لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مهندسي نرم‌افزار ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مهندسي نرم‌افزار ۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هدف این درس در رشته مهندسی کامپیوتر:

Ø برهیچ کس پوشیده نیست که امروزه نرم افزارنقش کلیدی وحیاتی درزندگی انسانهادارد. به طوریکه جداکردن نرم افزارهای کامپیوتری اززندگی بشرغیر

   ممکن است.

اسلاید ۲ :

جایگاه این درس دررشته مهندسی کامپیوتر:

Øدرس مهندسی نرم افزار،برای بهبود توسعه نرم افزارنقش مهمی راایفامی کند. همان طورکه ساختمان بدون مهندسی نمی تواندمورداطمینان باشد، نرم افزارنیزبدون مهندسی مورداطمینان نخواهد بود.

o

اسلاید ۳ :

آنچه در اين جلسه مي خوانيد:

۱- سیستم بی درنگ چیست

۲- مدل سیستم بی درنگ با سنسور ومحرک

۳- دو دسته ازتحریک ها درسیستم بی درنگ

۴- مراحل فرآیندطراحی

۵- طراحی سیستم چیست

۶- تحریک وپردازش پاسخ درسیستم

۷- قطعات سیستم های عامل بی درنگ

۸- سیستم عامل بی درنگ

اسلاید ۴ :

آنچه در اين جلسه مي خوانيد:

۹- قطعاتRTOS برای تمام سیستم ها

۱۰- دوسطح اولویت که توسطRTOSمدیریت می شود

۱۱- دوراهبردزمان بندی مؤثر

۱۲- سیستم های کنترلی وناظر

۱۳- ساختار سیستم کنترلی وناظر

۱۴- دودسته ازتحریک که در سیستم های

۱۵-  کنترلی وناظربایدپردازش شوند

۱۶- سیستم های جمع آوری داده چیست

۱۷- طریقه جمع آوری داده ازسنسور

اسلاید ۵ :

 اهداف كلي :                                                               

   معرفی تکنیکهای طراحی سیستمهای

  بی درنگ وتوصیف چندمعماری کلی

  این سیستمها.

اسلاید ۶ :

دراین فصل مفاهیم زیر درک می شود:

Ø

Øدرک مفهوم سیستم بی درنگ و

   پی بردن به علت پیاده سازی آن. 

Øآشنایی بافرآیندطراحی سیستمهای

    بی درنگ.

o

اسلاید ۷ :

Øدرک نقش سیستم عامل بی درنگ.

Øدرک معماریهای متداول برای سیستم

   های کنترل نظارت و سیستمهای جمع  آوری داده ها.

o

اسلاید ۸ :

سیستم بی درنگ چیست:

Øسیستم بی درنگ یک سیستم نرم افزاری

   است که رویدادهارا درزمان بی درنگ پاسخ می دهد وصحت آن فقط به نتایج آن 
بستگی ندارد،بلکه به زمان تولیداین نتایج وابسته است.

اسلاید ۹ :

دو دسته ازتحریک ها درسیستم بی درنگ:

Øتحریک های دوره ای:

         این تحریک ها درفواصل زمانی

        معینی رخ می دهندبه عنوان مثال

       ،سیستم ممکن است سنسوری رادر

       هر۵میلی ثانیه امتحان کند وبرحسب

       مقدارآن،پاسخ دهد.

اسلاید ۱۰ :

Øتحریک های غیردوره ای:

         این تحریک هابه طورنامنظم اتفاق

        می افتد.ومعمولاً توسط راهکاروقفه

        کامپیوترخبرداده می شوند.

o