لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مهارتهاي رواني در وزنه برداري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مهارتهاي رواني در وزنه برداري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

nفعا ليت دستگاه عصبي انسان كه ميزان آن ممكن است از خواب عميق تا آشفتگي شديد متفاوت باشد و سطح بهينه ايي از انگيختگي وجود دارد كه ورزشكار در آن سطح بهترين اجراي خود را ارايه مي دهد.

اسلاید ۲ :

pافزايش يا كاهش سطح روان شناختي فرد با كمك احساسات ،هيجان ها يا واكنش هاي بدني نشان داده شده و از طريق سنجش هاي مركزي مانند فعاليت مغز يا ارزيابي هاي پيزاموني مانند ضربان قلب ،تنفس و عرق ريزي اندازه گيري مي شود.

 

اسلاید ۳ :

pاين سطح در بين افراد و تا حد زيادي در بين افراد و تا حد زيادي در بين ورزش ها نيز تفاوت دارد.

pورزش هايي كه به حركت هاي دشوار بدني وابسته اند به انگيختگي بيشتري نيازمندند.

pورزش هاي كه به تصميم گيري و ظرافت عمل وابسته اند،انگيختگي كمتري طلب مي كنند.

 

اسلاید ۴ :

pفرضيه ايي كه بهتر شدن عملكرد را با كمك افزايش انگيختگي و بدتر شدن آن را با افزايش بيش از حد انگيختگي توضيح مي دهد.

اسلاید ۵ :

pبر اساس اين قانون براي اجراي خوب يك تكليف حد مطلوبي از تحريك وجود دارد.

nتكليف هاي ساده با تحريك زياد بهتر اجرا مي شود.

nتكليف هاي پيچيده با تحريك كم بهتر اجرا مي شود.

n

n

n

n

n

اسلاید ۶ :

عوامل موثر بر افزايش يا كاهش انگيختگي

pموقعيت محيطي

nسطح رقابت

nتماشاگران

 

pترس يا نگراني

pبي علاقه گي

pملال و نارحتي

اسلاید ۷ :

pتمايل فرد به سوي پاداش هاي دروني يا بيروني است كه وي را به شيوه اي كاملاً موثر به شركت در فعاليتي تحريك ميكند.

اسلاید ۸ :

انواع انگيزش

pانگيزش دروني

nبراي لذت بردن

nكسب رضايت دروني

nاحساس كفايت

pانگيزش بيروني

nپاداش

nشهرت

nپول

اسلاید ۹ :

pانگيزش دروني

nبراي لذت بردن

nكسب رضايت دروني

nاحساس كفايت

pانگيزش بيروني

nپاداش

nشهرت

nپول

اسلاید ۱۰ :

pنظامي براي طبقه بندي انگيزش به جنبه هاي شناختي،اجتماعي و پيشرفت فردي است.

nانگيزش پيشرفت    Achievement Motivation

nانگيزش شايستگي Competence Motivation

nانگيزش مشوق   Intrinsic Motivation