لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مميزي داخلي كيفيت Internal Quality Audit توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مميزي داخلي كيفيت Internal Quality Audit قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

®۱- مميزي (Audit) :    فرآيند برنامه ريزي شده ، مستقل و مستند براي دستيابي به ‹‹ شواهد مميزي ›› و ارزيابي عيني آن براي تعيين ميزان اجراي ‹‹ معيارهاي مميزي››

®

®

®۲- معيارهاي مميزي (Audit Criteria): مجموعه خط مشي ها ، روشهاي اجرايي يا الزامات كه به عنوان مرجعي براي مقايسه ‹‹ شواهد مميزي ›› به كار مي روند .

®

®

®۳- شواهد مميزي(Audit Evidence) : سوابق ، بيان وافعيت ها ويا ديگر اطلاعاتي كه مربوط به معيارهاي مميزي بوده وقابليت اثباط آنها را دارد .

®

®۴- يافته هاي مميزي (Audit Findings) : نتايج ارزيابي شواهد جمع آوري شده مميزي بر مبناي مقايسه با معيار هاي مميزي .

®

®

®۵- نتايج مميزي( Audit Conclusion): نتايج نهايي مميزي كه به وسيله ‹‹ تيم مميزي›› پس از بررسي اهداف مميزي و همه يافته هاي مميزي تهيه مي شود .

®

®

®۶- تيم مميزي (Audit Team) : يك يا چند مميز كه اجراي مميزي را به عهده دارند .

®۷- دامنه مميزي( Audit Scope) : گستره ومحدوده مميزي

®

®<< دامنه مميزي شامل تعين موقعيت هاي فيزيكي، واحد هاي سازماني ،‌فعاليت ها و فرآيند ها و دوره زماني آنها مي باشد>> 

®

اسلاید ۲ :

®۵- نتايج مميزي( Audit Conclusion): نتايج نهايي مميزي كه به وسيله‹‹ تيم مميزي›› پش از بررسي اهداف مميزي و همه يافته هاي مميزي تهيه مي شود .

®۶- تيم مميزي Audit Team)) : يك يا چند مميز كه اجراي مميزي را به عهده دارند .

®۷- دامنه مميزي Audit Scope) ): گستره ومحدوده مميزي

®يادآوري : دامنه مميزي شامل تعين موقعيت هاي فيزيكي، واحد هاي سازماني ،‌فعاليت ها و فرآيند ها و دوره زماني آنها مي باشد.

®

اسلاید ۳ :

انواع مميزي

®  مميزي نوع اول     “ First Party “            ( داخلـي )

®

®

®مميزي نوع دوم    “ Second Party “       ( خارجي )

®

®

®مميزي نوع سوم      “ Third Party “         ( خارجي )

®

اسلاید ۴ :

®   مميـزي نوع اول بوسيلـه كاركنـان سازمان كه در حوزه مورد مميزي , مسئـوليت مستقيم ندارند ( ولي ترجيحاً با كاركنان مربوطه همكاري دارند ) صورت

     مي پذيرد.

®

®

®برنامه مميزي بايستي متنـاسب با وضعيت و اهميت فعاليت هاي مورد مميزي و نتايج مميزي هاي قبلي باشد .

اسلاید ۵ :

®     مميزي نوع دوم , توسط مشتري ( يا به نمايندگي از  طرف وي , توسط موسسـات و يـا افـراد ذيصـلاح در امـور بازرسـي و مميـزي ) به منظور تعيين ميزان توانمندي سازمان در مـورد عرضه محصولات يا خدمات  صورت مي پذيرد.

®

اسلاید ۶ :

®مميـزي نوع سـوم توسـط موسسات ذيصلاح صـادر كننده گواهيـنامه ياCertification body بمنظور صدور گواهينامه صورت ميپذيرد.

®

اسلاید ۷ :

®اجراي مطلوب مميزي هاي سيستم مديريت كيفيت ، مستلزم آگاهي كامل طرفين مميزي و انجام مسئوليتها توسط ايشان مي باشد .

®

®طرفين مميزي : مديريت سازمان , مميز , مميزي شونده

® مسئوليت هاي مديريت سازمان : 

®– تعيين نيازها، دامنه و اهداف مميزي

®– تعيين سرمميز توانمند و مستقل

®– اطلاع به مميزي شونده

®

اسلاید ۸ :

®مديريت كامل كليه مراحل مميزي

®

®– همكاري در انتخاب ساير اعضاء تيم مميزي

®

®– برنامه ريزي و آماده سازي مميزي

®

®– تعيين مسئوليت هاي تيم مميزي و كنترل آن

 

®– نمايندگي تيم مميزي در مراحل مميزي , جلسات افتتاحيه و اختتاميه و تهيه و ارائه گزارش رسمي مميزي 

اسلاید ۹ :

®– همكاري كامل با سرمميز

®

®– رعايت استانداردها و الزامات مميزي مربوطه

®

®– بررسي وتحقيق درمورد الزامات تعريف شده سيستم در محدوده مميزي

®– ثبت كليه مشاهدات عيني

®

®– گردآوري، تدوين و تحليل شواهد مربوطه و بلافاصله ارائه گزارش عدم تطابق ها

®

اسلاید ۱۰ :

®– همكاري با مميزان براي انجام مميزي موثر

®

®– تامين تسهيلات ضروري و امكان دسترسي تيم مميزي به سوابق ، مدارك و منابع لازم براي مميزي

®

®– آگاه و هماهنگ نمودن  كاركنان ذيربط در مورد مميزي

®– تعيين فرد (افراد) راهنما  , درصورت لزوم

®– بررسي يافته هاي مميزي و انجام اقدامات اصلاحي براي عدم تطابق ها