لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ماهیت ( اساس ) رفتار سازمانی :

پاسخ به سؤالات متعددی در مورد چرایی و علت رفتارهای متفاوت کارکنان ، مدیران و کل سازمان و نیز دلایل کسب نتایج متفاوت ، ماهیت و اساس این علم می باشد .

üتعریف رفتار سازمانی :

عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می د هند.

اسلاید ۲ :

مدیریت :

فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی و مادی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است . که از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت ، و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد.

üسازمان :

یک ساختار رسمی از کارهای هماهنگ برنامه ریزی شده ، و مستلزم دو یا چند نفراست تا یک هدف مشترک یا معمولی را تأمین نماید

اسلاید ۳ :

üیادگیری( Learning): هر نوع تغییر نسبتا دائمی که در نتیجه نوعی تجربه در رفتار رخ می دهد.

üانگیزش(Motivation): تمایل به انجام در گرو توانایی فرد ، تابدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد.

üشخصیت(Personality): آمیزه ای از ویژگی های روانی که بدان طریق افراد را طبقه بندی می نماییم.

üادراک(Perception): فرآیندی که فرد احساس خود را تفسیر مینماید تا بتواند به محیط خود معنا بدهد.

üمؤثر بودن رهبری(Leadership Effectiveness): توانایی در اعمال نفوذ بر گروه،در جهت هدف.

üرضایت شغلی(Job satisfaction): نگرش کلی فرد درباره ی کارش .

üتصمیم گیری فردی(Individual decisions): انتخاب یک راه از بین راه های متعدد در پیش رو .

üارزیابی عملکرد(Evaluation): ابزار تصمیمگیری جهت ارتقا ، جابجایی و خاتمه به کارکارکنان.(شاخص:نتایج،رفتار،ویژگی)

üسنجش رفتار(Behavior Assessment ): اثرات ناشی از رفتار در عملکرد و سازمان بر اساس اهداف ارزیابی می کند.

üانتخاب کارمند(Employee Selection): مقایسه شرایط متقاضیان شغلی با شرایط احراز مشاغل، به منظور انتخاب بهترین نامزد از میان نامزدها

üطرح ریزی مشاغل(Work Design): شیوه درهم آمیختن کارها برای ایجاد مشاغل به منظور تأثیر بر عملکرد و رضایت شغلی.

üفشار کار(Work Stress):وضعیت پویایی که در آن انسان با یک فرصت، محدودیت یا تقاضا روبرو است .که با آنچه بدان اشتیاق دارد و نتیجه ی آن برای مهم و در عین حال نا مطمئن است مرتبط می باشد .

اسلاید ۴ :

üپویایی گروه: فراگردهایی که طی آن منابع به نتایج تبدیل می شود و می تواند باز ، بسته و سازنده و مخرب باشد .

üارتباطات(Relationship): انتقال و درک مقصود بین افراد .   

üقدرت : توان بسیج منابع انسانی ، اطلاعاتی و مادی برای انجام کار است .

üرفتار بین گروهی: در نتیجه استمرار روابط و تعامل افراد با یکدیگر در طول زمان مابین گروه ها نوعی همبستگی و پیوند مشترک ایجاد می شو د که سبب دستیابی به هدف مشترک و توافق گروه ها می شود.

üتئوری سازمان رسمی: منظور از رسمی بودن درجه یا میزان استاندارد بودن کارهای سازمان است .

üسلسله مراتب اداری (بروکراسی):سازمان بر مبنای قدرت و اختیار و در قالب سلسله مراتب است .

üتکنولوژی سازمانی: موجب تغییر و تحول سازمانها شده است .در این موضوع اثرات تکنولوژی در فرایند کار و مدیریت بررسی می شود.

üتحول سازمانی: حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب (کرت لوین)

üفرهنگ سازمانی: درک و ستنباط مشتركی است كه اعضاء نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي‌شود

اسلاید ۵ :

üارزشهای قیاسی: ارزشها بیانگر باورهای کلی است و رفتار آدمی را در همه شرایط تحت تأثیر قرار می دهند .

üرفتارهای قیاسی: ”آمادگی ناخودآگاه“ برای نزاع یا گریختن فرد به هنگام رویارویی با هرگونه تقاضا می باشد.

üتجزیه و تحلیل متقابل فرهنگ ها: جنبش جامعه گرا است که فرهنگ های مختلف دارد و پذیرش فرهنگ دیگران وجود دارد . (سنت ها و قید های فرهنگی متقابل)

üفرهنگ سازمانی: (اجزا : ۱٫ خلاقیت .۲٫ توجه به جزئیات .۳٫ توجه به نتیجه.۴٫توجه به افراد.۵٫تشکیل تیم.۶٫تحول.۷٫ثبات یا پایداری)

üمحیط سازمانی: شبکه ای پویا و پیچیده از افراد که رابطه متقابل دارند ، و بحث رقابت و بوم شناسی در کانون توجه آن است .

üتعارض(Conflict) : عدم توافق، مخالفت، یا کشمکش میان دو یا چند نفر یا گروه در باره ی موضوعی خاص .

üسیاست های درون سازمانی: اعمال آگاهانه برای نفوذ به منظور دستیابی یا حفاظت از منافع به هنگام وجود راه حل های متضاد.

üقدرت:

ü

ü

اسلاید ۶ :

روانشناسی :

سنجش ، توجیه ، برشمردن علت و گاهی در صدد تغییر رفتار بر میآید . (روان شناسان رفتار فردی را مورد مطالعه قرار میدهند و می کوشند تا آن را درک کنند).

üجامعه شناسی :

سیستم اجتماعی را که فرد در آن نقشهایی ایفا می نماید ، مورد توجه قرار می دهند .(یعنی افراد در رابطه با همکاران مورد مطالعه قرار می گیرند).

اسلاید ۷ :

مردم شناسی :

مطالعه و تحقیق درباره علومی که می توان بدان وسیله درباره افراد انسانی و فعالیت های آنان مطالبی آموخت.

üروانشناسی اجتماعی :

در آن دو رشته علمی روانشناسی و جامعه شناسی در هم آمیخته می شوند . در این رشته علمی به اعمال نفوذ افراد بر یکدیگر توجه می شود .

üعلوم سیاسی :

عبارت است از مطالعه ی رفتار فرد و گروه در یک محیط سیاسی.

اسلاید ۸ :

üکنترل :

  • فرآیندی است که مدیران از طریق تطابق عملیات انجام شده را با فعالیت های برنامه ریزی شده می سنجند .
  • از این رو در برنامه ریزی فعالیت های یک سازمان برای نیل به اهداف اساسی فرآیند کنترل به کار می رود و میزان پیشرفت در جهت اهداف و توان مدیریت در تشخیص طرح و اصلاح برنامه را قبل از آن که در شود نشان می دهد .

اسلاید ۹ :

توجیه :

هنگامی که در صدد بر می آییم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا افراد یا گروهی ، کاری را انجام دادند ، در واقع به دنبال بیان یا توجیه هدف هستیم.

üپیش بینی:

هدف از پیش بینی توجه به رویدادهای اینده است. مدیریت در صدد برمی آید تا مشخص کند که نتیجه یک اقدام خاص چه خواهد بود.

اسلاید ۱۰ :

بهبود کیفیت و بازدهی (مدیریت کیفیت جامع):

  1. توجه زیاد به مشتری
  2. توجه به بهبود مستمر
  3. بهبود کیفیت همه ی کارهایی که سازمان انجام می دهد .
  4. سنجش یا اندازه گیری های دقیق
  5. تفویض اختیار