لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی (رشته علوم تربیتی) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی (رشته علوم تربیتی) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

n

nسازمان عبارت است از هماهنگي معقول تعدادي از افراد كه براي تحقق هدف يا منظور مشتركي از طريق تقسيم وظايف و برقراري روابط منظم و منطقي به طور مستمر فعاليت مي كنند.

اسلاید ۲ :

انواع سازمان

n1- سازمانهاي مشترك المنافع – كه به اصل و عموم اقتصادي خود نفع مي رسانند مثل اتحاديه ها ،باشگاهها، احزاب سياسي ، انجمنهاي حرفه اي ، تعاوني ها

n2- سازمانهاي تجاري كه در اصل به مالكان و مديران خود بهره مي رسانند ( نظير كارخانه هاي صنعتي ، فروشگاهها ، بانكها و هتلها)

n

n

اسلاید ۳ :

n3- سازمانهاي خدماتي كه در درجه نخست به مراجعان خود نفع مي رسانند . ( مثل بيمارستان هاي خصوصي ، مدارس خصوصي ، بنگاههاي مددكاري اجتماعي )

n4- سازمانهاي رفاه عمومي كه به عموم مردم بهره ميرسانند ( سازمانهاي دولتي نظير وزارت دفاع ، مدارس دولتي ، سازمان پليس ، سازمان آتش نشاني ، سازمانهاي تحقيقاتي )

اسلاید ۴ :

تعريف مديريت

nمديريت عبارت است از :

n- هنر انجام دادن كار به وسيله ديگران ( فالت . ۱۹۲۴)

n-ايجاد محيطي مؤثر براي افراد كه در گروههاي رسمي سازماني فعاليت مي كنند ( كونتزواودانل . ۱۹۷۲)

n- هماهنگ سازي منافع انساني و مادي در جهت تحقق هدفها ( كاست ورزنزويگ.۱۹۷۴)

n-فراگرد تبديل اطلاعات به عمل – اين فراگرد تبديل و تغيير را تصميم گيري مي ناميم (فورستر. ۱۹۷۲)

اسلاید ۵ :

موقعيت ملاك ها

n1- فعاليت منظم و سازمان يافته

n2- هدفها

n3- روابط

n4- انجام دادن كار به وسيله ديگران

n5- تصميم گيري

اسلاید ۶ :

تجزيه فراگرد مديريت

n1- چه بايد كرد . ( تعيين هدف و برنامه )

n2- كار چگونه انجام داده خواهد شد. ( تعيين خط مشي براي رويه ها و روش ها )

n3-كار چگونه تقسيم خواهد شد . ( سازماندهي كار )

n4- چه كساني كار را انجام خواهند داد .( كارگزيني . كارآموزي و كارگماري )

n

اسلاید ۷ :

شيوه هاي مطالعه مديريت

n1- شيوه هاي سنتي

n2- شيوه هاي بررسي مورد

n3- شيوه هاي رفتاري

n4- ديدگاههاي تصميم گيري

n5- شيوه هاي مقداري يا كمي

n6- شيوه سيستم ها

اسلاید ۸ :

تعريف تصميم گيري

n-شيوه عمل خاصي براي حل مسئله يا مشكل ويژه برگزيده مي شود . ( استونر.۱۹۸۲)

n-مفهوم گزينش و حل مسئله ( يا مشكل گشايي )

n

اسلاید ۹ :

مراحل تصميم گيري

n1- تعريف و تشخيص مشكل

n2- دستيابي به راه حل ها يا شيوه هاي عمل

n3- ارزشيابي و گزينش ( اتخاذ تصميم )

n4- اجراي تصميم

اسلاید ۱۰ :

انواع تصميمات

n1-تصميمات معقول ( عبارتند از هدفها . استانداردها . روش ها . رويه ها . مقررات . خط و مشي )

n2- تصميمات غير معقول( تصميمات غير معقول تصميماتي است كه با مشكلات و مسائل غيرعادي و جديد سروكار دارند