لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت معماری معاصر غرب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت معماری معاصر غرب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مفهوم ارگانیک

لغت ارگانیک در لغت نامه ها به عناوین مختلف ترجمه شده است. كه عبارتنداز:عالی،بدست آمده از سازوارهای زنده،وابسته به اندام،تن مایه و…اثر ارگانیک به اثری گفته میشود که مانند گیاه وموجودی زنده کاملا به صورتی پویا درجهات مختلفی رشد کرده باشدوهیچ عاملی به جزنیروهای حیاتی مانع رشدآن نشده باشد. نمونه این آثار کلیه پدیده هاوموجودات طبیعی مختلف عالم است.انسان به عنوان نماینده خدا درروی زمین بادرک اصول پویاوحیاتی عالم طبیعت خود دست به آفرینش میزند،آفرینش ارگانیک كه نمونه های این نوع شکل گیری در تاریخ معماری کشورمان نیز فراوان است از آنجمله میتوان به شهرسازی کاملا ارگانیک وانسانی بافتهای قدیمی (نمونه بارزآن ارگ بم)معماری طبیعی واقلیمی ایرانی استفاده از مصالح متناسب با اقلیم وبسیاری از موارد دیگر نام برد.

اسلاید ۲ :

تاریخچه معماری ارگانیک

بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد.رمانتیسم یک جنبش فلسفی هنری وادبی در اواخرقرن ۱۸و۱۹ میلادی در شمال غربی اروپا بود که به سایر نقاط اروپا و آمریکا سرایت کرد.این جنبش واکنشی در مقابل خردگرایی عقل مدرن بود.رمانتیکها همانند پیروان تفکر کلاسیک به ذهن انسان اعتقاد داشتند که بیشتر درمورد احساس وعواطف بود،به همین دلیل اکثر فلاسف رمانتیک شاعر بودند وبه تجلیل ازطبیعت،عواطف وتخیل می پرداختند که به مبانی علوم اثباتی مانند فیزیک وریاضی و منطق معتقد بودند.درآثار رمانتیک بر انگیختن احساس وعواطف،ایجاد ابهام وتوهم ومناظر تماشایی طبیعت مورد توجه است.به همین دلیل رمانتیک درپی تحسین طبیعت است برخلاف کلاسیک که به دنبال سلطه برطبیعت است.فریدریش ویلهم شیلینگ که یکی از بنیانگذاران فلسفه رمانتیک محسوب میشود معتقد بود که طبیعت جزئی از خود انسان است وبین انسان وطبیعت جدائی نیست دراین سبک معماری هنرمند میبایست ترکیبی میساخت که به موازات طبیعت باشد وپروسه حیات ورشدوتوسعه را به صورت انتزاعی نشان دهد.

اسلاید ۳ :

مبانی نظری معماری ارگانیک

    چيزي به عنوان يک مبناي نظري يکدست براي مجموعه معماري ارگانيک وجود ندارد . نه سخنان پر دامنه و تا حدي پراکنده فرانک لويد رايت و نه اظهارات کم و بيش دقيق تر هوکو هرينگ و نه اظهار عقيده هاي گاه و بيگاه هانس شارون و آلوار آلتو ، هيچ کدام را نمي توان جندان مفيد دانست . معهذا سه اصل زير يک طرح کلي ساده را ارايه ميدهد :

 

۱:  طبيعت به عنوان الگو : در نوعي گريز رمانتيک از شهرهاي بزرگ و تمدن فني ، ادعا اين بود که طبيعت و قوانين آن تنها راهنما و آموزگار است .

۲:  فرد گرايي : در فلسفه اي که گرايشهاي روشنگري را مورد شک قرار ميدهد ،به کمک واسطه هاي  روانشناختي ،خود مختاري فردي و شخصيت مستقل فردي ترغيب مي شود .

۳:  ملي گرايي : همبستگي با کشور ، فرهنگ ، مذهب و سنتهاي خود که در کنار بينش جهان وطني جنبش فرد گرايي قرار گرفته است .

اسلاید ۴ :

        از اين اصول سه صفت و خاصيت اساسی معماری ارگانيک بيرون کشيده می شود:

     ۱-  ساختمان به مثابه يک عنصر طبيعی : اين به آن معنا است که ساختمانهای ارگانيک بر خلاف عقايد لوکوربوزيه همچون پروانه های سبکبالی نيستند که بر فراز مرغزاری در پرواز باشند , بلکه يک جزء کامل , محکم و فروتن از محيطی را تشکيل می دهند که از آن روئيده می شوند , و نيز به اين معنا که از اين پس نه تنها رنگ سفيد که منطقی و خنثی است و چيزی بيش از برخی تجربه های حجمی  را ارائه نمی دهد, بلکه حتی رنگهای اصلی که مکتب د استيل ارائه می کرد نيز ديگر استفاده نمی شوند . اما در عوض تمامی طيف گرم و رنگينی که با محيط هماهنگی دارد به کار برده می شود , اين موضوع همچنين به معنای کاربرد کمتر مواد و مصالح مصنوعی مانند شيشه و آهن و استفاده بيشتر از مصالح طبيعی مانند سنگ , چوب , آجر , مصالح بنايی و بتن –در موارد لزوم –است , در حالتی که هر يک به صورت مرئی و نمايان به کار برده شوند تا بتوانند بر استقلال و فرديت خود تاکيد کنند ؛ در نهايت يعنی يک بيان معماری که به طور متعصبانه , نه تحت تسلط هندسه قائم الزاويه , که بسيار فارغ تر و دارای وازگانی غنی تر باشد .

اسلاید ۵ :

       ۲- ساختمان به مثابه يک عنصر مشخص :  هر فعاليت معماری , در برنامه ای که دارد , در شرايط اقتصادی حاکم بر آن , در شرايط مکانی و فردی اش و در رابطه با نياز های روانشناختی صاحب و استفاده کننده اش , وضعيتی منحصر به فرد دارد و بنا براين در طراحی ساختمان تمامی جنبه ها بايد در نظر گرفته شوند . به اين ترتيب اين پيش فرض خردگرايانه که نيازهای اساسی نوع بشر همه متساويند , نفی می شود . نکته حايز اهميت اجزای احساسی اند که در موارد مختلف , تفاوت می کنند . موضوع استاندارد نيز که با پديد آمدن صنعت مطرح شده است به همان درجه مورد نفی قرار می گيرد . اما آنچه مورد اهميت است رعايت جنبه های انسانی در استفاده از ماشين است , با توجه به اين معنا که جنبه های انسانی متنوع و انفرادی هستند . معماری ارگانيک در شيفتگی به تکنولوزی ,همپا و همراه خرد گرايی نيست .

اسلاید ۶ :

 ۳- ساختمان به عنوان يک عنصر سنتی : هر خانه بايد شخصيت ويزه خود را به دست آورد و نه تنها از طريق نقشه ساختمانی , محيط و شخصيت فردی که برای او ساخته شده است , بلکه در رابطه با کشوری که در آنجا بنا می شود و بر اساس سنتهايی که در آنها ريشه دارد . اين موضوع بايستی که در انتخاب نوع مصالح , روش ساختمانی و بيان و زبان طراحی تجلی يابد .

اسلاید ۷ :

فرانک فرنس

فرانک فرنس که استاد سالیوان محسوب میشد وسالیوان برای مدتی دردفترکاراوکارمیکردبیشتر تحت تاثیر سبک نئوگوتیک بود. وي از جمله كساني بود كه فلسفه رمانتيك را از ادبيات به معماري كشاند.به اعتقاد فرنس براساس نظریه ارگانیک همه فرمهای طبیعی پویا هستند ونیروها وفشارهائی که درساختار یک حیوان دخیل هستند کشش ماهیچه هاومفاصل هنگامی که موجود حرکت میکند طرح رشدوگسترش که درفرم گیاهان وصدفها دیده میشودتصویری ازیک شکل زنده است.اگریک کار هنری بخواهدبیان کننده باشدبایدبه صورت ارگانیک ساخته شود.آنها باید دریک سیستم پویا وشکل پذیر دریکدیگر ادغام شده باشند.

اسلاید ۸ :

لوئی سالیوان

ازپایه گذاران مکتب شیکاگوومعماری مدرن درآمریکا بود.وی اعتقاد بسیار زیادبه فرمهای طبیعی وسبک ارگانیک داشت. سالیوان به روشی معتقدبودکه مشابه پروسه بوجود آوردن درطبیعت بود.اوبرای اولین بار اصطلاح فرم تابع عملکرد را بیان نمودوچنین عنوان کردکه بعد ازمشاهده مستمرپروسه طبیعی به این نتیجه رسیدم که فرم تابع عملکرداست.سالیوان درمورد مصالح میگوید:سنگ وملات در ساختمان ارگانیک زنده میشود.                                                      

اسلاید ۹ :

فرانک لوید رایت

فرانک لويد رايت , يک آمريکايی بريتانيايی تبار , به مدت دو سال در دانشگاه ويسکانسين تحصيل مهندسی کرد ه و برای مدت کوتاهی در کارگاه جوزف ليمن سيلزبی , کسی که وی را با اصول سبک شينگل آشنا کرد , کار کرده بود , علاوه بر اين آموزش رسمی محدود و اندک , برای نخستين بار عشق به مناطق روستایي , تحت تاثير مزرعه پدربزرگش در اسپرينگ گرين  در ويسکانسين در وی پديد آمده بود .

اسلاید ۱۰ :

   وی در سال ۱۸۸۸ به کارگاه لوييس هنری ساليوان و دانکمار آدلر پيوست و تا سال ۱۸۹۳ در آنجا بود و به طراحی ساختمانهای مسکونی اشتغال داشت . طی اين دوران مقداری از اصول ساليوان را که او را استاد گرامی می ناميد , يعنی فلسفه بی تکلف و ساده پدران بنيانگذار آمريکا , فردگرايی شديدا مورد تاکيد هنری ديويد ثورو و طبيعت گرايی تامس جفرسون و آثار معماران ساحل شرقی آمريکا , مانندهنری هابسون ريچاردسون و بروس پرايس و چارلز فولن مک کيم و ويليام راترفورد ميد و استنفورد وايت را جذب کرد . به اين موارد بايد سه تاثير مهم ديگر را نيز اضافه کرد :