لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مروری برآناتومی و فیزیولوژی قلب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مروری برآناتومی و فیزیولوژی قلب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

  • قسمتهای عملکردی گردش خون

vوظیفه شریانها انتقال خون پرفشار به بافتهاست .لذا جدار شریانها قوی است و خون به سرعت در آنها جریان می یابد.آرتریولها آخرین شاخه های دستگاه شریانی هستند وبه عنوان دریچه کنترل ورود خون به مویرگها عمل می کنند و قادر هستند جریان خون به مویرگها را در پاسخ به نیازهای بافت تغییر دهند.

vوظیفه  مویرگها  عبارت است از تبادل مایع، موادغذایی ، الکترولیتها و سایر موادبین خون و مایع بین بافتی ، بدین منظور جدار مویرگها بسیار نازک و نسبت به ملکولهای ریز نفوذ پذیر است.

vوریدها بعنوان لوله هایی برای برگرداندن خون از بافت ها به قلب عمل می کنند. وظیفه مهم آنها این است که بعنوان مخزن اصلی خون عمل می کنند . فشار سیستم وریدی بسیار پایین میباشد لذا جدار وریدها نازک  ولی عضلانی میباشدوبدین ترتیب میتوانند منقبض ومنبسط شده ویک مخزن قابل کنترل برای خون باشند .

اسلاید ۲ :

 

حجم خون درقسمتهای مختلف گردش خون

v

vبیشترین قسمت گردش خون یعنی ۸۴ % در در گردش خون سیستمی جای دارد که از این مقدار :

v64% در وریدها ، ۱۳% در شریانها ۷% در آرتریولها ومویرگهای عمومی

v 7% درقلب میباشد .

vو۹% باقیمانده نیز در گردش خون ریوی می باشد.

اسلاید ۳ :

فشار در قسمتهای مختلف گردش خون

vبیشترین مقدار فشار در آئورت میباشد که متوسط آن ۱۰۰ میلیمتر جیوه (۱۲۰/۸۰ ) است. هنگامی که خون درگردش خون عمومی جریان می یابد بتدریج فشار آن افت می کند و زمانیکه به انتهای ورید اجوف در دهلیز راست وقلب می رسد فشار به صفر رسیده است

vمویرگهای عمومی ۳۵ میلیمتر جیوه در سمت آرتریولی تا ۱۰ میلیمتر جیوه در سمت وریدی آرتریول  ( متوسط فشار ۱۷  میلیمتر جیوه)

vمتوسط فشار شریان ریوی ۱۶ میلیمتر جیوه (۲۵/۸)

v

 

اسلاید ۴ :

تئوری اساسی عملکرد گردش خون

  • سه اصل اساسی وجود دارد که مبنای تمام اعمال این دستگاه است:

vجریان خون به هر یک از بافتهای بدن تقریبا همیشه متناسب بانیازهای بافت به دقت کنترل می شود.

v

vبرون ده قلب عمدتا به وسیله مجموع کلیه جریانهای موضعی بافتها کنترل می شود.

vبه طور کلی ، فشار شریانی مستقل از کنترل جریان خون موضعی یا کنترل برون ده قلب کنترل می شود.

اسلاید ۵ :

روابط بین فشار، جریان و مقاومت

  • جریان خونی که از یک رگ می گذرد به دو عامل بستگی دارد: ( قانون اهم )

vبا اختلاف فشار بین دو سر رگ (شیب فشاری) ارتباط مستقیم

vوبا میزان مقابله با جریان خون دررگ ( مقاومت) ارتباط معکوس دارد.

اسلاید ۶ :

vجریان خون مقدار خونی است که در یک دوره مشخص از نقطه معلومی از گردش خون میگذرد که به صورت میلی لیتر یا لیتر بردقیقه بیان می شود.

v

vفشار خون نیرویی از خون است که در مقابل واحد سطح جدار رگ اعمال می شود که معمولا بر حسب میلیمتر جیوه بیان میشود.

v

vمقاومت در برابر جریان خون یعنی بازداری ازجریان خون در رگ

اسلاید ۷ :

مکانیسمهای کنترل جریان خون

vکنترل حاد جریان خون موضعی

v

vمکانیسم تنظیم بلند مدت جریان خون

 

vتنظیم هومورال گردش خون

v

vتنظیم عصبی گردش خون