لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مهندسي ارزش چيست و چگونه در يك پروژه اجرا مي شود توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مهندسي ارزش چيست و چگونه در يك پروژه اجرا مي شود قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nمهندسي ارزش :

nرويکردی است نظام يافته که به هدف کاهش هزينه و بهبود کيفيت و عملکرد به تحليل کارکردها و ضرورت وجودی پ‍روژه ها ، قطعات ، فرايندها و روشهای طراحی می پردازد.

nبر اساس تعريف ارائه شده از طرف انجمن مهندسی ارزش امريکا مهندسی ارزش عبارت است از:

n

nSystematic, Multi-Disciplinary effort directed toward the Functions of the purpose of achieving the best Value at the lowest Overall Life Cycle Project Cost

nمشخصه های بارز مهندسی ارزش :

n- روش نظام يافته

n- فرايند چند تخصصه

n- تحليل کارکردها

n- تاکيد بر روی ارزش به جای هزينه

n- هزينه های دوره عمر پروژه

n

اسلاید ۲ :

مفاهيم مهندسي ارزش

nكاركرد: نتيجه مورد انتظار از ساخت يا استفاده از يك پروژه يا محصول. به عبارت ديگر كاركرد، نتيجه يا هدفي است كه توسط يك پروژه تامين مي گردد.

n

nكارايي: مشخصه هاي فيزيكي كه براي تحقق نيازها و خواسته هاي بهرهبرداري وجودشان ضروري است و فاكتورهايي چون قابليت اطمينان، كيفيت، نماي ظاهري و … را شامل مي شود.

n

nارزش: دست يابي به كارايي مورد نظر با حداقل هزينه

n

n

n

n

nهزينه دوره عمر:  مجموع هزينه هاي تملك، توليد، بهره برداري، نگهداري، استفاده و دسترسي براي يك محصول يا پروژه از آغاز طرح تا انتهاي دوره معين شده براي بهره برداري

اسلاید ۳ :

مهندسي ارزش؛ كجا؟

  • دستگاه‌هاي كارفرما (دولتي و خصوصي)
  • شركت‌هاي پروژه‌ محور

oطراحي مهندسي

oمهندسي مشاور

oپيمانكار

  • شركت‌هاي توليدكننده محصول (كالا، خدمات)

qواحدهاي R&D سازمان‌ها

q

qبخش‌هاي صنعتي و توليدي

q

qبخش‌هاي خدماتي (سرويس‌دهندگان دولتي و خصوصي)

اسلاید ۴ :

nمشخصات سد ونيار

nواقع در ۵ کيلومتری تبريز

nگنجایش بالغ بر ۳۶۱ ميليون متر مکعب به منظور تنظيم آب کشاورزی

nاز نوع خاکی با هسته رسی و دارای سر ریز جانبی و با ظرفيت ۱۰۵۲ متر مکعب بر ثانيه

n

nبا توجه به نزديکی سد به شهر تبريز و با توجه به نگرانی های موجود در خصوص ساختگاه سرريز سد ضرورت انجام مهندسی ارزش بر روی سرريز برای ارتقا از سوی کارفرما احساس شد و مطالعات مهندسی ارزش حول اين محور آغاز گرديد.

n

nاهداف مهم پروژه سد ونيار

n1- تامين نيازهای آبياری دشت های تبريز ، سراب و اراضی مجاور سر شاخه ها

n2- کنترل سيلاب و جلوگيری از خسارات وارده

n3- افزايش اراضی تحت کشت، بهبود آنها و متعاقبا افزايش توليدات کشاورزی

n4- تامين مصارف آب شهری، روستايی و شيلات اطراف درياچه سدهای احداث شده و در حال احداث

n5- زهکشی و مهار نمودن رسوب و فرسايش

اسلاید ۵ :

nاهداف مطالعه مهندسی ارزش

n

n1- اطمينان از حفظ ايمنی سد وسرريز

n- تاثير کارکرد سرريز بر ايمنی سد

n- نزديکی به گسل تبريز

n- نزديکی به شهر و تاسيسات مهم در پايين دست

n

n2 – کاهش زمان احداث با توجه به محدوديتهای زمانی:

n- زمان افتتاح سد: اواخر سال ۱۳۸۴

n- زمان آبگيری : اسفند سال ۱۳۸۳

n

n3- کاهش هزينه دوره عمر پروژه :

n- هزينه ساخت سد و سازه های مرتبط

n- هزينه خسارت مخزن و خريد اراضی

n- هزينه مطالعات و طراحی

n- هزينه های بهره برداری

n

اسلاید ۶ :

nمرحله پيش مطالعه

n- معرفی طرح اوليه

n- محدوده مطالعات مهندسی ارزش

n- الزامات کارفرمايی

n    ۱- احداث سد ونيار مورد سوال قرار نمی گيرد.

n    ۲- نوع سد (سد در حال اجرا می باشد) تغيير نمی کند.

n    ۳- زمان آبگيری به تاخير نيفتد.

n    ۴- زمان افتتاح به تاخير نيفتد.

n    ۵- محل ساختگاه سد و سر ريز تغيير نکند.

n- مدل هزينه:

n- انتخاب تيم

n- معيارهای ارزيابی :

n1- افزايش ايمنی

n2- کاهش هزينه

n3- کاهش زمان احداث

n4- کاهش خسارت مخزن

n5- سهولت بهره برداری

n6- بهبود کيفيت آب

n7- رضايت ذينفعان

n8- افزايش ميزان استهلاک سيلاب در مخزن

n9- تطبيق هزينه ها با بودجه تخصيص يافته

n10- حمايت از تجهيزات داخلی

n11- تامين نيازهای آبی پايين دست

n12- حفظ محيط زيست

n13- سهولت اجرا

اسلاید ۷ :

nفاز اطلاعات Information phase/

nهدف از فاز اطلاعات

n       تکميل اطلاعات مرحله پيش مطالعه

n       تامين كمبودهاي اطلاعاتي گروه

n       اطمينان از درستي اطلاعات

n

nفاز تحليل کارکرد Functional Analysis phase/

n

nقلب تپنده و شريان حياتي مهندسي ارزش

nوجه تمايز مهندسي ارزش از ديگر روش‌ها و تكنيك‌هاي بهبود: رويكرد كاركردگرا

n

nهدف از فاز تحليل کارکرد ، شناسايی و تعمق در اهداف طرح، تعين ارتباط بين کارکردهای پروژه، تعيين هزينه هر کارکرد و شناسايی کارکردهای با پتانسيل بالا از نظر هزينه و ريسک برای فاز خلاقيت می باشد.

n

nگام های متداول عبارتند از :

n- تعريف کارکردها

n- سطح بندی کارکردها

n- تهيه نمودار ارتباط کارکردها

n- تحليل هزينه کارکرد محور

n- شناسايی کارکردهای هدف (با توجه به عواملي چون درصد هزينه تخصصي، ريسك، اهميت، زمان مورد نيازو پيچيدگي)

n

n

اسلاید ۸ :

انواع كاركرد

n

nكاركرد اصلي: كاركردهايي كه بدون آنها پروژه/ محصول مورد نظر، هدف و عملكرد مطلوب را بدست نمي‌آورد.

n

nكاركرد ثانويه: كاركردهايي كه كاركرد اصلي را حمايت كرده و يا باعث بهبود عملكرد مي‌شوند.

n

nكاركرد غيرضروري: كاركردهايي كه نه از كاركرد اصلي حمايت مي‌كنند و نه باعث ارتقاي عملكرد مي‌شوند. مانند كاركرد مارك لباس، يا رنگ و شكل هندسي سطح مقطع مداد.

اسلاید ۹ :

نمودار ارتباط کارکردها ( نمودار FAST)

nدر مهندسي ارزش نمودارFAST به منظور شناسايي حوز ه هاي پرهزينه و جايگزيني اجراي روش هاي پرهزينه با روش هاي كم هزينه تر ولي از نظر كاركردي معادل با آن، به كار می رود.

nFAST كاركردها را در يك تسلسل منطقي نشان مي دهد. به آنها تقدم مي دهد و وابستگي را تست مي كند

nبه تنهايي مشكلات را حل نمي كنند يا توضيح نمي دهند كه چگونه كاركردها انجام مي شوند، ولي براي فهم نيازها و تشويق كردن انديشه براي جداسازي كاركردهايي كه بيشترين ناهمگوني هزينه / ارزش را دارند مفيد مي باشند .

n

n

اسلاید ۱۰ :

فاز خلاقيت / Creativity Phase

nفاز خلاقيت جهت پردازش و توليد تعداد زيادي ايده خلاق جهت برآورده كردن كاركردها مي باشد.

nجهت ارايه ايده هاي نو معمولا از روشهاي مختلف ايجاد خلاقيت مي توان استفاده كرد.

nمعمولاً روش طوفان فكري در مهندسي ارزش استفاده مي‌شود.

nدر پروژه مورد بحث اعضاي تيم با تكيه بر روي كاركردهاي هدف درنهايت ۲۳۶ ايده مطرح كردند.

n

nطوفان فكري Brainstorming

n

nدر روش طوفان فكري، قضاوت يا بررسي ايده‌ها تا مرحله ارزيابي به‌شدت ممنوع است!

nكيفيت هر ايده  در فاز بعدي تحليل مي‌شود.

nتنها توليد بيشترين تعداد ايده توسط حاضران در جلسه داراي اهميت است.

nهدف، دستيابي يا كشف راه‌هايي براي توليد محصول يا انجام پروژه نيست، بلكه بايد روش‌هايي را براي انجام كاركردهاي انتخاب‌شده بياييم

n

n