لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مديريت رفتار سازماني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مديريت رفتار سازماني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ارتباطات

qبدون شك ارتباطات نقش مهمي در اثربخشي مديريت و سازمان ايفا مي كند.

qاز طرف ديگر،ارتباطات معمولاً بعنوان ريشه هاي واقعي همۀ مشكلات جهان است.

اسلاید ۲ :

نقش ارتباطات سنتي

qبه عقيدۀ ”هنري فايول“ اگر در يك سازمان فرضي، كانالهاي رسمي براي تبادل اطلاعات دنبال شود و طبق نمودار زير فرد F بخواهد با فرد P ارتباط برقرار كند، از طريق: E-D-C-B-A-L-M-N-O-P بايستي ارتباط برقرار شده و سپس بازگشت نمايد. اما چنانچه F يك پل ارتباطي به P بزند و با يك نشست و صرف احياناً ساعتهايي مي تواند از هدر شدن هفته ها وقت و انرژي جلوگيري بعمل آورد.

اسلاید ۳ :

هفت عامل ويژۀ ارتباطات از نظر ”برنارد“

.۱مجاري ارتباطي بطور دقيق شناخته شوند.

.۲كانال ارتباط رسمي مشخصي براي هر يك از اعضاي سازمان موجود باشد.

.۳مجاري ارتباطي تا حد امكان كوتاه و مستقيم باشند.

.۴تمامي مجاري ارتباطي بايد بطور طبيعي مورد استفاده قرار گيرند.

اسلاید ۴ :

 

.۵ستاد ارتباطات داراي صلاحيت باشند.

.۶ضمن فعاليت سازمان،خطوط ارتباطي نبايد قطع گردند.

.۷هر ارتباطي بطور رسمي معتبر باشد.

اسلاید ۵ :

تعريف

qارتباطات عبارت است از انتقال مفاهيم اطلاعات،كه براي اين منظور، سمبلهايي را بكار مي برند.

qبراي مثال نتايج تحقيقات اخير نشان مي دهد كه ارتباطات درك و تفاهم است و غير قابل رؤيت مي باشد.

اسلاید ۶ :

üهدف از ارتباطات، بوجود آوردن تغييرات لازم در رفتار يا تغيير در آن دسته شرايطي است كه سازمان بر آنها كنترل دارد.پس اگر ارتباطات بنحو صحيحي در سازمان وجود نداشته باشد، سازمان هم نمي تواند وظايف محوله را به درستي انجام دهد.

اسلاید ۷ :

ارتباطات يك طرفه و دوطرفه

.۱ارتباطات يك طرفه بنحو قابل توجهي وقت كمتري مي گيرند.

.۲ارتباطات دو طرفه صحيح تر از ارتباطات يك طرفه است.

.۳دريافت كنندگان در ارتباطات دوطرفه از خودشان و قضاوتشان مطمئن ترند.

.۴فرستنده در ارتباطات دوطرفه مورد حملات بيشتري قرار مي گيرد،چون دريافت كننده توجه كاملي به ابهامها و اشتباهات وي دارد.

اسلاید ۸ :

ارتباطات يك طرفه و دوطرفه

.۵با اينكه ارتباطات يك طرفه صحت كمتري برخوردار است ولي منظم تر از ارتباطات دوطرفه مي باشد كه همواره با سروصدا و آشفتگي همراه است.

اسلاید ۹ :

موانع ارتباطات اثربخش

.۱اختلاف در ادراك

.۲اختلاف زبان

.۳صدا

.۴عواطف

.۵ناسازگاري ارتباطات كلامي و غيركلامي

.۶عدم اعتماد

اسلاید ۱۰ :

سيستم ارتباطات رسمي

qبه آن دسته از كانالهاي ارتباطي اشاره دارد كه بطور رسمي و از طريق خطوط سلسله مراتب اختيار و مسؤليت طراحي شده است و مرزهاي مشخص دارد و براي انتقال اطلاعات در داخل و خارج از سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد.