لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مروري اجمالي بر سيستم نگاهداري داده ها (File System) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مروري اجمالي بر سيستم نگاهداري داده ها (File System) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مروري  اجمالي  بر سيستم  نگاهداري داده ها
 
(File System)

فايل ( File ) چِيست ؟

 

فايل سيستم (File System) چِيست ؟

     

ديسک (Disk) چيست ؟

دسترسي کاربران به فايلهاي داده چگونه ميباشد؟

اسلاید ۲ :

مروري  اجمالي  بر سيستم  نگاهداري داده ها
 
(File System)

  

فايل ( File ) چِيست ؟

ü

üمجموعه اي از داده ها ( Data ) ميباشد ،

ü

üکه بطور واحد بوسيله سيستم عامل ((Operating System قابل شناسايي و مديريت است.

ü

üهر فايل يک واحد مستقل و پايدار (Persistent) از داده ها ميباشد.

 

اسلاید ۳ :

    

    فايل سيستم (File System) چِيست ؟

ü

üبخش قابل مشاهده اي از سيستم عامل ميباشد ،

ü

üکه دو وظيفه ي مهم در رابطه با نگهداري فايلهاي داده را به عهده دارد:

.۱    مديريت مشخصات فايلها  (Directory service )

.۲    نگاهداري محتواي فايلها (Storage service )

اسلاید ۴ :

 

مديريت مشخصات فايلها  (Directory )

üمديريت نامگذاري فايلها (Logical Naming)

ü

üمديريت مختصات و اطلاعات مربوط به فايلها ( Meta Data )

ü

üمديريت سازماندهي و دسته بندي فايلها ( Organization )

 

ü

ü

اسلاید ۵ :

  

 نگاهداري محتواي فايلها (Storage )

üنگهداري فايلها به گونه اي پايدار و مطمئن (Persistent & Reliable)  

ü

üارائه امکانات ايجاد ، حذف و بروز نمودن فايلها براي کاربران

ü

üبه مشارکت گذاشتن فايلها بين کاربران (Sharing)

ü

üکنترل امنيت در دسترسي به فايلها (Access Security)

ü

ü

اسلاید ۶ :

 

د يسک (Disk) چيست ؟

 

ü

üيک نوع حافظه مغناطيسي ميباشد ،

ü

üکه براي ذخيره سازي فايلهاي داده استفاده ميشود.

ü

üدر فصلهاي آينده مفصلا در مورد انواع حافظه صحبت خواهيم نمود.

 

اسلاید ۷ :

   

مديريت داده ها روي د يسک با کيست ؟       

ü

üكليه اعمال ايجاد، حذف يا هرگونه دسترسي به فايلهاي داده روي ديسک (Disk) ،

ü

ü توسط يک واحد مستقل (Disk Handler) ،

ü

ü و به موازات وظايف ديگر فايل سيستم انجام ميشود.

اسلاید ۸ :

 ساختارهاي گوناگوني جهت نگاهداري مشخصات فايلها وجود دارد:

.۱ساختار مسطح يا ساده     (Flat Directory Structure)

.۲ساختار دو سطحي         (۲ Level Directory Structure)

.۳ساختار درختواره          (Tree Directory Structure)  

.۴ساختار گراف             (Graph Directory Structure)

 

اسلاید ۹ :

۱ – ساختار مسطح يا ساده (Flat Directory Structure)

üساختاريست ساده که در آن فقط نام فايل و آدرس آن روي ديسک نگهداري ميشود.

üاين ساختار فقط براي سيستم هاي بسيار کوچک و ابتدايي قابل استفاده مي باشد.

ü تنها سازماندهي فايلها بر حسب نام آنها ميباشد.

üايجاد دو فايل با يک نام ميسر نخواهد بود.

اسلاید ۱۰ :

  ۲ – ساختار دو سطحي (۲ Level Directory Structure)

 

üساختاري پيشرفته تر مي باشد که در آن سازماندهي فايلها و اختصاص آنها به کاربران مختلف ميسر مي گردد.

üولي سازماندهي خود کاربران ميسر نخواهد بود.

ü