لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدیریت سبد سهام توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیریت سبد سهام قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

منابع ریسک

    – ریسک نوسان نرخ بهره

    ریسک بازار

    ریسک تورمی

    ریسک تجاری

    ریسک مالی

    – ریسک نقدینگی

    ریسک نرخ ارز

    ریسک کشور

انواع ریسک

      ریسک غیر سیستماتیک

                   ریسک تجاری، ریسک مالی و  ریسک نقدینگی

      ریسک سیستماتیک

                ریسک های تورم، بازار و نرخ بهره

اسلاید ۲ :

اندازه گیری ریسک

انحراف معیار : متداولترین معیار پراکندگی در طول جند دوره ، انحراف معیار است که انحراف هرمشاهده از میانگین حسابی مشاهدات را نشان می دهد و معیار معتبری برای اندازه گیری ریسک کلی دارایی  است و نشان دهنده پراکندگی یا تغییرپذیری  بازده دارایی است.

بتا( β ) : معیار اندازه  گیری ریسک سیستماتیک اوراق بهاداراست که به عنوان قسمتی از ریسک کلی نمی توان آن را ازطریق ایجاد تنوع کاهش داد یا از بین برد. بتا، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به پرتفولیو بازار تمامی سهام هاست. به عبارت دیگر، بتا شیب خط رگرسیون است که بازده اوراق بهادار را با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد.

اسلاید ۳ :

رابطه بين ريسک وبازده

n محاسبه β با استفاده از رگرسیون بازده ماهانه سهام نسبت به بازده شاخص بازار

n

nتعيين ريسک شرکت ها با استفاده از ویژگيهای اصولی و زيربنايی شرکت 

اسلاید ۴ :

پيش بينی β آینده ( ريسک سيستماتيک)

  • محاسبه β تاریخی با استفاده از رگرسيون
  • βهای کمتر يا بيشتر از ۱ به سوی ميانگِن خود (۱)، ميل می کند.
  • پيش بينی βبراساس ويژگيهای اصولی شرکت
  • تعديل β با استفاده از عامل صنعت

اسلاید ۵ :

رابطه قیمت سهام با سود و سود تقسیمی

  • به ندرت احتمال دارد که شرکتی در یک دوره نسبتاَ بلند مدت شاهد نرخ رشد بیشترو یا کمتر از میانگین باشد.

خودهمبستگی معنی داری بین سود سالهای متوالی وجود ندارد. اما بینسودهای میان دورهای (۳ماهه) خود همبستگی معنی دار وجود دارد. 

  • سود شرکت را می توان با بررسی عوامل اقتصادی-سیاسی کشور، وضعيت صنعت و طرحهای توسعه شرکت پیش بینی کرد.
  • قیمت سهام با سود تقسیمی رابطه مستقیم و مثبت دارد،اما این رابطه در مورد کاهش سود تقسیمی بسیار شدیدتر است.

 

اسلاید ۶ :

n تجزیه و تحليل رگرسيون

درصد تغييرات در شاخص قیمت بازاردر سال جاری

درصد تغییرات در وامهای بانکی سالهای جاری

درصد تغییرات در ميزان عرضه پول در سال جاری

الگوی قیمت گذاری داراييهای سرمایه ای (CAPM)

اسلاید ۷ :

نظزیه پرتفولیو

مدل مارکويتز در انتخاب سبد سهام

       

nورودیهای مورد نیاز

       ۱- بازده مورد انتظار، ، برای هر سهم مورد نظر.

       ۲- انحراف معیار بازده، ، به عنوان  معیار ریسک هر سهم.

       ۳-  کوواریانس، به عنوان معیار همراهی و ارتباط حرکتی بین نرخ های بازده سهام مختلف

اسلاید ۸ :

بازده مورد انتظارسبد سهام

 

              = بازده مورد انتظار پرتفولیو

              = نسبت مبلغ سرمایه گذاری در   سهم 

              = بازده مورد انتظار   سهم     

              = تعداد سهم های مختلف  

اسلاید ۹ :

ريسک سبد سهام

                = واريانس بازده سبد سهام

                =  واريانس بازده سهم

                = کوواريانس بين بازده هاي سهم هاي   و

                =  درصد مبلغ مورد سرمايه گذاري در سهم  ( نسبت به کل مبلغ سرمايه گذاری)

دومين عبارت، رابطه موزون بين بازده هاي سهام است که مي تواند بر حسب رابطه بين سهام، مقادير مثبت، منفي يا صفر را اختيار کند.

nدر صورت مثبت بودن، ريسک موزون سهام منفرد را اضافه مي کند.

nدر صورت صفر بودن، تغييزي در ريسک موزون سهام منفرد ايجاد نمي کند.

nدر صورت منفي بودن، ريسک موزون سهام منفرد را کاهش مي دهد.

اسلاید ۱۰ :

مدل تک شاخصي

           = بازده تصادفي (TR) سهم   در دوره t

           = بازده تصادفي (TR) شاخص بازار در دوره t

           =  بازده ثابت منحصر به سهم    

           = اندازه حساسيت بازده سهم   به بازده شاخص بازار

           =خطاي تصادفي باقيمانده در دوره t ، يا تفاوت بين بازده واقعي براي دوره معين و بازده  منتظره، با در دست بودن بازده بازار