لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدیریت و ارزشیابی عملکرد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیریت و ارزشیابی عملکرد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

qویژگیها و توانائیها

qمشخص بودن و مقبولیت نقش

qموقعیت مناسب برای عملکرد

 

اسلاید ۲ :

دانش فردی

مهارتهای کاری

مهارتهای اجتماعی و ارتباطی

توانائی در رشد کاری و ارتقای خود محور

 

اسلاید ۳ :

 

شناخت نیازها و الزامات کاری

میزان وابستگی وتعلق خاطر

میزان مقبولیت نقش در سازمان

اسلاید ۴ :

شرایط مساعد برای کار و عملکرد

محدودیتها و فشارهای تحمیلی از طرف سازمان

محیط انگیزشی و توجه به پاداش عملکردی

اسلاید ۵ :

nتمرکز همه اجزای تشکیلاتی بر اهداف عملکرد

nیکی از بهترین شیوه های گزارش دهی به مدیریت ارشد

nمشارکت مدیریت ، کارکنان و ذی نفعان در برنامه ریزی و اداره سازمان

nارتباط منطقی بین عملکرد و بودجه

nتقویت روحیه عدالت و شایسته سالاری

nپاسخگو سازی سازمان

nتقسیم مسئولیت بهبود عملکرد بین افراد و گروهها

اسلاید ۶ :

nبرنامه ریزی استراتژیک آن مجموعه کارهائی است که انجام میدهیم تا مشخص شود آیا راهی که در پیش گرفته ایم ما را به اهداف مورد نظر     می رسانند

nاهداف کدامند؟

nچگونه میتوان به اهداف رسید ؟

nچگونه میتوان از تحقق اهداف اطمینان حاصل کرد 

اسلاید ۷ :

nگامهای اجرای برنامه استراتژیک :

nطرح ریزی کارها

nطرح ریزی بودجه

nتوانمندسازی سازمان

nاجرای برنامه

nارزشیابی استراتژیها

اسلاید ۸ :

nبرنامه استراتژیک ۲ محصول اساسی دارد:

nطرح عملکرد

nطرح عملکرد مشخص کننده نتایجی است که از واحدها ، بخشها ، و افراد مختلف انتظار میرود

nطرح عملکرد تعهد همگان را در برابر مصرف منابع مشخص و تحقق اهداف مشخص می سازد 

nتوافقنامه عملکرد

nتوافقنامه ها بین مدیران در هر سطح با مدیران زیر مجموعه و یا سایر حوزه ها می باشد که ماحصل آنها تحقق اهداف سازمانی خواهد شد

اسلاید ۹ :

nهمسوئی شاخصهای عملکرد با استراتژیهای سازمان

nشفاف سازی وتوجیه سهامداران و پرسشگران و همچنین کارکنان در زمینه شاخصها

nیکپارچگی شاخصها و همسوئی آنها با همدیگر

اسلاید ۱۰ :

nیکپارچگی طولی تطبیق شاخصها با جهت گیری های استراتژیک می باشد

nیکپارچکی عرضی ، همسوسازی فعالیتهای موازی در سازمان می باشد

nاطمینان از تعهد همگان به تحقق شاخصها

nاستفاده از تکنیک توپگیری ریتئون

n Reytheon catchball technique