لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مطالعات راهبردی مدیریت و بازاریابی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مطالعات راهبردی مدیریت و بازاریابی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هفت عامل چشمگیر در شکل دهی سازمان

.۱عضویت

.۲مرزهای باز

.۳فعالیت های داوطلبانه

.۴هویت

.۵فرهنگ مشترک

.۶نیروی گروهی

.۷مسئولیت مشترک

اسلاید ۲ :

شش عامل در آفرینش جامعه سازمانی

.۱ساختار تراز حکومتی؛ ساختار رسمی / مسئولیت های مشخص

.۲روش ها و انضباط مشترک

.۳ارتباط چندگانه چندسویی؛ مردم سالاری

.۴یکپارچگی سازمان

.۵ارتباط های مرزشکن

.۶هویت مشترک؛ سرنوشت مشترک

اسلاید ۳ :

انتخاب استراتژی تغییر اساسی

.۱تصمیم اگاهانه برای کسب دانش همیشگی

.۲وزن یکسان کار و کسب دانش

.۳ساخت دیدگاه های ذهنی الهام یافته

.۴آینده نگری سازگار و دقیق

اسلاید ۴ :

ضرورت تغییر

.۱ بازاریابی تها جمی رقبا

.۲ مقاومت مصرف کنندگان

.۳ فقدان ظرفیت سازمانی

.۴ ناهماهنگی فلسفه مدیریت

اسلاید ۵ :

 سوال های اساسی تغییر

.۱چگونه حاکمیت بین مدیران قابل توزیع است؟

.۲سیاست ها و استراتژی ها چیست؟

.۳اثرات تغییرات ساختاری بر مد یریت چیست؟

.۴پنج سال آینده تصویر شرکت کجاست؟

.۵چه مواردی در حل تغییر سریع هستند؟

.۶تشخیص بیماری های سازمان چطور است؟

اسلاید ۶ :

مشخصات سازمان کمال جو

.۱تصویر روشن از عملکرد مطلوب سازمان برای کارکنان ومدیران

.۲واقف کردن مدیران و کارکنان به اهمیت عنصر یاد گیری و کار

.۳سیستم پاداش مشوق هنجارهاست

.۴مرور مداوم عملکرد و توسعه روشها

.۵سیستم های بازخورد جریان اطاعات را بر قرار می کند

.۶عملکرد خوب و بد قابل سنجش و اندازه گیری است

.۷تحقق اهداف در ذهن کارکنان و مدیران نهادینه شده است

.۸دانش ها و آموزش ها مرتبط و مداوم است

اسلاید ۷ :

رهبری تغییر بر اساس تصور ذهنی

.۱ایجاد تصور ذهنی

.۲انتقا ل تصور به دیگران

.۳ایجاد تعهد مورد نیاز در نیروی کار

.۴سازماندهی عوامل در جهت تولید

اسلاید ۸ :

فرآیند ایجاد تصور ذهنی

.۱تشکیل جلسات جهت تعین رسالت ، روابط ، آینده

.۲ایجاد اشتراک ذهنی بین مدیران

.۳توجه به گروه های کاری

.۴انتقال تصور ذهنی

اسلاید ۹ :

فرآیند تغییر در سازمان کمال جو

.۱رهاسازی فرد از اعتقادات کاری و نگرش و دانش سازمانی موجود

.۲آموزش ایده ها و نگرش های جدید برای تحقق رفتار سازمانی دلخواه

.۳تعمیق آموزش برای درونی کردن ارزش ها و نگرش های جدید

.۴حالت یا وضع موجود سازمان

.۵حالت انتقال

.۶حالت تغییر یافته

اسلاید ۱۰ :

مدیران عالی با رفتار خود روند

تغییر استراتژی را حمایت کنند:

.۱تعهد شخصی مدیران

.۲توجیه مدیران میانی

.۳پاداش به رفتار سازمانی توام با یادگیری

.۴مدیریت اطلاعات و کسب بازخورد

.۵ برنامه ریزی استراتژیک

.۶آموزش و کار آموزی