سازماندهی مديريت امور دفتری:

.۱کارکنان با تجربه وآموزش ديده.

.۲تعيين نوع نظام و سيستم مديريت امور دفتری

.۳تعيين خرده سيستمها و روشهای کاری

.۴تعيين مکان مناسب با نوع دبير خانه

.۵تعيين ابزار و وسايل مناسب با نوع دبير خانه 

.۶تعيين و تهيه دستورالعملها و راهنما های لازمه

.۷تعيين دفاتر وفرمهای کنترل کننده مشخص و معين

اسلاید ۷ :

عناوين شغلی دبير خانه ها در نظام متمرکز امور دفتری

.۱رئيس دفتر يا دبير خانه 

.۲معاون يا دستيار رئيس دفتر يا دبير خانه

.۳مسئول ثبت نامه ها يا دفاتر ثبت وصدور نامه ها

.۴مسئول جمع آوری و توزيع نامه ها

اسلاید ۸ :

تفکيک نامه ها در مديريت امور دفتری:    

vعادی

vبازکردنی

vقابل کنترل

اسلاید ۹ :

نامه های باز نکردنی: 

.۱نامه های خصوصی و اداری وپژه

.۲نامه های باز شدنی

اسلاید ۱۰ :

فرم کنترل نامه:

 

مشخصات نامه های ارسالی وکليه واحدهای مربوطه را همراه با مهلت اقدام برای گيرندگان مشخص می نمايد.