لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه :

بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و خاتمه جنگ ۸ ساله عراق با ایران و فعال شدن نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی , جناح بندی درون نظام سیاسی نیز وضوح بیشتری پیداکرد و آشکار گردید و درچهارچوب آن احزاب و گروه هایی  به فعالیتهای سیاسی با هدف کسب قدرت پرداختند.اوج فعالیتهای حزبی انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۷۶ و ۸۰ و انتخابات ۷۸ بود.با این حال هنوز ابهاماتی در خصوص تاثیر گذاری احزاب بر عوامل قدرتی در ایران وجود . در این مختصر پس از بررسی اجمالی تاریخچه احزاب و گروه های سیاسی در ایران به این مساله پرداخته میشود که آییا اصولا این گروه ها اثری بر عوامل قدرت در این کشور دارند یا نقش آنان نمادین و ظاهری است .

اسلاید ۲ :

هدف ارائه مطالب :

در این چکیده سعی گردید ه بررسی شود نقش احزاب و گروه های سیاسی تا چه حد در تعیین و جابجایی عوامل با نفوذ تاثیر گذار بوده و آیا همانطور که در بالا اشاره شد آیا این گروهها در ایران وظایف خود را بخوبی انجام می دهند یا اینکه خود آنها آلت دست کانون ها و عوامل قدرتمند نظام دولتی ایران هستند و همچنین علل و موانع این گروه ها در راه کسب اهداف و خواسته هایشان چیست ؟لذا ذیلا ضمن تعریف مساله به واکاوی نقش احزاب درشرائط حال حاضر ایران می پردازیم .

اسلاید ۳ :

تاریخچه احزاب سیاسی در ایران :

nپیدایش احزاب پس از پیروزی جنبش مشروطه

nسرکوب فعالیتهای حزبی در دوره رضاخانی

nفضای باز سیاسی در شهریئر ۱۳۲۰ همزمان با بقدرت رسیدن محمدرضا پهلوی

nسرکوب احزاب در سال ۱۳۲۷ در پی ترور ناموفق شاه

nاوج گیری فعالیت احزاب در زمان مصدق ( ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ )

nحذف جریانات سیاسی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا زمان  بقدرت رسیدن کندی (۱۳۳۹ )

nفضای باز موقت سیاسی از ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲

nسرکوبی جریانات سیاسی  پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

nشکل گیری احزاب صوری وابسته به سلطنت و از طرفی گروههای مسلح و سازمانهی چریکی

nاز ۱۳۵۷ تا۱۳۶۰( جریان چپ , جریان لیبرال و ملی گرا  , جریان مذهبی )

nاز خرداد ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶

nاز سال ۷۶ تا ۱۳۸۴

nاز سال ۱۳۸۴ تاکنون

n

اسلاید ۴ :

تعریف مساله :

nمساله اصلی :

nناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی ایران

احزاب سیاسی در ایران نقشی در تعیین عوامل قدرتمند در داخل نظام دولتی ایران ندارند یا نقش بسیار ضعیف و ناکارآمدی را ایفا می نمایند.

مسائل فرعی :

nعدم کارآمدی احزاب در روند سیاست گذاری

nعدم کارآمدی احزاب در پرورش نخبگان سیاسی

nعدم کارآمدی احزاب ومیزان تاثیر پذیری زیاد آنان از نخبگان سیاسی

nمیزان تغییر اوضاع اجتماعی , سیاسی و … پس از انتخابات

nتنش های و اختلافات داخلی احزاب قبل و پس از انتخابات

n

اسلاید ۵ :

پیامد های  وجود مساله :

nحادثه ۱۸ تیر سال ۸۷  در خوابگاه کوی دانشگاه تهران و عدم توانایی احزاب اصلاح طلب در کنترل جریان و نتیجه گیری مؤثر از آن

nحادثه ترور سعید حجاریان و عدم نتیجه گیری در خصوص محاکمه  ضارب و عوامل حادثه

nماجرای آقا زاده ها و عدم نتیجه از افشاگریهای جسته و گریخته و لوث شدن ماجرا

nدرگیریهای سیاسی بی مورد و بی اثر در شورای شهر تهران با وجود تبلیغات فراوان جهت احیای این امر مهم قانون اساسی

nشانتاژهای سیاسی و استعفاهای دسته جمعی نمایندگان مجلس ششم در پایان دوره نمایندگی

nمسکوت ماندن اصلاح قانون مطبوعات بعلت موضع گیریهای تعصبی و نابجای احزاب اصلاح طلب و عدم تحقق شعارهای انتخاباتی آنان

n افزایش نارضایتی مردم بخاطر حل نشدن مشکلات جامعه  و عدم تحقق شعارهای انتخاباتی و نمایش کاهش اعتماد به احزاب  از طریق شرکت کمتر در انتخابات مجلس هفتم

nحل نشدن معضلات بزرگ کشور  و ناهماهنگی امورات کشوری و در نتیجه عدم اجرا و یا اجرای ناکارآمد طرحهای بزرگ ملی و کشوری مانند طرح ملی نیشکر و یا مساله ترافیک تهران

nتعطیلی گسترده روزنامه های وابسته به احزاب اصلاح طلب و عدم تحقق اجرای رسالت رسانه ای آنها

اسلاید ۶ :

دلایل وجود مساله :

nضعیف بودن جامعه نسبت به دولت و حضور پررنگ دولت در تمامی عرصه ها

nعدم استفاده از فرصتهای محدود بدست آمده در جهت نهادینه کردن دموکراسی و تثبیت نهادهای آن

nمبارزات بیهوده و کشمکش های داخلی بجای مشکلات اصلی جامعه

nشخصی بودن قدرت سیاسی و خصوصیات برجسته کادر رهبری سیاسی

nمحدودیتهایی که از نظر حقوقی برای تشکیل و فعالیت احزاب پس از تصویب قانون احزاب و فعالیت آنها در شهریور ۱۳۶۰ بوجود آمد .

nشکل گیری تفکری که همه پدیده ها را از دید حق و باطل می نگریست

n

اسلاید ۷ :

علل دیگر مساله :

.۱استبداد و ساختار مطلقه قدرت

.۲فقدان امنیت و وجود احساس نا امنی

.۳حضور مداوم ایلات و عشایر در عرصه های سیاسی

.۴فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی و تقابل میان سنت و تجدد

.۵بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب

.۶ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه مشارکتهای سیاسی

.۷وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت

.۸وابستگی احزاب به بیگانگان و ایدئولوژی های الحادی

.۹تاثیرات جنگ جهانی دوم و جنگ تحمیلی عراق بر تحرک و رکود احزاب

.۱۰عدم آگاهی از کارویژه های احزاب

اسلاید ۸ :

مبانی تئوریک تحقیق :

nحزب چیست ؟

سازمانی سیاسی که برای همسو کردن منافع گروه های اجتماعی و سمت و سو دادن به آنها مبارزه و تلاش می کنند.

nتفاوت میان حزب و گروه های منفعت و صنفی ( مثل اتحادیه های کارگری ) :

احزاب برای گرفتن قدرت دولتی و سیاسی مبارزه می کنند ولی گروه های مذکور به عنوان نهاد نمی خواهند مستقیما قدرت سیاسی را بر عهده گیرند.

nوظایف احزاب :

.۱فعالیت در جهت تحقق آرمانهایی مانند رهایی انسان , تحقق آزادی و عدالت

.۲زمینه سازی برای مشارکت گسترده مردم از طریق ابزارهای سیاسی

.۳تلاش برای بدست آوردن قدرت دولتی

.۴ارائه برنامه های جانشین و فعالیت به عنوان اپوزوسیون در صورت عدم دستیابی به قدرت دولتی

اسلاید ۹ :

ویژگی های حزب :

nاز طریق انتخابات و مبارزات مسالمت پارلمانی قدرت سیاسی بدست می آورند

n دارای سلسله مراتبی هستند که حافظ انسجام و هماهنگی حزب باشد

nدارای جهان بینی ,ایدئولوژی,شعار,فلسفه سیاسی ,جهت گیری طبقاتی ,استراتژی و تاکتیک مبارزه باشد

nتلاش در جهت بدست گیری مستقیم قدرت سیاسی یا شراکت در آن یا کسب اهداف مادی و معنوی در پرتو آن

لاپالومبارا و واینر ( تعریف حزب )

nدارای سازمان های پایدار و مرکزی و رهبری کننده است , یعنی تشکیلات حزب با مردن رهبران و بنیادگذاران از هم نپاشد.

nدارای سازمانهای محلی پایدار هستند که با سازمان مرکزی حزب پیوند همیشگی و گونه گون دارند.

nرهبری مرکزی و محلی حزب باید مصمم در بدست آوردن قدرت سیاسی در پهنه کشور باشند و تنها به اعمال نفوذ بر قدرت سیاسی حاکم بسنده نکنند

nاز پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.

اسلاید ۱۰ :

کارویژه های احزاب سیاسی :

nشکل دادن به افکار عمومی

nمعرفی کاندیداها ( نامزدهای انتخاباتی )

nسیاست گذاری

nافزایش آگاهی مردم

nتجمیع و انعکاس مشالبات مشروع و قانونی مردم به نظام

nنظارت بر قدرت سیاسی و کنترل آن

nایجاد محیطی مسالمت آمیز جهت حل و فصل اختلافات

nآموزش سیاسی

nمبارزه سیاسی بصورت مسالمت آمیز و عدم مبارزه قهر آمیز