لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مسجد جامع بروجرد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مسجد جامع بروجرد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مسجد جامع بروجرد

nعناوين بخشهاي مختلف پروژه

n

nبخش اول :  نگاهي اجمالي به استان لرستان وشهرستان بروجرد

nبخش دوم  :  بررسي خصوصيات اقليمي استان وشهرستان بروجرد

nو وضعيت اجتماعي آن

nبخش سوم  :  ميراث فرهنگي وآثارتاريخي بروجرد

nبخش چهارم  : معرفي بنا

nبخش پنجم   : مرمت

nبخش ششم   : نقشه ها

اسلاید ۲ :

مسجد جامع بروجرد

n

nبخش اول  :

n

nنگاهي اجمالي به استان لرستان وشهرستان بروجرد

nجغرافياي سياسي وموقعيت جغرافيايي  اجتماعي

n( 1 ـ ۱ )   موقعيت عمومي استان لرستان

n( 1 ـ ۲ )  موقعيت شهرستان بروجرد

n ( 1 ـ ۳ ) جغرافياي تار يخي استان و  وجه تسميه بروجردوبانيان آن

n( 1 ـ ۴) وضعيت اقتصادي

n( 1 ـ ۵)انديشمندان بروجرد

اسلاید ۳ :

مسجد جامع بروجرد

nجغرافياي سياسي وموقعيت جغرافيايي

n( 1 ـ ۱ )   موقعيت عمومي استان لرستان

nاستان لرستان درغرب ايران ودربخش كوهستاني سلسله جبال زاگرس بااشغال ۷۴/۱ درصديعني يك پنجاه وهفتم ازسطح كل كشوربامساحتي بالغ بر ۲/۲۸۸۰۳ كيلومترمربع درمقام سيزدهم ازنظرمساحت قراردارد.اين استان ازجانب شمال به استان مركزي وهمدان ، ازغرب به استان ايلام ، ازجنوب به استان خوزستان وازشرق به استان اصفهان محدوداست .

nاستان داراي موقعيتي به شرح زيراست :

طول جغرافيايي استان بين ۴۶ درجه و۵۱ دقيقه و۵۰ درجه و۳ دقيقه ازنصف النهارگرينويچ مي باشد. بيشترين طول استان ازغرب به شرق است ومسافتي بالغ بر۴/۳۳۸ كيلومتروحداكثرعرض آن ازشمال به جنوب حدود ۶ /۲۰۱ كيلومتراست. جنوبي ترين قسمت آن درعرض ۳۴ درجه و۲۲ دقيقه وشمالي ترين قسمت آن داراي عرض ۳۵ درجه و۳۷ دقيقه است.

اسلاید ۴ :

مسجد جامع بروجرد

n( 1 ـ ۲ )  موقعيت شهرستان  بروجرد

nاين شهرستان درقسمت شمالي استان لرستان واقع شده است وبا  ۳۰  كيلومترمربع مساحت ، ۲/۹ درصدازسطح كل استان رااشغال نموده است . ازنظرطول وعرض جغرافيايي ،  اين شهرستان در۴۸ درجه و۴۰ دقيقه طول شرقي و۳۳ درجه و۵۴ دقيقه عرض شمالي واقع گرديده است .

nشهرستان بروجردازشمال به ملايرازاستان همدان ، ازجنوب به اليگودرزوخرم آباد ، ازغرب به خرم آبادوازشرق به اراك ازاستان مركزي محدودمي گردد . بروجردازلحاظ كشوري جمعا داراي ۲ نقطه شهري به نامهاي بروجرد ـ اشترينان مي باشد.

nب)  جمعيت :

nبراساس سرشماري سال ۱۳۷۵ حدود ۶/۲درصد کل جمعيت کشور در استان لرستان زندگي مي کنند.و تراکم نسبي در اين استان ۵/۵۶در هر کيلو متر مربع است وجمعيت استان طبق آمار سال ۱۳۷۵ حدود ۱۵۸۴۰۰۰نفر مي باشد.

n طبق سرشماري نفوس ومسكن سال ۱۳۷۵ جمعيت شهرستان بروجرد  ۳۱۶۰۱۴ نفراست .

n

اسلاید ۵ :

مسجد جامع بروجرد

nاين شهرناحيه ايست كوهستاني كه درقسمت غربي آن كوههايي قرارگرفته ازشمال غرب به جنوب شرق كشيده شده وآنها عبارتنداز :

n 1 .      گرو به ارتفاع ۳۶۲۷ متر

n2.       اشترانكوه به ارتفاع ۴۳۲۸ متر

n 3.      سفيدكوه كه ارتفاع آن فوق ۴۰۰۰ متراست .

nارتفاع بروجردازسطح دريا درحدود۱۵۴۰  متراست وهرقدربه سمت جنوب پيش مي رود از    ارتفاع كاسته مي شود بطوريكه درسيلاخورارتفاع به ۱۱۸۰ مترمي رسد .

nجهت قبله بروجرد : ۳۴ درجه و ۱۱ دقيقه و ۳۰ ثانيه

n ( 1 ـ ۳ )  وجه تسميه بروجردوبانيان آن

nاستادسعيدنفيسي دراين موردمي نويسدكه بروجرددراصل بروگرد بوده است. ازاين نوع آباديهاكه درآخرنام آنهاكلمه“ گرد“ آمده بسياراست مثل دستگرد ، داراب گردكه اين كلمه معني ساختن وبنيادنهادن رادارد.

nكلمه “برو“ دراول نام بروجردنيزازريشه بروباربه معني ميوه آمده است مثل برومند. پس بروگردبه معني ساخت ياآبادي است كه درآن ميوه وباروبربوده باشد.

nبه قول سعيدنفيسي آباديهايي كه درآخرنام آنهاكلمه گردآمده ، دردوره ي ساسانيان ساخته شده اندوبه قولي باني آن فيروزساساني بوده است. نخستين كتابي كه پس ازظهوراسلام ازبروجردنام مي برد “ مسالك الممالك اصطخري “ است. حكيم الملك محمدتقي خان نيزازحصاروخندق وپنج دروازه شهردرنوشته هاي خوديادمي كند. اوساخت عمارت حاكم نشين شهررامنصوب به محمدتقي ميرزاي حسام السلطنه مي خواندوازباغ شاه دردامنه   تپه اي درشهربخوبي يادمي كندومي نويسد : « . . . درفصل بهارمي توان گفت كه بروجردباصفاترين اغلب شهرهاي ايران است وازاين جهت آن را دارالسرور ناميده اند. »

اسلاید ۶ :

مسجد جامع بروجرد

nجغرافياي تاريخي لرستان

n

nاقوام مهاجر، در هزاره سوم و چهارم پيش از ميلاد در كوهساران زاگرس اسكان يافتند و سرانجام، سرزمين بين‌النهرين (ميان دو رود) را تصرف كردند. نام طايفه‌هايي كه در زاگرس سكونت داشتند، در آٍثار برجاي مانده از سارگن پادشاه مقتدر اكد (دو هزار و بيست و هشت تا دو هزار و سي قبل از  ميلاد) آمده است. به استناد كتيبه‌هاي بابلي، آشوري و ايلامي، ساكنان دامنه‌هاي كوهساران زاگرس طايفه‌هايي مانند لولوبي، مانايي، كاسي، گوتي، نايدي، آمادا و پارسوا بوده‌اند. تاريخ‌نگاران، در آريايي بودن لولوبي‌ها و مانايي‌ها ترديد دارند؛ اما شواهد تاريخي نشان مي‌دهند، كاسي‌ها در سال هزار و ششصد قبل از ميلاد در لرستان كنوني مي‌زيستند و حكومت آنها از شمال و شرق لرستان تا اطراف همدان توسعه داشت. اين قوم، در هزاره دوم پيش از ميلاد در بابل نفوذ كردند، از حمورابي شكست خوردند؛ اما عاقبت در بابل مستقر شدند و دومين سلسله شاهان بابل را تأسيس كردند. انقراض كاسيان در هزاره دوم پيش از ميلاد، با يورش دولت مقتدر ايلام صورت گرفت. در نتيجه، كاسي‌ها به زاگرس عقب نشستند و خراجگزار ايلام شدند و آنها در برابر توسعه‌طلبي آشوري‌ها، در مناطق شرقي، مانند سدي مقاومت كردند. قدرت اين قوم كوه‌نشين به حدي رسيد كه شاهان سلسله هخامنشي هنگامي كه از فارس به شوش يا از بابل به اكباتان مي‌گذشتند، هديه‌هايي براي ايلات كوهستاني بين راه مي‌فرستادند تا مسير آنها را امن نگاه دارند. در دوره‌هاي بعدي ساكنان اين نواحي به ‌طور موقت مغلوب اسكندر مقدوني شدند. در دوره ساسانيان، پشتكوه و پيشكوه را شخصي از خاندان معروف هرمزان اداره مي‌كرد. آخرين فرمانرواي اين خاندان، همان هرمزان بود كه به اسارت سپاهيان عرب درآمد. عرب‌ها در سال شانزده هجري قمري پس از فتح حلوان، نواحي

اسلاید ۷ :

مسجد جامع بروجرد

nشمالي لرستان را گرفتند و در سال بيست و يك هجري قمري، نهاوند و قسمت جنوبي لرستان را نيز به تصرف خود درآوردند. در سال بيست‌ودو هجري قمري، هنگامي كه «عمر» سرزمين‌هاي گرفتهشده را در ميان لشكريان  كوفه و بصره تقسيم  مي‌كرد،  لرستان ضميمه حوزه كوفه شد و  از  آن پس جزو

nايالت جبال (عراق عجم) درآمد و تا ميانه سده چهارم هجري، حكمران اين منطقه يا از بغداد يا از كوفه تعيين مي‌شد. در همين قرن، حسنويه  كرد  اين منطقه را به تصرف خود درآورد.  و خاندان او تا سال

n پانصد هجري  قمري بر لرستان تسلط داشتند.مقارن استيلاي مغول  بر ايران، لرستان به دو قسمت لر بزرگ و لر  كوچك تقسيم شد. هر يك از اين دو قسمت از پيش از استيلاي مغول تا مدت زماني پس از انقراض ايلخانان، امراي نيمه مستقل داشتند. اتابكان لر بزرگ اصلاً  از كردان شام بودند كه از حدود نيمه قرن ششم هجري از راه آذربايجان رهسپار ايران شدند و در حدود اشترانكوه و جلگه‌هاي شمالي آن اسكان گزيدند پايتخت اتابكان لرستان در شهر ايذج(مال امير) بود. خرابه‌هاي فراواني از آن دوره باقي مانده كه بيشتر آنها به دوره ساسانيان مربوط است و هنوز در اين محل ديده مي‌شوند. اتابكان لر بزرگ تا نيمه اول قرن نهم هجري حكومت  كردند (پانصد – هشتصد و بيست و هفت هجري قمري) و آخرين آنها كه غياث‌الدين كاووس نام داشت، به دست سلطان ابراهيم‌بن شاهرخ تيموري بر افتاد و سلسله  او منقرض شد.اما اتابكان لر كوچك (پانصد وهشتاد- هزار وشش هـ.ق) كه چندين امير معتبر داشتند و حكومتشان نيز طولاني‌تر بود، هيچ وقت اهميت و اعتبار لر بزرگ را پيدا نكردند. اتابكان لر كوچك موقعيت خود را تا زمان صفويه حفظ كردند و حتي حكومت خود را تا غرب كوه‌هاي پشتكوه توسعه دادند. آخرين فرد اين سلسله شاهوري نام داشت كه در سال هزار و شش  هجري قمري به فرمان شاه عباس اول كشته شد و سلسله او نيز بر افتاد بدين گونه حكومت لرستان به حسين نامي محول شد و خاندان اين والي تا اوايل روي كار آمدن سلسله قاجار، بر لرستان حكومت كردند. از آن پس حكومت پشتكوه را گاه حكام بروجرد و زماني حكام شوشتري به عهده داشته‌اند

اسلاید ۸ :

nوضعيت اقتصادي مردم بروجرد

nشهرهايي است که هميشه داد و ستد در گذرهاي بازار آن از رونق ويژه اي برخوردار بوده است.  مسگري ، جاجيم بافي گليم بافي ، صابون پزي ، صنايع دستي ورشو و … از پرآوازه ترين توليدات محلي بروجرد محسوب ميشوند. ورشو سازي شاخص ترين صنايع دستي بروجرد است که امروزه کمتر بدان توجه ميشود و ضرورت يک برنامه تعليم و ترويج گسترده را مي طلبد. آبخوري ، سيني و فنجان ،

nسماور و … از توليدات متنوع ورشويي هستند که هم اکنون نيز در بروجرد عرضه ميشوند. 

اسلاید ۹ :

nدر شهرستان بروجرد تا پايان سال ۱۳۸۱ ، بيش از ۳۱۱ واحد صنعتي به مرحله توليد رسيده اند که تعداد  ۶۴۵۸ نفر در اين واحد ها مشغول به کار هستند. وضعيت بروجرد نسبت به استان از لحاظ واحدهاي فعال استان ۳۱٫۵ % ، از نظر سرمايه گذاري ۴۰ % و از نظر اشتغال ۳۰٫۶ % ميباشد. ليست واحدهاي بزرگ  :

اسلاید ۱۰ :

        انديشمندان بروجرد :

          شهر بروجرد در طي تاريخ كهن خود , انديشمنداني را در دامان خود پرورانده است كه “سيد بحرالعلوم” (سيد محمد مهدي ‌بن‌سيد‌مرتضي بحرالعلوم) و ” آيت اله العظمي سيد حسين طباطبايي بروجردي” از آن دسته‌اند كه هميشه مايه افتخار جهان اسلام بوده‌اند. از انديشمندان و هنرمندان معاصر بروجرد ميتوان به دكتر سيدجعفر شهيدي, دكتر عبدالحسين زرينكوب, استاد عبدالمحمد آيتي,لوريس چکناوريان، روانشاد مهرداد اوستا و خوشنويس معاصر جواد بختياري اشاره كرد. آرامگاه محمدباقر صامت , يكي از چند شاعر معاصر بروجردي نيز در پارك صامتيه واقع است.

n

nمرجع شيعيان جهان حضرت آيت الله العظمي بروجردي (ره )

nاز بزرگترين مفاخر ، بزرگان و فقيهان شهرستان بروجرد ، حضرت آيت الله العظمي بروجردي است . كه از هر گونه توضيح و تفسيري بي نياز مي باشد و نوشته هايي از اين دست تنها چون سايه هايي است در حواشي بي كرانكي آفتاب .

nدكتر سيد جعفر شهيدي

nاستاد دكتر شهيدي كه در شمار افتخارات فرهنگي و علمي كشور جاي دارد ، از جمله فرزانگان بروجرد است . او سالها در نجف اشرف و قم به فقه و اصول پرداخته ، تا مرحلة اجتهاد پيش رفت سپس مراتب دانشگاهي  را پشت  سر نهاد و  تاكنون  حدود  ۲۵  سال  است   كه

nرياست مؤسسه لغتنامه دهخدا را به عهده دارد.