لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

   تحول يك ضرورت اجتناب‌ناپذيراست.هرسيستمي اگرايستاو ثابت باشد پس ازچندي بدليل وجودقانون آنتروپي مثبت نابود خواهد شد.براي پيش‌گيري ازفنا ونابودي،تزريق آنتروپي منفي ضروري است واين چيزي جزپويايي،انعطاف وقابليت واكنش دربرابرمحيط متغيرنيست.

   دريك برهه زماني لزوم نگرش كاربردي به تئوريهاي رفتاري باعث پيدايش مفاهيمي تحت عنوان مديريت تحول شد. محققيني نظير:كرت لوين،رنسيس ليكرت، رابرت بليک،جين موتن،لري گرينر،سعي داشتندتا پاسخ دوپرسش زيررا بيابند.

 

اسلاید ۲ :

   اول)آنكه بسياري ازمسائل رفتاري كه درسازمان وجود داشت وبروز ميكرد،دلايلي غيررفتاري داشتند.

   دوم)اينكه مديريت همواره به فكر تثبيت موقعيت نيست و لذا جهت جوابگويي به نيازهاي محيطي،نيازبه اعمال تغييرات را درخود مي‌ديد.   

   پاسخ به اين دوسؤال بحثي رامطرح كردتحت عنوان بهسازي ونوسازي سازمانها كه ابتدا درقالب مفاهيم توسعه سازماني وسپس مديريت تحول سازماني مطرح شد.

l

 

اسلاید ۳ :

سازمان گويا نياز به تعامل مؤثر با محيط دارد كه به دو شكل صورت مي‌پذيرد:

نوع اول: مديريت انطباق سازمان با محيط

نوع دوم: مديريت تطبيق محيط با سازمان

سازمانهابااستفاده از(Benchmarking) و(Innovation) قصد

دارند كه بتوانند با راههاي جديدي نيازهاي متنوع را پاسخگو باشند و

اين بدليل آنست كه اكثرسازمانها درفضاي آينده‌سازي قرارگرفته‌اند و

سعي در گذشته‌ نگري، حال ‌نگري و حتي آينده ‌نگري را ندارند بلكه

مي‌خواهند آينده‌ سازي بكنند.

           بهترين و كوتاهترين راه رسيدن به آينده ساختن آنست.

 

اسلاید ۴ :

در اينجا چهار حالت را در برابر مديران داريم:

گذشته نگري:

مديريت ارتجاعي با تكيه برتجارب پيشين بدون توجه به ايده‌هاي آينده؛

حال‌نگري :

مديريت محافظه‌كارانه با فكررفع ورجوع امورواصلاح نسبي آنها؛

آينده‌نگري:

مديريت بلند پروازانه بدون درس گرفتن از گذشته و سنجيدن امكانات حال و تنها به فكر طرح و برنامه آتي؛

آينده‌سازي:

آينده‌سازي=تجربه ازگذشته +سنجش امكانات حال +طرح وبرنامه آينده

اسلاید ۵ :

اهداف فصل : آشنايي با

lسير تکوين بحث تحول سازمانی

lمفاهيم و نظريات تحول سازمانی

lمقدمه‌ای بر مديريت سازمانهای آينده

lمبانی و نيازهای اوليه به تحول در سازمانها

اسلاید ۶ :

۱- نياز اجتماعي

ازآنجاييكه سازمانهادرخلاء فعاليت نمي‌كنندوهريك درمحيط

ويژه خودشان برمحيط پيرامون خوداثرگذاشته واثر مي‌پذيرند

عملاًسازمانهابمنظوررفع نيازهاي اجتماعي بوجودآمده و از

آنجا كه اين نيازهادرطول زمان دچار تغييرمي‌گردند.

سازمانها به منظورپاسخگويي به نيازهاي آتي بايدتغييراتي را

بپذيرند.

اسلاید ۷ :

۳- نياز مديريتي

     براي پيشي گرفتن درعرصه رقابت بايستي دوكاربكنيم:

۱- تبديل منابع به منافع تحت عنوان ظرفيت آفريني

۲- تبديل زمينه‌ها به فرصت رشد تحت عنوان مزيت آفريني

پس در راستاي ظرفيت آفريني يا قابليت سازي شما بايستي نقاط قوت را افزايش و

نقاط ضعف سازماني راكاهش دهيد ودرراستاي مزيت آفريني يا ارزش آفريني بايد

فرصتها را افزايش و تهديدات سازماني را كاهش دهيد.مديران به منظورانجام چنين

عملي يعني دو شرط اصلي تفكر استراتژيك خودشان نيازمند تغييروتحول هستند.

چون بدون حركت نمي‌شود ضعفها را به قوتها وتهديدات را به فرصتها  تبديل كرد.

حال بادرنظرگرفتن اين واقعيت وبه دليل دونيازمطرح شده(social need) و

 (organizational need) شما نياز (managerial need) را مي‌بينيد.

اسلاید ۸ :

نوع اول : تغييرات برنامه‌ريزي شده يا ابتكاري

انسان باتوجه به پيش‌شرط ذهني وبمنظورحل مشكل ويا بهره گيري

از فرصتي مناسب لزوم تغييررا طراحي وبه مورد اجرا مي‌گذاردمانند

 ارایه محصولي به بازاربنام «نگهبان كارت» ویژه کارتهای سوخت

نوع دوم : تغيير برنامه‌ريزي‌نشده يا اتفاقي

در اينجا احساس نياز به تغيير توسط مدير در درون سازمان يا توسط

كاركنان آن سازمان صورت نمي‌پذيرد بلكه فرد، سازمان، يا كشوري

ديگري آنرااحساس كرده و تغييررا ايجاد كرده وامواج آن بطوراتفاقي

ما رامجبور به تغيير ميكند. مانند به بازار آمدن تلفن همراه .

اسلاید ۹ :

     برحسب اينكه سازمان درحال حاضر در چه موقعيتي قرار دارد ميزان تحول مورد نظردرآن تعيين ميشود.

    حالت اول :فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب ما بسيار كم باشد،مديريتي كه بكار خواهيم برد مديريت تثبيت و تداوم است.

    حالت دوم : بین وضع موجود و وضع مطلوب ما فاصله اندكي وجود دارد اما قابل ترميم است.

   دراينجا ازمديريت بهسازي و اصلاح استفاده ‌كرده و سعي مي‌كنيم با تغييرات تدريجي (Incremental Change) به بهسازي سيستم بپردازيم.

   (پيشگام آينده كسي است كه اين نيازها را بشناسد و جوابگوي آن باشد يعني عملاً بهسازي سازماني را سرلوحه كارش داشته باشد).

   

اسلاید ۱۰ :

   حالت سوم : بين وضع موجود و مطلوب فاصله زيادي وجود داشته باشد.

  دراينجا نياز به نوسازي سيستم است ديگر تغييرات تدريجي جواب نمي‌دهد بلكه تغيير سريع يا انقلابي (radical or revolution change) مورد نياز است كه بتواند بنيانها را عوض كند و تغيير تدريجي يا جزئي در بخشهاي معيوب سيستم پاسخگو نخواهند بود.

   مديريت تحول عبارت‌است از: بهسازي ونوسازي سيستم درجهت توسعه وتكامل

l