لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ميكروبيولو‍ژي خاك توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ميكروبيولو‍ژي خاك قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تاکسونومی ومشخصات عمومی استرپتومایست ها

گرم مثبت-دارای ظاهرمیسیلیال

Øشامل ۲شاخه اصلی:

Ø۱٫بادرصدC+Gبالا مثل:باسبلوس-کلستریدیوم-استافیلوکوکوس-استرپتوکوکوس

Ø۲٫بادرصدC+Gپایین مثل:اکتینومایسته

Øابزارهای تاکسونومیک برای تعریف genera وsupragenericاکتینومایستها بکاررفته

Øآنالیزبخشی ازسکانس۱۶sRNA مهم است

اسلاید ۲ :

تاکسونومی ومشخصات عمومی استرپتومایست ها

Ø

Øگرم مثبت-دارای ظاهرمیسیلیال

Øشامل ۲شاخه اصلی:

Ø۱٫بادرصدC+Gبالا مثل:باسبلوس-کلستریدیوم-استافیلوکوکوس-استرپتوکوکوس

Ø۲٫بادرصدC+Gپایین مثل:اکتینومایستها

Øابزارهای تاکسونومیک برای تعریف genera وsupragenericاکتینومایستها بکاررفته

Øآنالیزبخشی ازسکانس۱۶sRNA مهم است

اسلاید ۳ :

استرپتومایستهای بیماریزا

Øبیماریهای انسانی ایجادشده توسط اکتینومایستها بیشتربه خاطرعفونت ایجادشده توسط گونه های:

ØAcththamadura-Maycobacterium-Nocardia-Actinorre.s  میباشد

ØS.somaliensis یک بیماری انسانی ایجادمی کند(امروزه عضومعتبرجنس Zrepinnces محسوب می شود)

Øییماریهای کمی توسط اکتینومایستها ایجادمیشود

    بهترین موردشناخته شده بیماری جرب(دلمه بستن )میباشد:

     محصول ازعفونت شدیدآسیب می بیندوشکایت عمومی ازسطح خسارت آلودگی زگیل هامیباشد.درصورتیکه ژئوسمین

   که بوسیله کلنی هادربافت جرب پنهان شده به اشتباه به flash inedible(جسم غیر قابل خوردن ) منتقل می شود.

اسلاید ۴ :

Common Scab (جرب معمولی)

بوسیله Common Scabies ایجادمی شود

ØCommon Scabies یک انگل اختیاری قادربه رشد………………..

Øباعث جرب درمحصول ریشه های :

   چغندرقند-هویج- هویج وحشی- تربچه وشلغم میشود

Acid Scab (جرب اسیدی)

Øبوسیله S.acidiscabies ایجادمی شود

Øباعث جرب اسیدی درخاک هایی با PH پایین که برای رشد S.Scabies مناسب نیست می شود

اسلاید ۵ :

Pox سیب زمینی

Øبیماری مهم از نظر اقتصادی درآمریکا

Øبوسیله S.ipomoea موجوددرخاک ایجاد میشود

Øباعث کاهش محصول وخسارت ازطریق خرابی محصول وایجاد زگیل درسیب زمینی می شود

اسلاید ۶ :

 • اولین مطالعه جنجال برانگیز بر تکنیک فنتیک علای، بر مبنای مقایسه و همسنجی بسیاری از ویژگیهای فنوتیپی برای تعریف Clusters کلاسترهای سویه ها توسط Williams و دیگران در سال ۱۹۸۳ صورت گرفت.
 • بر این اساس ۲۳ خوشه ی اصلی و بعضی از ۲۰ گروه فرعی کوچک ایجاد شد.
 • خوشه ها معادل گونه ها بودند.
 • به استثنای بزرگترین خوشه ها، (Cluster 1) خوشه ی شماره ی یک که به سه (Species) گونه تقسیم شد. (توسط Williams در سال ۱۹۸۹ ).
 • علت این است که مطالعات صورت گرفته در سال ۱۹۸۳ که توسط Williams و دیگران صورت گرفت شامل فقط یک Reciesen tatire برای هر گونه ها بود.
 • در مقابل بسیاری از گونه ها به مترادف های آنها کاهش یافت.
 • هرچند اصطلاح اختصاصی شان در Content هنوز کاربرد دارد.
 • به عنوان مثال :
 • S . griseus مترادف S . anulazus
 • S . lividans مترداف S . violaceoruber
 • S . hygroscopicus مترادف S . violaceoniger
 • به کار می رود.

اسلاید ۷ :

 • دومین Asecond آنالیزفنتیک عددی به وسیله Kampfer و دیگران در سال ۱۹۹۱ ساخته شد.
 • که از مطالعات اخیر که شامل بسیاری از گونه ها می باشد و در آن بیشر از Strain از هر Species در دسترس می باشد متفاوت بود.
 • بسیاری از خوشه های تعریف شده توسط Williams و دیگران به رسمیت شناخته شد. recognized بودند.
 • یک مثال قابل توجه گروه Albidof / arus / anulatus / griseus / haltedii است که در هر دو مطالعات قدیمی و جدید به عنوان خوشه ی ۱ نشان داده می شوند که در ۲۸ سویه از S . griseus گروه بندی شده بود.
 • با وجود مشکلات مرتبط با ویژگی فنوتیپی، بیشتری سویه ها از همان اصطلاح اختصاصی گروه بندی شده که شامل روش شناسایی معتبر سابق می باشد برخوردار بودند.
 • اما بعضی استثناهای جالب توجهی وجود داشت. برای مثال S . hygroscopicus (Cluster 1) خوشه ی ۱ در زیر خوشه :
 • ۶ – ۸ – ۱۰ – ۱۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۳۵ – ۵۳ – ۵۴ – ۵۵ – ۵۶ – ۵۷ – ۸۵
 • بازیافت شد.

اسلاید ۸ :

 • که این مثال می تواند نشان دهنده ی مشکل مربوط به شناسایی واریته های مهم فنوتیپی باشد.
 • مطالعات متعدد سعی بر این داشته که با استفاده از اطلاعات توالی ناحیه ی متغیر ۱۶ sr RNA ساختار تاکسونومیک در داخل جنس ها برقرار کند.
 • اما تنوع قابل ملاحظه باعث محدودیت در برطرف کردن مشکلات تفکیک و تمایز گونه ها می شود.
 • برای مثال :
 • گونه ها با مشخصات فنوتیپی Streptoreticilla به عنوان یک Clad گروه بندی شده. اما در مقایسه با resuft آنالیز فنوتیپی، از گونه های دیگر جنس ها مشخص نیست.
 • با مقایسه توالی ۱۶ sr RNA از نظر فنوتیپی خویشاوندی محدودی بین
 • S . livendulae و گونه های Streptoreticilla تائید شد.
 • انواع گونه های جنس های S . a / bus یک جایگاه مشخص را در درخت های فیلوژنتیک حفظ کرده و توالی های منحصر به فردی در ناحیه ی متغیر b , a ی ژن داشت.
 • مجموع مطالعات هومولوژی (همسانی) DNA نشان دهنده ی هتروژنیتی در داخل بعضی از گروه های گونه های فنوتیپی بزرگ بود که با تعدادی تاک و نوعی مشخص شد.
 • خوشه ی S . cyaneus 18 به تفضیل مطالعه شده بود :
 • سویه های وابستگی DNA 20 – ۸۵% با اکثریت به ارزش ۵۰% نشان دادند.
 • انتخاب گونه های داخل خوشه با شرط تشابه هومولوژی (همسانی) ۷۰% به صورت مترادف درنظر گرفتن با گونه های دیگر کاهش یافت

اسلاید ۹ :

بیماری Xylem Yessels of maples

 • توسط استرتپو بایست ها ایجاد می شود.
 • درآوند چوبی افرا یافت می شود. (استرپتویادست ها).
 • باعث خرابی سریع و dieback شاخه های درخت می شود.
 • چندین گونه استرپتومایسس از این درختان جدا شده شامل :
 • S . sparsogettes – S . parrulus
 • کاهش دهنده لیگنوسلولز
 • توسط S . flarorirens ایجاد می شود.
 • در Douglas fir (نوعی گیاه همیشه بهار که در غرب آمریکا می روید) ایجاد می شود.
 • باعث تجزیه ی الیاف (Phlom) سالم و دیواره های پارانشیمی می شود.

اسلاید ۱۰ :

بعضی از ویژگیهای متابولیسم اولیه در استرپتوبایست ها

 • منبع کربن
 • در بیشتر استرپیتوبایست ها مسیر امبدن – میرهوف (گلیکولیز)
 • Embaden – Meyerhof – Parnas صورت می گیرد.
 • S . antibioticus فقط از هگزوز مونوفسفات شانت.
 • hexose monophosphate shunt استفاده می کند.
 • S . claruligerus نمی تواند از گلوکز به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده کند.
 • اما می تواند نشاسته استفاده کند.
 • در استرپتوبایست چند متابولیسم ثانویه از گلیلولیز به هگزوز مونوفسفات شانت (Switch from glycolysis to hexose monophosphate shunt) به صورت راه گزینی تغییر مسیر می دهند.
 • هیچ مدرکی از استرپتومایست ها مبنی بر استفاده از :
 • Entner – Doudoroff pathway که در سود و مونالس ها معمول است وجود ندارد.