لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک درصنایع کوچک و متوسط ) SMEs( توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک درصنایع کوچک و متوسط ) SMEs( قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

موسساتی هستند که با میزان متفاوتی از سرمایه ،نیروی کار،وحجم محصولات یا گردش جاری بعنوان اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی ایفای نقش می نمایند .این بنگاهها اغلب بر منابع داخلی متکی بوده برروند رشد اشتغالزایی کمک می نمایند

     بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها از اهمیت ویژه ایی برخوردار می باشد . نقش این بنگاهها نه فقط به جهت تعدد و تنوع فعالیت آنها ، بلکه بدلیل مشارکت اینگونه بنگاهها در کلیه وجوه اقتصادی نظیر مشارکت در توسعه منطقه ای ، اشتغالزایی ، نوآوری توسعه صادرات و ایفای نقش مکمل صنایع بزرگ ، حائز اهمیت می باشد

اسلاید ۲ :

 • این الگو متشکل از هشت مرحله به هم پیوسته ذیل است:
 • توسعهُ ایدهُ اصلی کسب وکار
 • جستجوگری و ارزیابی محیط خارجی
 • جستجوگری و ارزیابی عوامل داخلی مرتبط با کسب و کارهای جدید
 • تحلیل عوامل استراتژیک براساس وضعیت کنونی با به کارگیری ماتریس سوات (SOWT)
 • تصمیم به ورود یا عدم ورود
 • ایجاد ” برنامهُ تجاری”
 • اجرای طرح تجاری به وسیلهُ استفاده از برنامه های عملی و رویه های اجرایی.
 • ارزیابی اجرای طرح تجاری از طریق مقایسهُ عملکرد واقعی با نتایج پیش بینی شده

اسلاید ۳ :

آگاهی

Øشرايط عمومي ،روندها، فرصتها وخطرهاي كوتاه وبلند مدت

Øروابط رقابتي مطلوب ونا مطلوب جاري ودر حال رشد ,توان عملكرد جاري ودرحال تكوين شركت وصنعت مربوط روشها ورفتار جاري ودر حال تكوين سازمان

اسلاید ۴ :

تدوين استراتژي

مقصود از تدوين استراتژي اين است که مأموريت تعيين شود شناسايي عواملي که درمحيط خارجي سازمان را تحديد مي کنند

يا فرصت هايي را به وجود مي آورند، شناسايي نقاط قوت وضعف داخلي سازمان ، تعيين هدفهاي بلند مدت ، در نظر گرفتن استراتژي هاي گوناگون و انتخاب استراتژي هاي خاص جهت ادامه فعاليت.

اسلاید ۵ :

مسائلي که در زمينه تدوين استراتژي مطرح مي شوند:

 • تعيين نوع فعالييت هايي که سازمان مي خواهد به آن بپردازد
 • فعاليت هايي که مي خواهد از آن خارج شود
 • شيوه تخصيص منابع
 • تصميم گيري در موردگسترش دادن يا متنوع ساختن فعاليت ها
 • تعيين اينکه آيا سازمان تصميم دارد با سازمان هاي ديگر مشارکت نمايد

اسلاید ۶ :

اجراي استراتژيک

اغلب اجراي استراتژيک را مرحله عملي مديريت استراتژيک مي نامند.مقصود از اجراي استراتژي ها اين است که کارکنان و مديران بسيج شوند و استراتژي هاي تدوين شده را به مرحله عمل در آورند.

اسلاید ۷ :

ارزيابي استراتژيها

در مديريت استراتژيک ارزيابي استراتژي ها آخرين مرحله به

حساب مي آيد. مديران نياز دارند بدانند استراتژي هاي خاص و

مورد نظر آنان در چه زماني کارساز واقع نمي شود

اسلاید ۸ :

براي ارزيابي استراتژي ها سه فعاليت عمده به شرح زير انجام ميشود

.۱بررسي عوامل داخلي و خارجي که پايه و اساس استراتژي هاي کنوني قرار گرفته اند.

.۲محاسبه و سنجش عملکرد ها

.۳اقدامات اصلاحي

اسلاید ۹ :

استراتژيست ها

افرادي هستند که مسئول موفقيت يا شکست سازمان مي باشند.

استراتژيست ها داراي عنوان هاي مختلف شغلي هستند مثل

üمدير عامل،

ü رئيس هيئت مديره ،

ü مدير يا مالکان

اسلاید ۱۰ :

بيانيه هاي مأموريت

 بيانيه مأموريت سندي است که يک سازمان را از ساير سازمان هاي مشابه متمايز مي کند.

مأموريت سازمان نشان دهنده طيف فعاليت از نظر محصول و بازار است

در بيانيه مأموريت پرسشي که پيش روي همه استراتژيست ها وجود دارد اين است که :

”ما به چه کاري مشغول هستيم“