لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مهارتهاي پيشگيري از ايدزوبيماريهاي آموزشي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مهارتهاي پيشگيري از ايدزوبيماريهاي آموزشي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدزوبيماريهاي آموزشي

اسلاید ۲ :

متغيرها

oبرخي از عوامل يا صفات پديده ها كه براي اندازه گيري آنها را «متغير » مي ناميم داراي ماهيت كمي هستند مثل وزن ، قد ، تعداد تخت ، دفعات مراجعه كه ممكن است به صورت گسسته باشند (تعداد تخت، دفعات مراجعه ، تعداد كارمندان، ضربان نبض و…) و يا پيوسته ( وزن ، قد ، درجه حرارت وكه در آنها اعداد اعشاري معني واقعي دارد ). برخي ديگر از متغيرها ماهيت كيفي دارند مثل شغل ، بيماري ، رضايت بيمار ، علاقمندي به كار ، جنسيت وكه اين متغيرها نيز ممكن است اسمي باشند.( شغل  : كارمند ، كشاورز ، پزشك و.. ) و يا رتبه اي (رضايت بيمار :  هيچ، ضعيف ، كم ، متوسط ، زياد و ( ..

 

اسلاید ۳ :

 

ويژگي عوامل و ابزار انساني و فني براي اندازه گيري متغيرها   

oنخست آنكه از روايي ( اعتبار ) برخوردار باشند .

oدوم آنكه پايايي ( اعتماد ) داشته باشند .

اسلاید ۴ :

روايي

oروش يا ابزار به كار رفته تا چه حدي قادر است خصوصيت مورد نظر را درست اندازه گيري كند

oاگر بخواهيم شيوع كم وزني هنگام تولد را در نوزادان يك زايشگاه بدانيم ، بايد همه نوزادان تولد يافته را وزن كنيم . براي اين كار مي بايست از ترازوي مخصوص توزين نوزاد و آنهم ترازوي استاندارد استفاده شود

اسلاید ۵ :

پايايي

oقابليت تكرار روش يا ابزار اندازه گيري است

oاگر روشي از پايايي برخوردار نباشد ، داده هاي گردآوري شده روايي ( اعتبار ) نيز نخواهند داشت  .

اسلاید ۶ :

انتخاب يك روش گردآوري داده ها بر اساس جنبه هاي عملي  

oدر كار گردآوري داده ها هر دو عامل يعني هم انسان (مشاهده گر ) و هم ابزار و روش اندازه گيري بايد اين دو خصوصيت مهم را دارا باشند . يعني انحراف در اندازه گيري ( تورش ) نداشته باشند .

oخصوصيات مشاهده شونده مي تواند بر مشاهده گر تأثير بگذارد

oنياز به پرسنل ، مهارت ها ، زمان ، وسايل كار و ساير تسهيلات در مقابل امكانات و تسهيلات موجود

oمقبول بودن شيوه كار براي افراد تحت مطالعه ، و از جمله عدم ايجاد نگراني ، ناراحتي و عوارض ناخواسته

oتعميم پذيري ، يعني اينكه چقدر اطلاعات گردآوري شده را مي توان براي همه شرايط و زمانها عموميت داد و از نتايج آن استفاده كرد .

اسلاید ۷ :

نمونه گيري

oچنانچه فرصت كافي باشد و يا جامعه مورد بررسي كوچك باشد ميتوان همه جامعه ( جمعيت آماري ) را تحت مطالعه قرار داد

oهمواره سرشماري امكان ندارد

oفرصت بررسي كوتاه است

oيا تعداد جمعيت يا جامعه آماري زياد و پراكنده است كه به جاي سرشماري از نمونه گيري استفاده مي كنيم تا در زمان و هزينه ها صرفه جويي شود

oمهمترين اين روشها نمونه گيري تصادفي ساده ، نمونه گيري تصادفي منظم ، نمونه گيري خوشه اي ، نمونه گيري طبقه اي ميباشد .

اسلاید ۸ :

پرسشنامه

oبراي جمع آوري داده ها معمولاً از فرمي بنام ليست كنترل گردآوري داده ها ( فهرست بازبيني ) يا پرسشنامه استفاده مي شود

oپرسشنامه بايد با دقت طراحي شود و قبل از اجراي آن به صورت آزمايشي اجرا شده و مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد

oپرسش ها به صورت بسته ، نيم بسته يا باز باشند

اسلاید ۹ :

گردآوري و تحليل داده ها (طرح كار)

oداده هاي مربوط چه چيزي گردآوري مي شود  ؟

oچرا داده ها گردآوري مي شود ؟

oداده ها چگونه گردآوري مي شود ؟

oداده ها در چه زماني گردآوري مي شود ؟

oداده ها را چه كساني گردآوري مي كنند ؟

oگردآوري داده ها به چه مواد و ابزاري نياز دارد  ؟

oداده ها چگونه توصيف و تفسير مي شوند ؟

oچه مقدار هزينه براي گردآوري داده ها و تفسير آنها لازم است  ؟

oداده ها چگونه گزارش مي شوند ؟

oمنبع يا منابع تأمين هزينه كيست  ؟

اسلاید ۱۰ :

طرح تجزيه و تحليل مشكل  

oعنوان مسأله ( مشكل )

oبيان مسأله ( مشكل )

oهدف شامل شناسايي ، توصيف يا تعيين عواملي كه در ايجاد مشكل نقش دارند .

oروش گردآوري و تحليل داده ها( مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه كتبي يا تركيبي ازاينها )

oشيوه ارائه گزارش (به صورت كتبي/ فيلم/ شفاهي در سمينار/ خلاصه / مشروح / يا تركيبي از اينها )

oمدت زمان پيش بيني شده براي اجراي طرح بر حسب جدول گانت شامل زمان براي گردآوري داده ها ، زمان براي تحليل داده ها ، زمان براي تهيه و ارائه گزارش

oكل هزينه طرح شامل  :

nهزينه نيروي انساني بر حسب تعداد ساعات ضربدر مبلغ در ساعت هر يك از عوامل موردنياز براي اجراي وظايف پيش بيني شده در طرح

nهزينه مواد و وسايل و ابزار لازم براي گردآوري و تحليل داده ها

nهزينه هاي متفرقه