لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نازل ها Nozzles توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نازل ها Nozzles قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

Poison-sprayer  machines have three parts:

۱-  A special sink that poison solution is poured in it .

۲-pressure pump or grvity force for poison off loading.

۳-Nozzles

اسلاید ۲ :

What is a nozzle?

A nozzle has a small foramen that solution is evacuated  out of it.
A nozzle is a tool that poison solution passes through it,and splited to small drops and then in short distance spreaded down on the surfaces.

اسلاید ۳ :

nozzle
 نازل )افشانك(

 • نازل داراي روزنه كوچكي است كه محلول سم ازآن با فشـــارعبور كرده وبه قطرات كوچك شكسته شده وبعدازطي فاصله اي كوتاه روي يك سطح پراكنده مي شود .
 • پخش قطرات سم بيشتر توسط جريان باد صورت مي گيرد.
 • مقدار محلول سمپاشي شده نسبت به نازل سنجيده مي شود .
 • نازل ازمهمـترين قسـمتهاي دسـتگاه سمپاشي مي باشـدكه اغلب به آن توجهي نمي شود .
 • نازل براي ايجاد يك طيف خاص از قطرات(از نظر اندازه)طراحي شـده اند.
 • كيفيت سمپاشي در سر نازلها شكل مي گيرد.

اسلاید ۴ :

Energy Sources For Nozzle :Classification

۱-Hydrolic

۲-Gaseous

۳-Centrifugal

۴-Kinetic

۵-Thermal

۶-Electrical

۷-Electroestatical

۸-Electrodynamical

اسلاید ۵ :

Nozzles  types
انواع نازل ها

 • ۱- Hydraulic energy nozzles نازل هاي با انرژي هيدروليك ۲-Impact nozzles نازل هاي اصابتي
 • ۳- Fan nozzles نازل هاي بادبزني
 • ۴- Cone nozzles نازل هاي مخروطي
 • ۵-Plainjet or solid stream nozzles نازل هاي فواره اي
 • ۶- Air aspirating or foem nozzles نازل هاي توليد كننده كف
 • ۷- Micro foil nozzles نازل هاي سوزني
 • ۸- Twin – fluid or aseous energynozzles نازل هاي با انرژي گازي ۹-Centrifugal energy nozzles                      نازل هاي با انرژي چرخشي  
 • ۱۰- Kinetic – energy nozzles نازل هاي با انرژي جنبشي
 • ۱۱- Thermal – energy nozzles نازل هاي با انرژي حرارتي ۱۲- Pressure – pack nozzles                                   نازل هاي تحت فشار

اسلاید ۶ :

 • براي خرد كردن مايع و تبديل آن به مجموعه قطرات نياز به انرژي است .
 • ۱-نازلهاي با انرژي هيدروليك Hydraulic energy nozzles
 • ۲-نازلهاي با انرژي گازي Gaseous energy nozzles
 • ۳-نازلهاي با انرژي چرخشي Centrifugal energy nozzles
 • ۴-نازلهاي با انرژي جنبشي Kinetic energy nozzles
 • ۵-نازلهاي با انرژي حرارتي ‏Thermal energy nozzles

اسلاید ۷ :

نازلهاي با انرژي هيدروليك Hydraulic energy nozzles

 • مايع تحت فشــار حاصل از پمپ ازداخل سوراخ يا شـكاف كوچـكي عبور كرده و درخروج ازآن بصورت يك صفحه خيلي نازك و سپـس به قطراتي با اندازه هـاي مختلف تبديل مي شود.

اسلاید ۸ :

عواملي كه در كيفيّت و كميّت قطرات توليد شده مؤثرند

 • ۱- فشار
 • فشار بايد بتواند بر نيروي كشش مايع غلبه كند. (حداقل فشار ۱ بار = ۱۴ پوند بر اينچ مربع psi)
 • ۲-خصوصيات مايع
 • الف: كشش سطحي ب: وزن مخصوص ج:ويسكوزيته
 • با افزايش كشش سطحي و ويسكوزيته مايعات قطرات درشت توليد مي شود كه با كاربرد بعضي افزود نيها تعداد قطرات كوچك را كه ممكن است دريفت شوند كاهش مي دهد.
 • ۳-شرايط جوي

اسلاید ۹ :

اجزاي تشكيل دهده نازل هيدروليك :

 • ۱-بدنه
 • ۲ صافي
 • ۳- نوك
 • ۴- كلاهك

اسلاید ۱۰ :

Impact Nozzles
نازل هاي اصابتي

 • دراين نازل ها محلول سم پس ازگذشتن ازمنفذ نسبتاَ بزرگ با سرعت نسبتازيادبه يك سطح صاف ومايل برخوردكرده وتغييرجهت مي دهد وقطرات سم به شكل بادبزني ازآن خارج مي گردند.
 • به اين نوع نازلها،نازلهاي طغياني يا سنداني يا نازل تغييرجهت دهنده هم مي گويند