لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی (رشته علوم تربیتی) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی (رشته علوم تربیتی) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فصل دوم : تعريف سازمان  

n

nسازمان عبارت است از هماهنگي معقول تعدادي از افراد كه براي تحقق هدف يا منظور مشتركي از طريق تقسيم وظايف و برقراري روابط منظم و منطقي به طور مستمر فعاليت مي كنند.

اسلاید ۲ :

عناصر و ويژگيهاي مشترك سازمانها

n1- سازمانها هدف دارند .يعني براي دستيابي به هدفها و مقاصد معيني به وجود آمده اند .

n2- سازمانها از تركيب اجتماعي افرادي كه به طور گروهي كار ميكنند تشكيل مي شوند .

n3- فعاليت سازمانها استمرار زماني دارند .

n4- سازمانها . فعاليت خود را از طريق تفكيك وظايف . از روي برنامه . و با استفاده از دانش و فن و ابزار انجام مي دهند .

n5-سازمانها با واحدهاي يكپارچه و يگانه اي از فعاليت منظم و ساختمند هستند و كار و فعاليت خودرا به طور عقلايي و منطقي هماهنگ و هدايت مي كنند .

اسلاید ۳ :

انواع سازمانها

nمبناي ويژگيهاي گوناگوني كه سازمانها دارند انواع طبقه بندي امكان پذير است .

n برحسب اندازه ( كوچك يا بزرگ)

nنوع مالكيت ( دولتي يا خصوصي )

nملاك عضويت ( داوطلبانه . استخدامي يا اجباري )

nاهداف و وظايف اجتماعي ( آموزشي . ديني . سياسي يا اقتصادي )

n

اسلاید ۴ :

انواع سازمان

n1- سازمانهاي مشترك المنافع – كه به اصل و عموم اقتصادي خود نفع مي رسانند مثل اتحاديه ها ،باشگاهها، احزاب سياسي ، انجمنهاي حرفه اي ، تعاوني ها

n2- سازمانهاي تجاري كه در اصل به مالكان و مديران خود بهره مي رسانند ( نظير كارخانه هاي صنعتي ، فروشگاهها ، بانكها و هتلها)

n

n

اسلاید ۵ :

انواع سازمانها

n3- سازمانهاي خدماتي كه در درجه نخست به مراجعان خود نفع مي رسانند . ( مثل بيمارستان هاي خصوصي ، مدارس خصوصي ، بنگاههاي مددكاري اجتماعي )

n4- سازمانهاي رفاه عمومي كه به عموم مردم بهره ميرسانند ( سازمانهاي دولتي نظير وزارت دفاع ، مدارس دولتي ، سازمان پليس ، سازمان آتش نشاني ، سازمانهاي تحقيقاتي )

اسلاید ۶ :

تعريف مديريت

nمديريت عبارت است از :

n- هنر انجام دادن كار به وسيله ديگران ( فالت . ۱۹۲۴)

n-ايجاد محيطي مؤثر براي افراد كه در گروههاي رسمي سازماني فعاليت مي كنند ( كونتزواودانل . ۱۹۷۲)

n- هماهنگ سازي منافع انساني و مادي در جهت تحقق هدفها ( كاست ورزنزويگ.۱۹۷۴)

n-فراگرد تبديل اطلاعات به عمل – اين فراگرد تبديل و تغيير را تصميم گيري مي ناميم (فورستر. ۱۹۷۲)

اسلاید ۷ :

موقعيت ملاك ها

n1- فعاليت منظم و سازمان يافته

n2- هدفها

n3- روابط

n4- انجام دادن كار به وسيله ديگران

n5- تصميم گيري

اسلاید ۸ :

تجزيه فراگرد مديريت

n1- چه بايد كرد . ( تعيين هدف و برنامه )

n2- كار چگونه انجام داده خواهد شد. ( تعيين خط مشي براي رويه ها و روش ها )

n3-كار چگونه تقسيم خواهد شد . ( سازماندهي كار )

n4- چه كساني كار را انجام خواهند داد .( كارگزيني . كارآموزي و كارگماري )

n

اسلاید ۹ :

ادامه تجزيه فراگرد مديريت

n5- كار با چه وسايلي انجام خواهد شد . ( تعيين وسايل انجام دادن كار )

n6- كار چه وقت و در چه مدتي انجام داده خواهد شد . (زمانبندي كار)

n7- كار با چه كيفيتي انجام داده مي شود . ( كنترل و ارزشيابي كار )

n

اسلاید ۱۰ :

كاركردهاي مديريت

n1- برنامه ريزي : يعني روش پيش نگري و تدارك وسايل براي عمليات آينده

n2- سازماندهي : يعني تركيب و تخصيص افراد و منابع ديگر براي انجام دادن كار

n3- فرماندهي : يعني هدايت و جهت دهي افراد در انجام دادن كار

n4- هماهنگي : يعني به هم پيوستن و وحدت بخشيدن همه پوششها و فعاليتها

n5- كنترل : يعني رسيدگي به اينكه آيا كليه امور طبق مقررات و دستورات صورت مي گيرد يا نه .