لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مستند سازي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مستند سازي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

l مستند سازي Documentation) ) يكي از فرآيندهاي بسيار مهم در استقرار و اجراي سيستمهاي مديريت مي باشد .

l     مستند سازي در اجراي صحيح و يكنواخت سيستم هاي مديريت سازمان ها و بهبود مداوم آنها ، تاثير بسزايي داشته وعلاوه بر اين موجب انتقال اطلاعات و اشاعه دانش و تجربيات در داخل سازمان ها مي شود .

l آشنايي مديران ، كارشناسان و كاركنان ، با اصول مهم مستند سازي و نيازمندي هاي آن در استانداردهاي سيستم هاي مديريت ( منجمله : ISO 9001:2000 ) و همچنين تكنيك هاي كنترل مستندات، به سازمانها در امر استقرا ر سيستمهاي مديريت كمك شاياني مي نمايد

l     مطالب متن حاضر با استفاده از استانداردهاي ISO 9000:2000  ، ISO 9001:200 مقاله‹‹ رهنمودهايي درباره مستندسازي در استاندارد ISO 9001:2000 ›› منتشره از سوي كميته فني TC 176 سازمان جهاني استاندارد و برخي مقالات ذيربط سازمان هاي معتبر تهيه شده است .

     مديريت آموزش شركت مشاور بهبود مستمر

اسلاید ۲ :

اهداف اصلي مستند سازي

la ـ مبادله اطلاعات

l مستندات وسيله اي براي انتقال و مبادله اطلاعات مي باشند . نوع و گستره مستندات بستگي به نوع محصولات و فرآيندهاي سازمان ، ميزان رسميت سيستم هاي ارتباطي و سطح توانمندي هاي ارتباطي درون سازمان و فرهنگ سازماني دارد .

lb ـ شواهد انطباق

l مستندات ، شواهدي براي اينكه چه برنامه ريزيهايي صورت گرفته و عملاً چه اقداماتي انجام شده است ، فراهم
مي سازد .

lc ـ اشاعه دانش

l مستندات ، وسيله اي براي حفظ و ترويج دانش و تجارب سازمان مي باشند . مثلاً‌مشخصات فني كه مي تواند مبنايي براي طراحي و ساخت يك محصول باشد .

ld –  دستيابي به انطباق با نيازهاي مشتري و بهبود كيفيت .

le –   ارزيابي اثربخشي و تداوم سيستم مديريت كيفيت .

اسلاید ۳ :

Documentسند (۳٫۷٫۲

  • اطلاعات و وسيله نگهداري و انتقال آن را سند مي نامند .
  • مثال: روش اجرايي ، نقشه ، گزارش ، سوابق ، مشخصات .
  • يادآوري:وسيله انتقال اطلاعات ممكن است بصورت كاغذ ،نوار مغناطيسي ديسك نوري يا الكترونيكي ، عكس يا نمونه اصلي و يا تركيبي از آنها باشد .

اسلاید ۴ :

 (۳٫۷٫۳ مشخصات specification

l مشخصات،عبارت است از سندي كه نيازمنديهايي را اعلام ميكند .

lيادآوري‌: مشخصات ممكن است مربوط به فعاليتها باشد ( نظير سند اجرايي ،مشخصات فرآينده و مشخصات آزمون )‌يا به محصولات ( نظير مشخصات محصول ، مشخصات نقشه و عملكرد ) ارتباط  پيدا كند .

l

اسلاید ۵ :

Quality Manualنظامنامه كيفيت (۳٫۴٫۷

l نظامنامه كيفيت ، سندي است كه سيستم مديريت كيفيت يك سازمان را مشخص مي كند .

l   يادآوري : ساختار و جزئيات نظامنامه كيفيت ، متناسب با اندازه و وپيچيدگي هرسازمان خاص ، ممكن است متفاوت باشد .

l

اسلاید ۶ :

Quality Plan  ) طرح كيفيت ۳٫۷٫۵

l طرح كيفيت ، عبارت است از سندي كه مشخص مي كند كدام روش اجرايي و منابع مربوط به آن توسط چه كسي ، در چه زماني و در مورد كدام پروژه ، محصول . فرآيند و يا قرارداد بايد به مرحله اجرا در آيد .

lيادآوري :‌يك طرح كيفيت ، معمولاً به بخشهايي از نظامنامه كيفيت و يا به روش هاي اجرايي استناد كرده و ارجاع مي دهد طرح كيفيت ، معمولاً يكي از نتايج طرح ريزي كيفيت

اسلاید ۷ :

Record ) سابقه۳٫۷٫۶

l سابقه ، سندي است كه نتايج بدست آمده و يا شواهد حاكي از عملكرد فعاليتها را ارائه مي دهد .

lيادآوري : بطور كلي ، سوابق نياز به بازبيني ندارند .

اسلاید ۸ :

سندهاي مورد استفاده در سيستم هاي مديريت كيفيت

lمدارك ذيل در سيستم هاي مديريت كيفيت ، مورد استفاده قرار مي گيرند :

la ـ مداركي كه در سطح داخل و يا در سطح خارج سازمان ، اطلاعات ثابتي از سيستم مديريت كيفيت سازمان بدست مي دهند.چنين مداركي را ‹‹ نظامنامه كيفيت ›› مينامند

lb ـ مداركي كه چگونگي بكارگيري سيستم مديريت كيفيت را بر روي يك محصول ، پروژه يا قرارداد خاص ، تشريح مي كند ، چنين مداركي را ‹‹ طرح كيفيت ›› مي نامند .

lc ـ مداركي كه نيازمنديهايي را اعلام مي كنند ، چنين مداركي را ‹‹ مشخصات فني ›› مي نامند .

ld ـ مداركي كه توصيه ها و پيشنهاداتي را ارائه مي كنند ، چنين مداركي را ‹‹ راهنما ›› مي نامند .

l

اسلاید ۹ :

سندهاي مورد استفاده در سيستم هاي مديريت كيفيت

le ـ مداركي كه اطلاعاتي پيرامون چگونگي اجراي يكنواخت فرآيندها و انجام فعاليتها ارائه مي كنند . چنين مداركي
مي توانند ‹‹ روشهاي اجرايي مدون ›› ، ‹‹ دستورالعملهاي كاري›› يا ‹‹ نقشه ها ›› باشند .

lf ـ مداركي كه شواهد عيني از فعاليتهاي انجام شده يا نتايج بدست آمده را ارائه مي نمايند . چنين مداركي را ‹‹سوابق›› مينامند.

l  هر سازماني حجم مدارك مورد نياز خود و وسيله ارتباطي مورد استفاده را با توجه به عواملي نظير نوع و اندازه سازمان ، پيچيدگي و تعامل داخلي فرآيندها ، پيچيدگي محصولات ، نيازمنديهاي مشتري ، الزامات قانوني ،
مهارت هاي كاركنان و حد ضروري اثبات برآورده شدن نيازمنديهاي سيستم مديريت كيفيت ، تعيين مي نمايد

اسلاید ۱۰ :

ISO 9001:2000 نيازمنديهاي مستند سازي در

l بند ۴٫۲٫۱ ، اين استاندارد تحت عنوان ‹‹ كليات ››‌بيان مي كند كه مدارك سيستم مديريت كيفيت بايد شامل موارد ذيل باشد :

la ـ بيانيه هاي مكتوب خط مشي كيفيت و اهداف كيفيت .

lb ـ نظامنامه كيفيت .

lc ـ روش هاي اجرايي مدون مورد نياز اين استاندارد .

ld ـ مدارك مورد نياز سازمان براي اطمينان از برنامه ريزي ، اجرا و كنترل اثر بخش فرآيندهاي آن .

le   ـ سوابق مورد نياز اين استاندارد .

l يادآوري : ميزان و گستره مستندات بستگي به عوامل ذيل دارد

ـ اندازه سازمان و نوع فعاليتهاي آن .

ـ پيچيدگي و تعامل فرآيندها .

ـ‌ شايستگي كاركنان .